FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Маrt 2021
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 13 Јаnuаr 2021

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

I - 1   Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

 

1.1.   Viši stručni saradnik za upravno-nadzorne poslove,

         Odjeljenje za upravno-nadzorne poslove u

         Resoru boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata           1 izvršilac

1.2.   Viši stručni saradnik za procese evropskih integracija i

         harmonizaciju, Odsjek za evropske integracije,

         Odjeljenje za normativno-analitičke poslove i evropske integracije,

         Resor za rad i zapošljavanje                                                                              1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Po pravilima upravnog postupka i uz primjenu materijalnih propisa rješava u drugostepenom postupku; vrši reviziju prvostepenih rješenja, rješava po zahtjevima za ponavljanje postupka; donosi rješenja o mjesnoj nadležnosti; daje odgovore na tužbu u upravnim sporovima; ulaže vanredna pravna sredstva; podnosi apelacije Ustavnom sudu u saradnji sa izvršiocima iz drugih odjeljenja u okviru Resora; sarađuje sa nadležnim organima i ustanovama; po potrebi priprema instrukcije u vezi sa upravnim rješavanjem; daje stručna mišljenja, uputstva i objašnjenja; odgovara na upite u vezi sa rješavanjem u upravnom postupku; sačinjava i podnosi izvještaje; vrši nadzor nad povjerenim poslovima organa jedinica lokalne samouprave iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite CŽR; sačinjava izvještaje o izvršenom nadzoru i daje prijedlog mjera za postupanje; pruža stručnu pomoć prvostepenim organima u pogledu povjerenih im poslova; rješava u drugostepenom postupku po pravilima upravnog postupka u predmetima izuzetim po pravu nadzora; daje odgovore na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova u ovim predmetima; ulaže vanredna pravna sredstva i podnosi apelacije Ustavnom sudu u saradnji sa izvršiocima iz drugih odjeljenja u okviru Resora; izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga Odsjeka; obezbjeđuje stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite  civilnih žrtava rata; odgovara na podnesene zahtjeve i upite u vezi sa primjenom zakona i propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata iz nadležnosti Odjeljenja; daje usmene upute strankama radi ostvarivanja prava; vrši prijem stranaka; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Odjeljenja. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Učestvuje u radnim tijelima i grupama koji se formiraju u procesu evropskih integracija za ostvarivanje nadležnosti Ministarstva u oblasti rada, zapošljavanja, penzijskog i invalidskog osiguranja, zaštite na radu, boračko-invalidske zaštite i radi na razvoju i unapređenju integracionih tokova; obavlja normativno pravne i analitičke poslove iz resorne nadležnosti Ministarstva koji se odnose na harmonizaciju domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropke unije; predlaže mjere i aktivnosti radi usklađivanja domaće legislative sa međunarodnim standardima; prevodi i obrađuje materijale sa engleskog jezika i vrši korespondenciju na engleskom jeziku za potrebe Ministarstva u dijelu poslova koji se odnose na integracije Evropske unije; obvalja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili ekonomski fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; aktivno znanje engleskog jezika.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa

    Zakonom o visokom obrazovanju)

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".      

          

                                                                                                                                               VD DIREKTORA  

 Aleksandar Radeta

Javni konkursi / Oglasi

No. ImеVеličinа
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2020. године
1.0MB
Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија