FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Оktоbаr 2021
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 29 Јuli 2021

 

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e   

 

 

 

 

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

  I - 1      Ministarstvo privrede i preduzetništva

 

1.1.         Načelnik Odjeljenja za organizacione, opšte i kadrovske poslove               1 izvršilac

 

      2       Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje

               i informaciono društvo

 

2.1.         Sekretar Ministarstva                                                                                                          1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Rukovodi radom Odjeljenja i odgovoran je za korišćenje materijalnih i ljudskih potencijala Odjeljenja; raspoređuje poslove i zadatke na neposredne izvršioce i pruža im stručnu pomoć u obavljanju poslova koji se odnose na: kadrovske poslove - izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa; normativno-pravne poslove - izrada nacrta i prijedloga opštih akata i davanje stručnih mišljenja; stručno-operativne poslove - uspostavljanje, izrada, vođenje i održavanje evidencije u oblasti kadrovskih, administrativnih i zajednikih poslova; prikupljanja, sređivanja, evidentiranja i obrade podataka; na poslove javnih nabavki; izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih akata o podacima o kojima se vode službene evidencije; vršenje poslova kancelarijskog poslovanja i arhiviranja predmeta i dr.; objedinjava i usmjerava rad izvršioca; odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Odjeljenja u skladu sa zakonima i propisima; utvrđuje prijedloge poslova i zadataka za godišnji i periodične programe rada i podnosi izveštaje o radu Odjeljenja; radi na izradi podzakonskih akata; osigurava saradnju sa drugim odjeljenjima; obavlja i druge poslove po nalogu sekretara. Za svoj rad i rad Odjeljenja odgovara sekretaru Ministarstva.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Organizuje, rukovodi i koordiniše radom Sekretarijata; učestvuje u definisanju vizije, misije, ciljeva, strategije i politike Ministarstva; stara se o stanju kadrova u Ministarstvu; finansijskim i informatičkim pitanjima; tehnički usklađuje rad organizacionih jedinica Ministarstva; utvrđuje mjere za unapređenje rada Sekretarijata; predlaže plan rada Ministarstva po dobijanju planova resora i predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika; predlaže donošenje zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove saradnje Ministarstva sa drugim organima, ustanovama i drugim subjektima; obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije

 

 

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

 

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome

    ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa

    Zakonom o visokom obrazovanju)

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave

    ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa

    Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

-       diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu;

-       uvjerenja o položenom stručnom ispitu rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

-       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

-       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

 

                                                             

 

  VD DIREKTORA

 

Aleksandar Radeta

 

Javni konkursi / Oglasi

No. ImеVеličinа
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2020. године
1.0MB
Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија