FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Dеcеmbаr 2021
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo prosvjete i kulture; Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju; Poreska uprava

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 01 Оktоbаr 2021

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e   

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

I - Ministarstvo prosvjete i kulture

1.1.  Načelnik Odjeljenja za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje i
        obrazovanje odraslih, Resor za srednje obrazovanje i vaspitanje
        i obrazovanje odraslih                                                                                    1 izvršilac

 

2      Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

2.1.  Viši stručni saradnik za politiku integrisanja,
        analitiku i izvještavanje                                                                               1 izvršilac

 

3      Poreska uprava

3.1.  Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge,
        Odjeljenje naplate za pravna lica, Područni centar Banja Luka               1 izvršilac

3.2.  Viši stručni saradnik za prijem i obradu poreskih prijava,
        Odsjek za prijem i obradu poreskih prijava,
        Područna jedinica Banja Luka, Područni centar Banja Luka                       1 izvršilac

3.3.  Stručni saradnik za poreske obveznike, Područna jedinica Brod,
        Područni centar Doboj                                                                                     1 izvršilac

3.4.  Stručni saradnik za poreske obveznike,
        Područna jedinica Kozarska Dubica, Područni centar Prijedor               1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Organizuje, rukovodi i koordinira rad Odjeljenja, preduzima složenije radnje u rješavanju u upravnim stvarima u prvom stepenu iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, vrši izradu analitičko-informacionih materijala o stanju u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, raspoređuje zadatke na neposredne izvršioce, učestvuje u kreiranju upisne politike u skladu sa potrebama tržišta rada i visokoškolskih ustanova, prati i učestvuje u predlaganju savremenih sistema, metoda i tehnika u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, priprema i predlaže plan stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika u srednjim stručnim školama, odgovara za aktivnosti vezane za izradu i provođenje kvalifikacijskog okvira, učestvuje u radnim grupama za razvoj politike stručnih kvalifikacija za srednje obrazovanje sa posebnim osvrtom na srednje stručno obrazovanje, učestvuje u radu tijela za izradu standarda zanimanja i kvlifikacija, prati implementaciju i kontinuirano ažuriranje baza podataka vezano za kvalifikacijski okvir, vrši izradu kriterijuma i indikatora kvalifikacija u skladu sa nivoima kvalifikacija, vodi brigu o obezbjeđenju sistema kvalifikacija u skladu sa svim načinima sticanja kvalifikacija, zahtjevima tržišta, permanentnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, učestvuje u radu tima za evaluaciju i monitoring implementacije Kvalifikacijskog okvira Republike Srpske, učestvuje u radu tima za izradu sistema cjeloživotnog učenja i certifikacije, obezbjeđuje potrebne uslove za racionalno korišćenje ljudskih kapaciteta, uz postizanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti u Odjeljenju, predlaže plan rada i podnosi izvještaj o radu Odjeljenja, daje stručna uputstva i smjernice za rad saradnika u Odjeljenju, kontroliše poštovanje radne discipline u Odjeljenju, sarađuje sa rukovodiocima organizacionih jedinica i drugim institucijama, obavlja i druge poslove po nalogu ministra i pomoćnika ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Prati sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, ostvaruje koordinaciju republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje u skladu sa republičkim propisima, koordinira djelovanje predstavnika Republike Srpske u zajedničkim tijelima Evropske unije i Bosne i Hrecegovine koja se uspostavljaju na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te prati njihov rad, vrši međuresornu pripremu republičkih organa uprave i institucija Republike Srpske i koordinira učešća predstavnika Republike Srpske u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom, priprema i revidira redovne strateške dokumente i akcione planove vezane za ispunjavanje obaveza Republike Srpske u procesu evropskih integracija, ostvaruje i koordinira saradnju sa drugim tijelima u Bosni i Hercegovini, te institucijama, organima i tijelima Evropske unije, njenim državama članicama, državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja i pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.2.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, učestvuje u vođenju manje složenih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, utvrđuje tržišnu i nabavnu vrijednost nepokretnosti radi utvrđivanja osnovice za obračun kapitalne dobiti, priprema i kompletira spise po žalbama, obrađuje zahtjeve, rješava sporne poreske prijave i izrađuje izvještaje, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama, i vodi upravni postupak po istom, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.3.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko-identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.4.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko-identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.1.

VII stepen stručne spreme; ekonomski, pravni, filozofski, filološki, pedagoški, elektrotehnički, mašinski ili prirodno-matematički fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.1.

VII stepen stručne spreme; fakultet političkih nauka, pravni, ekonomski ili filozofski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru i aktivno znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 3.1.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 3.2.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 3.3.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 3.4.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 3.3., 3.4.;

 v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

g) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

d) dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

                                                               

                                                                               

   VD DIREKTORA

Aleksandar Radeta

Javni konkursi / Oglasi

No. ImеVеličinа
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2020. године
1.0MB
Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија