FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Јаnuаr 2022
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » O nama » Novosti

Novosti

Javni konkurs: Ministarstvo prosvjete i kulture; Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa; Republički sekretarijat za vjere; Ministarstvo finansija

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 20 Оktоbаr 2021

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e   

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

  I - 1 Ministarstvo prosvjete i kulture

1.1.   Viši stručni saradnik za materijalno kulturno nasljeđe,
         Odjeljenje za zaštitu kulturnog nasljeđa, Resor kulture                           1 izvršilac

1.2.   Viši stručni saradnik za normativnopravne poslove u
         oblasti kulture, Resor kulture - na određeno vrijeme do
         povratka radnika sa javne funkcije                                                               1 izvršilac

     2  Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i
         prirodnog nasljeđa

2.1.   Viši stručni saradnik za prirodna dobra - prostorni planer,
         Odsjek za prirodna dobra, Odjeljenje za prirodno nasljeđe                      1 izvršilac

2.2.   Viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove,
         Odsjek za opšte i pravne poslove, Odjeljenje za zajedničke poslove       1 izvršilac

 

   3    Republički sekretarijat za vjere

 

3.1.   Viši stručni saradnik za saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom    1 izvršilac

 

   4    Ministarstvo finansija

 

4.1.   Interni revizor za procese i sisteme u Ministarstvu finansija
         i drugim budžetskim korisnicima, Odsjek za internu reviziju
         Ministarstva finansija i ostalih budžetskih korisnika                             1 izvršilac

4.2.   Budžetski inspektor, Odsjek za budžetsku inspekciju i reviziju                     1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Vrši upravne i druge stručne poslove u oblasti pokretnog i nepokretnog materijalnog kulturnog nasljeđa, prati, analizira rad i predlaže mjere za poboljšanje rada ustanova kulture iz oblasti materijalnog nasljeđa, prati, analizira i daje saglasnost na prijedloge programskog i finansijskog plana rada ustanova kulture za koje je nadležan i za njegovo izvršenje, prati primjenu, predlaže i učestvuje u izradi normativnih akata iz oblasti kulturnog nasljeđa, usklađuje ih sa standardima zemalja Evropske Unije, prati realizaciju kalendara kulturnih dešavanja, prati razvoj i primjenjuje savremene metode u oblasti materijalnog kulturnog nasljeđa, prati i učestvuje u stručnom usavršavanju zaposlenih u ustanovama kulture, učestvuje u izradi kulturne politike i strateškog planiranja u domenu zaštite kulturnih dobara, sarađuje sa udruženjima iz nadležnosti, priprema izvještaje za protekli period i planove za narednu godinu, utvrđuje kriterijume za ulaganja u materijalna klturna dobra, učestvuje u izradi budžeta za oblast zaštite materijalnog kulturnog nasljeđa, radu na pripremi konkusnih procedura i objektivnih procjena projekata na konkursima, priprema cjelovitu analizu prispjelih i procijenjenih projekata u polju svoga rada i na bazi procjene predlaže unapređenje konkursnih procedura, prati evropske i druge fondove u vezi sa kulturnim dobrima, radi na poslovima pripreme aplikacija na fondove u vezi sa zaštitom materijalnog kulturnog nasljeđa, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i pomoćnika ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Vrši poslove iz oblasti pravnih poslova iz djelokruga Resora, predlaže odgovarajuće mjere koje podstiču razvoj nadležnih oblasti u kulturi, učestvuje u izradi sistemskih propisa iz resorne nadležnosti, učestvuje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova rada Resora i izvještaja o radu Resora, daje stručna mišljenja, prijedloge i sugestije o pitanjima iz oblasti kulturnog nasljeđa i oblasti savremenog stvaralaštva, učestvuje u pripremi informacija, izvještaja, analiza i drugih materijala iz djelokruga resora, prati i priprema bilateralne sporazume iz oblasti kulture, vrši analizu postojećeg zakonodavstva iz oblasti kulture i prati njenu usklađenost sa važećim konvencijama i deklaracijama, razmatra usaglašavanje opštih akata republičkih ustanova i republičkih upravnih organizacija iz oblasti kulture, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra za kulturu.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Obavlja poslove prostornog planera u istraživanju, valorizovanju i dokumentovanju dobara, izrađuje informacije, analize i elaborate, učestvuje u izradi odobrenja koje donosi Zavod, pripema dokumentaciju za registar, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

Obavlja poslove praćenja i primjene opštih pravnih i propisa iz oblasti zaštite kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa, učestvuje u normativnoj djelatnosti, radi na izradi pojedinačnih pravnih akata i njihove primjene, učestvuje u vođenju kadrovskih i personalnih poslova, daje stručna mišljenja u postupku proglašenja kuturnih i prirodnih dobara, pruža stručnu pomoć u vezi sa pravnom zaštitom kulturnih i prirodnih dobara, obavlja poslove elektronske obrade akata Zavoda u okviru elektronske pisarnice, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

Obavlja poslove koji se odnose na saradnju Sekretarijata sa Srpskom pravoslavnom crkvom, priprema plan rada i izvještaj o radu, priprema informacije, izvještaje, analize i druge materijale iz nadležnosti Odjeljenja, priprema informacije sa ciljem predstavljanja aktivnosti Sekretarijata javnosti, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 4.1.

Obavlja najsloženije poslove interne revizije, vrši razradu plana revizije i pripremu revizorskog programa, prikuplja i vrednuje dokaze, donosi nacrte zaključaka, priprema nacrt izvještaja i dostavlja ga rukovodiocu Odsjeka, informiše rukovodioca Odsjeka ako se za vrijeme revizije pojavi sumnja na nepravilnosti i/ili prevare, obavlja i druge psolove koje mu odredi rukovodilac Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik IIII kategorije.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem: 4.2.

Vrši kontrole po prijavama, naknadne kontrole namjenskog trošenja sredstava kod budžetskih korisnika, kontrolu obračunavanja, evidentiranja i naplaćivanja prihoda koje vršenjem svoje nadležnosti ostvaruju organi, organizacije i findovi, kao i korišćenje tih sredstava, vrši pregled finansijskih dokumenasta budžetskih korisnika u cilju obezbjeđenja trošenja sredstava u skladu sa svrhom za koju su dodijeljena, sačinjava zapisnik o kontroli, preduzima zakonom propisane mjere i svim slučajevima kada se kontrolom utvrdi postojanje nezakonitosti i nepravilnosti, daje preporuke za otklanjanje nedostataka, sačinjava informacije o radu i izvršenim kontroloama i dostavlja ih neposrednom rukovodiocu, obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik IIII kategorije.

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.1.

VII stepen stručne spreme; akademija umjetnosti, kulturološki fakultet ili arhitektonski fakultet, fakultet političkih nauka, filozofski fakultet ili filološki fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 1.2.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.1.

VII stepen stručne spreme; prirodno matematički fakultet ili geografski fakultet, smjer prostorno planiranje; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.2.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 3.1.

VII stepen stručne spreme; filozofski fakultet, fakultet političkih nauka, teološki fakultet ili pravni fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 4.1.

VSS - ekonomski fakultet, ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor ili certifikovani računovođa; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 4.2.

VSS - ekonomski fakultet, certifikovani računovođa; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i najmanje jedna (1) godina inspektorskog staža; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i znanje rada na računaru.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2;

d) dokaza o zvanju ovlašćenog revizora, ovlašćenog internog revizora ili certifikovanog računovođe za radno mjesto označeno pod brojem: 4.1.;

đ) dokaza o zvanju certifikovanog računovođe za radno mjesto označeno pod brojem: 4.2.;

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

 

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".                                        

                                                                               

   VD DIREKTORA

Aleksandar Radeta

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија