FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Nоvеmbаr 2020
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Stručni ispit » Informacije i obavještenja

Informacije i obavještenja

Javni konkurs: Agencija za agrarna plaćanja; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 23 Sеptеmbаr 2020

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

I - 1        Agencija za agrarna plaćanja

 

1.1.        Viši stručni saradnik za obradu zahtjeva u oblasti ruralnog razvoja          1 izvršilac

1.2.        Viši stručni saradnik za obradu zahtjeva u oblasti biljne proizvodnje      2 izvršioca

1.3.        Viši stručni saradnik za terensku kontrolu                                                    1 izvršilac

 

   2.        Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2.1.        Načelnik Odjeljenja za kontrolu korisnika šuma                                             1 izvršilac

2.2.        Viši stručni saradnik za koordinaciju uzgoja

              kvalitetno priplodnih životinja                                                                        1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Vrši administrativnu kontrolu dokumentacije u postupku po zahtjevima za odobravanje sredstava u oblasti ruralnog razvoja (unapređenje konkurentnosti, očuvanje prirode i racionalno gazdovanje prirodnim resursima, diverzifikacija ekonomskih aktivnosti i druge mjere iz ove oblasti), obrađuje zahtjeve za podsticaje, priprenma obračun i rješenje po zahtjevima za odobravanje podsticaja, vodi bazu zahtjeva i stara se o kompletiranju zahtjeva i priloga, vodi evidencije i priprema izvještaje o obrađenim zahtjevima, priprema predmete za terensku kontrolu, učestvuje u izradi propisa iz oblasti sprovođenja mjera ruralnog razvoja i pripremi programskih zahtjeva za informatička rješenja za poslove sprovođenja mjera ruralnog razvoja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovaran je načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Obrađuje zahtjeve za odobravanje podsticaja u oblasti biljne proizvodnje, stara se o kompletiranju zahtjeva i priloga, priprema obračune za donošenje rješenja po zahtjevima za odobravaenje podsticaja, vodi evidencije i priprema izvještaje o obrađenim zahtjevima, priprema predmete za terensku kontrolu, učestvuje u pripremi konkursa i javnih poziva za direktna plaćanja u oblasti biljne proizvodnje, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Vrši analizu i izbor poljoprivrednih gazdinstava korisnika podsticaja koji će se kontrolisati u okviru prethodno utvrđenog procenta, a na osnovu analize rizika i slučajnog izbora, prikuplja podatke za podnošenje inicijative za kontrolu podsticaja Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, vrši tetrensku kontrolu korisnika podsticaja u saradnji sa inspekcijom u cilju njihovog odobravanja, vrši kontrolu namjenskog utroška isplaćenih podsticajnih sredstava korisnika, izrađuje izvještaje i informacije o izvršenim kontrolama, predlaže godišnji plan i tromjesečne planove kontrola podsticaja, inicira izmjene i dopune metodoloških i drugih uputstava za jedinstveno postupanje u kontroli, po potrebi obrađuje zahtjeve za podsticaje za one podsticajne mjere za koje ne vrši tetrensku kontrolu, vrši obračun sredstava, donosi rješenja o odobravanju sredstava po zahtjevima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Organizuje, objedinjuje, rukovodi i usmjerava rad Odjeljenja za kontrolu korisnika šuma, odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova iz djelokruga Odjeljenja, pruža neophodnu stručnu pomoć i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjeljenja, učestvuje u pripremi zakona i podzakonskih akata iz oblasti šumarstva i lovstva, analizira i prati stanje i predlaže mere za razvoj i unapređenje šumarstva i lovstva, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu pomoćnika ministra za šumarstvo i lovstvo. Za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

Pruža stručnu pomoć organizacijama uzgoja, prati realizaciju odobrenih uzgojnih programa za pojedine vrste i rase domaćih životinja, prikuplja podatke od uzgojnih organizacija, a koji se odnose na kontrolu proizvodnosti koje su u skladu sa pravilima vođenja matičnih knjiga i uzgojnih registara, te Programa uzgoja domaćih životinja po vrstama i ostalim standardima ICAR-a, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja i pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; završen poljoprivredni ili ekonomski fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet - smjer: ratarstvo, biljna proizvodnja-zaštita bilja ili agrarna ekonomija i ruralni razvoj; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

VII stepen stručne spreme, završen poljoprivredni fakultet, najmanje tri  (3)godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; šumarski ili ekonomski fakultet, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet - smjer stočarstvo; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju)

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".      

          

 

                        

                                                                                                                                                       VD DIREKTORA  

 Saša Gligorić

Stručni ispit

No. ImеVеličinа
1Listа ispitivаčа u kоmisiјаmа zа pоlаgаnjе stručnоg ispitа zа rаd u uprаvi Rеpublikе Srpskе
(Službеni glаsnik brој 75/17)
156.2KB
2Rješenje o visini naknade za polaganje stručnog ispita
Broj: 23.02/153-1612/19 od 03.10.2019. godine
331.5KB
3Rješenje o visini troškova polaganja stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske
Ovim Rješenjem utvrđuje se iznos i način uplate naknade troškova polaganja stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske za kandidate sa visokom i višom stručnom spremom i za kandidate sa srednjom stručnom spremom.
78.2KB
4Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
Obrazac
906.1KB
5Zahtjev za polaganje stručnog ispita
Obrazac
593.7KB
Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија