FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Nоvеmbаr 2020
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » O nama » Obavještenja

Javni konkurs: Ministarstvo energetike i rudarstva, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 25 Sеptеmbаr 2020

 

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e   

 

 

 

 

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

I - 1         Ministarstvo energetike i rudarstva

1.1.             Viši stručni saradnik za praćenje realizacije ugovora i

dodijeljenih koncesija                                                                                                         1 izvršilac

1.2.             Viši stručni saradnik za usklađivanje zakonodavstva

Republike Srpske sa propisima EU                                                                                  1 izvršilac

 

 2            Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

 

2.1.         Stručni savjetnik za pravne, kadrovske i računovodstvene poslove,

drugostepeni postupak, razvoj, informisanje i analitiku, Sektor za

pravne, kadrovske i računovodstvene poslove, drugostepeni postupak,

razvoj, informisanje i analitiku                                                                                     1 izvršilac

2.2.         Viši stručni saradnik za pripremu projekata obnove i izgradnje,

Sektor za planiranje, projektovanje i poslove realizacije

projekata obnove i izgradnje                                                                                               1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Prati realizaciju ugovora i dodijeljenih koncesija, prati dinamiku realizacije ostvarivanja ugovorenih prava i obaveza ugovornih strana, sarađuje i pruža pomoć pri realizaciji ugovorenih obaveza i dobivanja svih potrebnih saglasnosti i sl., izrađuje izvještaje i tehno-ekonomske analize u vezi dodijeljenih koncesija i realizacije dodijeljenih koncesionih prava, sarađuje sa koncesionarima, Komisijom za  koncesije i drugim institucijama u cilju realizacije koncesionih ugovora i izgradnje objekata, prati realizaciju svih ugovora u smislu plaćanja konceionih naknada i vodi bazu podataka o tome, preduzima sve neophodne radnje u cilju obezbjeđenja redovnih i adekvatnih uplata koncesionih naknada, sarađuje sa koncesionarima, Ministarstvom finansija i Poreskom upravom, priprema izvještaje, analize i druge materijale, inicira i preduzima mjere za rješavanje određenih pitanja, daje stručna mišljenja i objašnjenja u primjeni propisa i zakona iz predmetne oblasti, učestvuje u izradi zakona i propisa iz resorne nadležnosti, učestvuje u pripremi odgovora na poslanička pitanja, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Prati propise Evropske unije i analizira propise Evropske unije sa stanovišta resorne nadležnosti Ministarstva, učestvuje u izradi zakonkih i podzakonskih akata iz resorne nadležnosti Ministarstva, koordinira aktivnosti usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske i pribavljanje neophodnih mišljenja, učestvuje u radnim tijelima formiranim za usaglašavanje domaćeg zakonodvstva sa EU zakonodavstvom i sarađuje sa nadležnim organima i institucijama u procesu EU integracija,

 

 

 

 

priprema izvještaje o realizaciji Akcionih planova usklađenosti i priprema prijedlog Akcionog plana usklađenosti i obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Obavlja upravne i druge poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na pravna i kadrovska pitanja, razvoj, informisanje i analitiku koja zahtijevaju posebnu stručnost, samostalnost i odgovornost u radu, priprema nacrt plana finansijskih sredstava Sekretarijata, prati izvršenje finansijskog plana, učestvuje u pripremi i izradi razvojnih strategija Sekretarijata, učestvuje u priprem i propisa koji se odnose na oblast rada Sektora, po nalogu pomoćnika direktora priprema prijedloge akata, sačinjava mišljenja, vrši najsloženije poslove iz djelokruga Sektora na obavljanju normativno pravnih i njima odgovarajućih poslova i zadataka koji se odnose na pripremanje, predlaganje i sprovođenje zakona i drugih propisa u oblasti rješavanja pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika na bilateralnom i multilateralnom novou, predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera i učestvuje u pripremi planova, informacija, izvještaja, analiza, elaborata i drugih materijala iz djelokruga rada Sekretarijata, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu pomoćnika direktora, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova. Za svoj rad odgovara pomoćniku direktora.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik IV kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na učešće u pripremi i izradi razvojnih i planskih dokumanata, učešće u pripremi i izradi posebnih programa i projekata koji se odnose na obnovu, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije, vrši prikupljanje podataka neophodnih za pripremu projekata, njihovo evidentiranje i stručnu obradu, vrši terenski obilazak lokacija radi utvrđivanja stanja stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije, sačinjava izvještaje, daje stručno mišljenje i predlaže rješenja koja se odnose na obnovu, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije, učestvuje u prikupljanju i izradi dokumentacije neophodne za obnovu, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata, učestvuje u radu Komisija za odabir korisnika pomoći, Komisija za snimanje stanja objekata, vrši pregled projektno-tehničke dokumentacije tokom i nakon izrade iste, ostvaruje saradnju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, međunarodnim i domaćim organizacijama koji realizuju projekte obnove i izgradnje, te sa upravama i upravnim organizacijama u okviru republičke uprave Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave i subjektima koji vrše projektovanje, sarađuje sa organizacionim jedinicama u okviru Sekretarijata, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonomi drugim propisima po nalogu načelnika Odjeljenja, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

 

 

 

 

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; elektrotehnički, mašinski, pravni ili ekonomski fakultet ili drugi fakultet elektrotehničkog, mašinskog pravnog ili ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje jednog stranog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave;  poznavanje jednog stranog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, filozofski fakultet, ekonomski fakultet ili fakultet ekonomskog smjera; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

VII stepen stručne spreme; građevinski fakultet, tehnički fakultet-građevinski smjer, arhitektonsko-građevinski fakultet ili arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene

van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave

ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim

organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obraljzovanja;

g) dokaza o poznavanju jednog stranog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 1.1 i 1.2.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

 

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

-       diplome o završenoj školskoj spremi;

-       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima

uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad

u republičkim organima uprave;

-       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

-       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

-       dokaza o poznavanju jednog stranog jezika za radna mjesta

označena pod brojem 1.1. i 1.2.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

 

 

                                                                            VD DIREKTORA  

Saša Gligorić

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија