FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Оktоbаr 2021
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo finansija; Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 19 Аugust 2021

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

I - 1  Ministarstvo finansija

1.1.  Viši stručni saradnik za upravni postupak,
        Resor za fiskalni sistem                                                                           1 izvršilac

1.2.  Viši stručni saradnik za nekretnine,
        Resor za pravne poslove                                                                              1 izvršilac

1.3.  Viši stručni saradnik za stečajni postupak,
        Resor za pravne poslove                                                                              1 izvršilac

1.4.  Viši stručni saradnik za međunarodne investicione
        projekte i garancije, Resor za upravljanje dugom                                      1 izvršilac

1.5.  Viši stručni saradnik za emisiju i promet
        hartija od vrijednosti, Resor za upravljanje dugom                                  1 izvršilac

1.6.  Viši stručni saradnik za analizu duga,
        Resor za upravljanje dugom                                                                          1 izvršilac

 

   2   Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i
        traženje nestalih lica

2.1.  Viši stručni saradnik za analizu ratnih zločina sa
        pravnog aspekta, Odjeljenje za istraživanje rata,
        ratnih zločina i obradu dokumentacije                                                     1 izvršilac

2.2.  Viši stručni saradnik za istraživanje i dokumentovanje
        ratova i žrtava rata sa društveno-humanističkih aspekata,
        Odjeljenje za istraživanje, dokumentovanje i memorijalizaciju            1 izvršilac

2.3.   Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove i
         ljudske resurse, Odjeljenje za pravne, finansijske i opšte poslove   1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Vodi drugostepeni postupak po žalbama protiv akata Poreske uprave Republike Srpske i Republičke uprave za igre na sreću, daje prema potrebi, pravna mišljenja iz oblasti primjene poreza, te obavlja i druge poslove čije izvršenje mu povjeri rukovodilac Odsjeka, pomoćnik ministra i načelnik Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Pribavlja podatke i dokumentaciju u vezi sa nekretninama Ministarstva finansija za koje je potrebno rješavanje imovinsko-pravnog statusa u smislu utvrđivanja formalno-pravnog statusa i uknjižbe prava u javnim evidencijanma. Sarađuje sa nadležnim organima i institucijama radi pribavljanja mišljenja, te daje izjašnjenja Pravobranilaštvu Republike Srpske.

Koordinira i sarađuje sa drugim resorima, naročito Resorom za trezor radi uknjižavanja evidentiranih, odnosno radi evidencije i uknjižavanja vrijednosti nekretnina Ministarstva finansija. Daje mišljenja drugim resorima u vezi sa poslovima oko nekretnina. Vidi evidenciju nekretnina Ministarstva finansija, kako uknjiženih tako i nekretnina oko čijeg statusa je postupak u toku. Po potrebi obrađuje sudska izvršna rješenja i sudske pravosnažne presude u skladu sa odredbama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga, dostavljajući mišljenja Resoru za upravljanje dugom. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika  i za svoj rad je odgovoran načelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

Prati otvaranje stečajnog postupka, učestvuje u pripremi prijave potraživanja Ministarstva finansija, učestvuje u pripremi dokumentacije za slučaj utuženja i žalbenog postupka, učestvuje u analizi planova reorganizacije, prati tačnost tabele priznatih potraživanja u  odgovarajućem isplatnom redu. U svom radu sarađuje sa Poreskom upravom Republike Srpske, radi prikupljanja podataka i evidentiranja prijavljenih potraživanja prema Ministarstvu finansija u postupku stečaja i likvidacije nad privrednim društvom koje je u postupku stečaja ili likvidacije. Sarađuje sa stečajnim upravnicima koji su rješenjem nadležnog suda imenovani za postupak stečaja u konkretnom privrednom društvu, a radi pribavljanja potpune dokumentacije neophodne Ministarstvu finansija u svakom konkretnom predmetu stečajnog postupka. Po potrebi obrađuje sudska izvršna rješenja i sudske pravosnažne presude u skladu sa odredbama Zakona o uvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga, dostavljajući mišljenja Resoru za upravljanje dugom. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i za svoj rad je odgovoran načelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4.

Učestvuje u pripremi zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu međunarodna zaduženja i izdavanje garancija, obavlja poslove vezane za izdavanje garancija za spoljno zaduženje, učestvuje u pripremi, ocjeni i pregovorima međunarodnih investicionih projekata, obrađuje i priprema odluke o izdavanju garancija, kreditnim zaduženjima i donacijama po investicionim projektima, sprovodi potrebnu zakonsku proceduru, priprema ugovore i sporazume po kreditnim zaduženjima, garancijama i donacijama, prati realizaciju projekata, sarađuje sa nadležnim ministarstvima, domaćim i međunarodnim institucijama, priprema i dostavlja izvještaje i informacije i obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.

Priprema propise o uslovima emisije i prometa hartija od vrijednosti, sprovodi proceduru emisije i prometa hartija od vrijednosti kao oblika novog zaduživanja, obavlja ostale poslove u vezi emisije i registracije hartija od vrijednosti i to: angažuje agenta emisije, zaključuje ugovor sa berzom ili drugim uređenim tržištem u vezi sa obavljanjem poslova u primarnoj emisiji, zaključuje ugovor sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti u vezi sa registracijom hartija od vrijednosti i vrši nadzor u vezi sa emisijom i registracijom hartija od vrijednosti, vrši praćenje prodaje hartija od vrijednosti, kao i otplate i prijevremenog otkupa, ukoliko je takva mogućnost predviđena aktom o emisiji, koordinira i sarađuje sa opštinama koje izdaju hartije od vrijednosti i obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.6.

Vrši analizu svih aspekata duga, odnosno analizira uticaj spoljnog i unutrašnjeg duga na budžet i makroekonomsku stabilnost, analizira portfolio unutrašnjeg i spoljnog duga, analizira potencijalni stepen izloženosti garancijama, analizira i prati efekte ulaganja po investicionim stranim i domaćim kreditima, prati sprovođenje potrebnih reformi, izrađuje strategiju zaduživanja i upravljanja dugom i obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Obrađuje i analizira složenu dokumentaciju sa aspekta povreda i kršenja međunarodnog prava i međunarodnih konvencija za potrebe realizacije istraživačkih projekata Centra, priprema i vrši izbor dokumenata sa pravnog aspekta za potrebe realizacije projekata Centra, analizira opšte postavke odluka u procesima suđenja ratnih zločina, priprema i analizira izvještaje o događajima koji su predmet istraživanja sa pravnog aspekta, radi na prikupljanju pravne građe o ratnim događajima relevantnim za projekte Centra, vrši analizu činjenica i dokazno-dokumentacionog materijala o teškim kršenjima humanitarnog prava do kojeg su došle nevladine domaće i međunarodne organizacije u sklopu istraživačkih projekata Centra, priprema i analizira izvještaje o događajima koji su predmet istraživanja sa pravnog aspekta, sarađuje sa ostalim grupama na realizaciji projekata u okviru Odjeljenja i Centra i vrši druge poslove koje odredi rukovodilac Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

Pronalazi i prikuplja istorijsku i drugu građu (pisane, usmene - govorne izvore i sve vidove materijalnih i nematerijalnih ostataka koji svjedoče o događajima iz mandata Odjeljenja), organizuje istraživanje, sistematizuje građu, arhivira je i priprema za rad istraživača, organizuje evidenciju žrtava, bavi se lociranjem i obilježavanjem stratišta (pojedinačnih i masovnih grobnica) i njihovim istraživanjm sa društveno-humanističkih aspekata, zainteresovanoj stručnoj javnosti saopštava rezultate istraživanja sa drugih društvenih aspekata kroz organizovanje naučnih skupova, publikovanje izvora, literature, foto, video i audio materijala, prati, analizira i valorizuje rezultate modernih naučnih dostignuća, pronalazi, oblikuje i razvija regionalne i lokalne istraživačke kapacitete sa drugih društvenih aspekata i obavlja druge popslove koje odredi načelnik Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.3.

Radi na izradi pravilnika iz nadležnosti Centra, kao i drugih pravnih akata koji su vezani za rad Centra, sarađuje sa Agencijom za državnu upravu vezano za organizaciju obuke i određivanje kandidata za istu, donosi pojedinačne pravne akte koji se odnose na ostvarivanje prava zaposlenih iz radnog odnosa, rješava po zahtjevima republičkih organa uprave kao i drugih organa i organizacija koji se obrate Centru vezano za radno pravnu problematiku, prisustvuje obukama državih službenika koje organizuje Agencija za državnu upravu i drugi republički organi uprave, ažurira Centralni registar državnih službenika i namještenika koji se vodi pri Agenciji za državnu upravu, predlaže i radi plan javnih nabavki, dostavlja ponude dobavljačima za nabavku robe i vršenje usluga, sprovodi postupak javnih nabavki putem konkurentskog zahtjeva (otvara ponude, sačinjava zapisnik o otvaranju ponuda, obavještava ponuđače, zaključuje ugovore sa najuspješnijim ponuđačem), izuvještava Agenciju za javne nabavke BiH o sprovedenom postupku javnih nabavki, radi na izradi godišnjih izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama na novou Centra i obavlja druge poslove koje odredi načelnika Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VSS - pravni fakultet; VII stepen stručne spreme; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i znanje rada na računarima.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VSS - pravni fakultet; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

VSS - pravni fakultet ili ekonomski fakultet; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4.

VSS - pravni fakultet ili ekonomski fakultet; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.

VSS - ekonomski fakultet; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.6.

VSS - ekonomski fakultet; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); pravni  fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera ili fakultet za bezbjednost i zaštitu; najmanje jedna (1) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); fakultet političkih nauka ili pravoslavni bogoslovski fakultet ili pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; najmanje jedna (1) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.3.

VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; najmanje jedna (1) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave  ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad  u upravi Republike Srpske;

g) uvjerenja ili potvrde o  radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

d) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".      

          

                  

                                                                                                                                               VD DIREKTORA  

 Aleksandar Radeta

Javni konkursi / Oglasi

No. ImеVеličinа
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2020. године
1.0MB
Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија