FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Оktоbаr 2020
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Rezultati konkursa / Oglasa

Rezultati konkursa

Javni konkurs: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 14 Аugust 2020

 

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e   

 

 

 

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

 

  I - 1   Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko

            obrazovanje i informaciono društvo

 

1.1.        Viši stručni saradnik za preporuke, standardizaciju i sertifikaciju      1 izvršilac

1.2.        Viši stručni saradnik - softverski inženjer                                             1 izvršilac

1.3.        Viši stručni saradnik za normativne poslove u oblasti razvoja informacionog društva (eLegislativa)                                                   1 izvršilac

 

      2    Ministarstvo prosvjete i kulture

 

2.1.      Viši stručni saradnik za razvoj predškolskog programa i pedagoške

dokumentacije, Odjeljenje za predškolsko vaspitanje i obrazovanje,

Resor za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje                           1 izvršilac

2.2.      Viši stručni saradnik za analitiku u oblasti predškolskog

vaspitanja i obrazovanja, Odjeljenje za predškolsko vaspitanje i

obrazovanje, Resor za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje       1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Propisuje smjernice iz oblasti razvoja, implementacije i testiranja aplikativnih rješenja koja se koriste unutar informacionih sistema Vlade i republičkih organa uprave u skladu sa najboljim praksama struke i globalnim trendovima, savjetodavno učestvuje u pripremi i izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti informacione bezbjednosti, propisuje smjernice za testiranje, evaluaciju i upotrebu hardverskih i softverskih rješenja koja se koriste u javnoj upravi, kreira programe sertifikacije i vrši sertifikaciju informaciono-komunikacionih uređaja i usluga koje se koriste unutar informacionih sistema Vlade i republičkih organa uprave u skladu sa najboljim praksama struke i globalnim trendovima, prati svjetska dostignuća i najbolje prakse u oblasti informacione bezbjednosti, upoznaje javnost sa novim dešavanjima iz oblasti informacione bezbjednosti i obaviještava javnost o neposrednim prijetnjama po informacionu bezbjednost, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Prati i primjenjuje najbolje prakse i preporuke iz oblasti pisanja bezbjednih softverskih rješenja, kreira testove i dokumentaciju za softverska rješenja, izrađuje skripte za automatizaciju zadataka koje obavlja Odjeljenje, vrši istraživanje i implementaciju novih informacionih tehnologija koje se mogu koristiti za potrebe Odjeljenja, kreira testna okruženja za analizu softvera i hardvera kako bi se prijetnje po računarske sisteme mogle analizirati u bezbjednom okruženju i bez posljedica po računarske sisteme, kreira programski kod neophodan za demonstraciju ranjivosti koje su pronađene analizom, radi na kreiranju servisa koje Odjeljenje pruža ovlaštenim licima ili institucijama u cilju razmjene informacija i podizanja nivoa računarske bezbjednosti u regionu, nadzire rad performanse računarskih sistema koje koristi Odjeljenje i radi na optimizaciji i zaštiti istih, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

 


Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Učestvuje u izradi zakona, strategija i drugih propisa iz oblasti informacionog društva, prati i analizira međunarodnu regulativu u oblasti informacionog društva, učestvuje u usaglašavanju propisa sa međunarodnim standardima i preporukama u oblasti informacionog društva, učestvuje u izradi standarda vezanih za propise u eUpravi, daje mišljenja drugim organima iz oblasti informacionog društva, učestvuje u izradi i praćenju propisa koji se odnose na elektronske registre, prati i priprema pravni okvir za postizanje interoperabilnosti, daje stručna mišljenja na projekte iz oblasti razvoja informacionog društva, prati i analizira dejstvo propisa na pravni i institucionalni okvir za elektronsko poslovanje, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Radi na planiranju razvoja predškolskog programa vaspitanja i obrazovanja, planira i koordinira rad sa Republičkim pedagoškim zavodom, priprema obrazac Godišnjeg programa rada, te predlaže aktivnosti za izradu programa rada za iduću godinu, učestvuje u izradi plana i programa stručnog usavršavanja vaspitno obrazovnih radnika, te učestvuje u njegovoj realizaciji, vodi brigu o stručnom usavršavanju i kompetencijama vaspitača, promoviše važnost edukacije roditelja kroz programe za odgovorno roditeljstvo, učestvuje u aktivnostima vezanim za izradu i provođenje kvalifikacionog okvira predlaže mjere prevencije za stvaranje bezbjedne sredine bez nasilja za život djece u predškolskim ustanovama, osmišljava mjere za sprovođenje programa inkluzivnog obrazovanja u predškolskim ustanovama, radi na razvijanju i izradi pedagoške dokumentacije za predškolske ustanove, prati efekte uvedenih inovacija u predškolskim ustanovama i vrši vrednovanje različitih oblasti rada predškolske ustanove, učestvuje u radu komisija koje imenuje ministar za procjenu kvaliteta rada predškolske ustanove, učestuje u komisiji koju imenuje ministar za dobijanje rješenja o odobrenju za rad predškolske ustanove, radi na pripremi za sprovođenje programa za djecu u godini pred polazak u školu koju finansira Ministarstvo, sarađuje sa organizacijama, ustanovama i udruženjima koja se bave unapređenjem položaja djece i uslova za njihov rast i razvoj, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

Vrši sistemsko i dugoročno prikupljanje i obradu podataka relevantnih za predškolsko vaspitanje, priprema informativno analitičke materijale iz oblasti predškolskog vaspitanja, kontroliše godišnje programe rada predškolskih ustanova i prati planiranu realizaciju programa, vodi evidenciju planova i programa predškolskih ustanova, vodi evidenciju odobrenja za rad predškolskih ustanova, vrši stručne i upravne poslove u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, radi na pripremi za sprovođenje programa za djecu u godini pred polazak u školu koju finansira Ministarstvo, ostvaruje saradnju sa predškolskim ustanovama i lokalnim zajednicama, učestvuje u komisiji koju imenuje ministar za dobijanje rješenja o odobrenju za rad predškolske ustanove, učestvuje u izradi propisa i akata u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kreira i blagovremeno ažurira informacije za web sajt Ministarstva, unosi i ažurira baze podataka koja se odnose na registar predškolskih ustanova, priprema plan raspodjele finansijskih sredstava iz budžeta za finansiranje predškolskog programa, razvoj i evaluaciju programa, profesionalnog usavršavanja radnika u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, te za finansiranje podrške vaspitača i stručnih saradnika - kreatora didaktičkog materijala i igračaka za rano učenje, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) 

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

  1. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; elektrotehnički ili fakultet računarstva/informatike; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme; elektrotehnički ili fakultet računarstva/informatike; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili fakultet pravnog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme, ekonomski, filozofski, pedagoški, filološki ili prirodno matematički fakultet, fakultet političkih nauka; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

VII stepen stručne spreme, filozofski, pedagoški, filološki, prirodno matematički ili fakultet političkih nauka; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene

van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave

ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim

organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obraljzovanja;

g) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2. i 1.3.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

-       diplome o završenoj školskoj spremi;

-       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima

uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad

u republičkim organima uprave;

-       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

-       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

-       dokaza o poznavanjeu engleskog jezika za radna mjesta

označena pod brojem: 1.1., 1.2. i 1.3.

-       

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

 

  VD DIREKTORA  

  Saša Gligorić

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија