FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Nоvеmbаr 2020
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » O nama » Obavještenja

Javni konkurs: Republički pedagoški zavod; Republička direkcija za obnovu i izgradnju

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 07 Sеptеmbаr 2020

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

I - 1    Republički pedagoški zavod

1.1.    Inspektor-prosvjetni savjetnik za predmetnu nastavu za oblast fizičko

          vaspitanje, muzička i likovna kultura, Područna kancelarija Foča                   1 izvršilac                                                     

1.2.    Inspektor-prosvjetni savjetnik za predškolsko vaspitanje, Područna

          kancelarija Bijeljina                                                                                               1 izvršilac

1.3.    Inspektor-prosvjetni savjetnik za vrednovanje kvaliteta vaspitno-

          obrazovnog rada, Područna kancelarija Foča                                                        1 izvršilac

 

   2.    Republička direkcija za obnovu i izgradnju

2.1.    Viši stručni saradnik za poslove građenja i nadzora za

          građevinsko-zanatske radove, Odjeljenje za tehničke poslove                             1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Organizuje poslove vezane za razvoj i razvija nastavne planove i programe; učestvuje u izradi programa za učenike sa posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama; izrađuje stručna uputstva za primjenu nastavnog plana i pprograma i proširenih programa; vrši praćenje i neposredni uvid u primjenu i realizaciju nastavnog plana i programa i proširenih programa; vrši stručno-pedagoški uvid u rad nastavnika;pruža savjetodavno-instruktivnu pomoć nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima škole; učestvuje u poslovima vezanim za vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada škole; učestvuje u poslovima razvoja kataloga i standarda znanja za osnovu školu; učestvuje u izradi ispitnog materijala i stručnih uputstava za provjeru postignuća učenika, kao i u poslovima spoljašnjih provjera učeničkih postignuća; obavlja analitičko-istraživačke poslove u oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja; obavlja poslove na unapređenju kvaliteta osnovnog vaspitanja i obrazovanja; predlaže školi i nastavniku preduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka, kao i mjere za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada; učestvuje u izradi pedagoških normativna i standarda nastavnih sredstava i opreme; provodi aktivnosti na unapređenju školovanja učesnika s posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama; organizuje smotre i takmičenja učenika; daje stručna mišljenja za potrebe ministarstva prosvjete i kulture; obavlja poslove vezane za profesionalni razvoj i stručno usavršavanje nastavnika; učestvuje u pripremi stručne periodike za potrebe nastavnika; učestvuje u pripremi i realizuje projekte vezane za nivo osnovnog obrazovanja i vaspitanja; učestvuje u razvoju modela pedagoške dokumentacije i evidencije za osnovnu školu; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Organizuje poslove vezane za razvoj i razvija program za predškolsko vaspitanje i obrazovanje,te program za djecu sa smetnjama u razvoju u predškolskom vaspitanju i obrazovanju; izrađuje stručna uputstva za primjenu svih programa rada u predškolsim ustanovama; vrši praćenje i neposredni uvid u primjenu i realizaciju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i svih drugih programa koji se realizuju u predškolskim ustanovama; vrši stručno-pedagoški uvid u opštu organizaciju rada predškolskih ustanova, rad vaspitača, stručnih saradnika i direktora; pruža savjetodavno-instruktivnu pomoć vaspitačima, stručnim saradnicima i direktorima; učestvuje u planiranju i izradi metodologije vrednovanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada; pruža podršku predškolskim ustanovama u samovrednovanju i učestvuje u vrednovanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama; obavlja analitičko-istraživačke poslove u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i druge poslove u cilju unapređenja kvaliteta rada; predlaže predškolskim ustanovama preduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka, kao i mjera za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada; daje stručna mišljenja za potrebe ministarstva prosvjete i kulture; obavlja poslove vezane za profesionalni razvoj i stručno usavršavanje vaspitno-obrazovnih radnika u predškolskim ustanovama; učestvuje u pripremi stručne periodike za potrebe vaspitno-obrazovnih radnika u predškolskim ustanovama; učestvuje u pripremi i realizuje projekte vezane za predškolsko vaspitanje i obrazovanje; učestvuje u razvoju modela pedagoške dokumentacije za potrebe predškolskog vaspitanja i obrazovanja; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Organizuje poslove vezane za izradu i izrađuje kataloge i standarde znanja u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju; priprema i utvrđuje metodologiju za provođenje matura i spoljašnjih provjera postignuća učenika; izrađuje zadatke i formira bazu zadataka i drugih ispitnih materijala za sprovođenje male mature i maturskog ispita u srednjim školama; izrađuje ispitne materijale za sprovođenje male mature i maturskog ispita u srednjim školama i obezbjeđuje tajnost štampanja i čuvanja istih; priprema i realizuje mature i spoljašnje provjere učeničkih postignuća u osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju; organizuje savjetodavni rad i obuke sa direktorima i nastavnicima i stručnim saradnicima škola u cilju kvalitenijeg provođenja matura i spoljašnjih provjera postignuća; organizuje seminare, savjetovanja, predavanja i druge aktivnosti od značaja za provođenje i unapređenje matura; spoljašnjih provjera postignuća; priprema i provodi međunarodna istraživanja učeničkih postignuća; pruža stručnu podršku vaspitno-obrazovnim ustanovama u pogledu praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva i ishoda učenja i pripremanja materijala za ispitivanje i ocjenjivanje učenika; organizuje poslove vezane za izradu i izrađuje standarde kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada i definiše indikatore kvaliteta u ustanovama iz nadležnosti Zvoda; definiše metodologiju vrednovanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u ustanovama iz nadležnosti Zvoda; organizuje seminare, savjetovanja, predavanja i dr. aktivnosti od značaja za vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada; vrši vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u ustanovama iz nadlženosti Zavoda; organizuje poslove na razoju i razvija standarde zanimanja vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskom, osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju; organizuje poslove na razvoju i razvija standarde zanimanja, standarde kvalifikacija, kataloge znanja, vještina i kompentencija i daju stručna mišljenja o istim; sarađuje sa tržištem rada i partnerskim institucijama i organizacijama po pitanjima iz oblasti razvoja vaspitanja i obrazovanja; predlažu mjere za poboljšanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u ustanovama iz nadležnosti Zvoda; organizuje savjetodavno-instruktivni rad sa vaspitno-obrazovnim radnicima za potrebe vrednovanja kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Obavlja složene stručno-tehničke poslove u toku realizacije programa obnove i izgradnje građevinskih objektata i objekata infrastukture; vrši stručni nadzor na izgradnji objekata po programu izgradnje i po ugovorima; daje stručno mišljenje na tehničku dokumenaciju i njenu primjenu; vrši kontrolu i provjeru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primjenu propisa, standarda, tehničkih normativna i normi kvaliteta radova, kontrolu ugradnje materijala, opreme i instalacija u skladu sa projektnom dokumentacijom, tehničkim propisima i certifikatima; daje uputstva izvođačima radova i obavlja sve druge poslove za koje dobije nalog od neposrednog izvršioca; učestvuje u radu komisija o javnim nabavkama za odabir najpovoljnije ponude iz nadležnosti Odjeljenja; samostalno i sistemski radi poslove stručnog nadzora i učestvuje u izradi propisa i akata Direkcije, te složenih analitičkih materijala koji zahtijevaju samostalnost u radu i šire poznavanje problematike iz jedne ili više povezanih oblasti; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga rada Direkcije za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca, a za svoj rad, zakonito i blagovremeno obavljanje poslova i racionalno korišćenje sredstava rada prilikom ostvarivanja ciljeva odgovoran je neposrednom rukovodiocu.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme - fakultet humanističkih nauka iz oblasti fizičkog vaspitanja, muzičkog vaspitanja i likovne kulture, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme - pedagoški fakultet, filozofski fakultet i drugi nastavnički fakulteti smjer za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

VII stepen stručne spreme - fakulteti prirodnih nauka, društvenih nauka, filoloških fakulteta na kojima se školuju profesori koji predaju srpski jezik i književnost i strane jezike koji se izučavaju u osnovnom i srednjem obrazovanju, fakultet humanističkih nauka za područja fizičko vaspitanje, muzičko vaspitanje i likovnu kulturu i fakulteti stručnih predmeta koji se izučavaju u srednjem obrazovanju i vaspitanju, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme i li 240 ECTS bodova - arhitektonski fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje licence za izvođenje građevinskih radova na objektima visokogradnje i nadzor i licence za izradu tehničke dokumentacije - arhitektonska faza i nadzor, poznavanje rada na računaru (MS Office, AutoCAD ili ArchiCAD).

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju)

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g)  uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2. i 1.3.;

d)  licence za izvođenje građevinskih radova na objektima visokogradnje i nadzor i licence   za izradu tehničke dokumentacije - arhitektonska faza i nadzor za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".      

         

                        

                                                                                                                                                       VD DIREKTORA  

 Saša Gligorić

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија