FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Маrt 2021
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo prosvjete i kulture

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 06 Јаnuаr 2021

 

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

I - 1       Ministarstvo prosvjete i kulture

 

1.1.        Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje

       i obrazovanje - na period od pet  (5) godina                                                         1 izvršilac

1.2.        Načelnik Odjeljenja za osnovno vaspitanje i obrazovanje,

Odjeljenje za osnovno vaspitanje i obrazovanje,

Resor za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje                             1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Organizuje, rukovodi i koordinira rad Resora; preduzima složenije radnje u rješavanju u upravnim stvarima u prvom stepenu iz oblasti predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja; vrši izradu materijala o stanju u oblasti predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja; raspoređuje zadatke na neposredne izvršioce; prati savremene sisteme u oblasti predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja u zemljama okruženja i Evropskoj uniji; učestvuje u planiranju stručnog usavršavanja nastavnog i stručnog osoblja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama; predlaže plan rada i podnosi izvještaj o radu Resora; učestvuje u definisanju: vizije, misije, politike, ciljeva i strategije Ministarstva i planova i programa rada Ministarstva; donosi odluke i definiše, organizuje i koordinira aktivnosti za provođenje planova i programa i otklanja uzroke i nedostatke neizvršavanja planova; predlaže uvođenje savremenih sistema u oblasti vaspitanja i obrazovanja; obezbjeđuje saradnju sa vaspitno-obrazovnim ustanovama i potrebne uslove za racionlnno korištenje ljudskih kapaciteta uz postizanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti u Resoru; daje stručna uputstva i smjernice za rad neposrednih saradnika u rješavanju zadataka iz oblasti obrazovanja; učestvuje u projektima naučnih, prosvjetnih i drugih ustanova s ciljem unapređenja vaspitno-obrazovne prakse; prati i analizira realizaciju projekata i zadataka u Resoru; kontroliše poštovanje radne discipline u Resoru; sarađuje sa rukovodiocima drugih organizacionih jedinica i drugim institucijama; obavlja i druge poslove po nalogu ministra. Za svoj rad odgovara ministru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik I kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Organizuje, rukovodi i koordinira rad Odjeljenja; preuzima složenije radnje u rješavanju u upravnim stvarima u prvom stepenu iz oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja; vrši izradu analitičko informativnih materijala o stanju u oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja; raspoređuje zadatke na neposredne izvršioce; prati vaspitno-obrazovne sisteme i savremena dostignuća (oblike, metode i sredstva rada u oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja u zemljama okruženja i Evropskoj uniji);


učestvuje u  aktivnostima vazanim za izradu i provođenje kvalifikacijskog okvira; učestvuje u planiranju stručnog usavršavanja nastavnog i stručnog osoblja u osnovnim školama; predlaže plan rada i podnosi izvještaj o radu Odjeljenja; učestvuje u definisanju: vizije, misije, ciljeva, mjera i aktivnosti strategije razvija vaspitanja i obrazovanja; učestvjuje u donošenju srednjoročnih i godišnjih planova i programa rada Ministarstva; donosi odluke i definiše, organizuje i koordinira aktivnosti za sprovođenje akcionih planova i programa i otklanja uzroke i neodotatke neizvršavanja tih planova; supotpisije akte iz djelokruga rada Odjeljenja; predlaže uvođenje savremenih sistema, oblika, metoda i sredstava u oblasti vaspitanja i obrazovanja; učestvuje prati i analizira realizaciju domaćih i međunarodnih projekata; učestvuje, prati i analizira realizaciju domaćih i međunarodnih istraživanja; obezbjeđuje saradnju sa obrazovnim ustanovama i potrebne uslove za racionalno korištenje ljudskih kapaciteta uz postizanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti u Odjeljenju; daje stručna uputstva i smjernice za rad neposrednih saradnika u rješavanju zadataka iz oblasti vaspitanja i obrazovanja; učestvuje u timskom rješavanju zadataka u Odjeljenju; kontroliše poštovanje radne discipline u Odjeljenju; sarađuje sa rukovodiocima drugih organizacionih jedinica i drugim institicijama; obavlja i druge poslove po nalogu ministra. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme, naučna oblast: prirodne nauke, društvene nauke, humanističke nauke, zdravlje i zaštita zdravlja; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje jednog stranog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VII stepen stručne spreme; filozofski, filološki, pedagoški, prirodno-matematički, ekonomski ili pravni fakultet, defektološki, medicinski-studijski program specijalna edukacija i rehabilitacija; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.


VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko

    su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa

    Zakonom o visokom obrazovanju)

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave

    ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim

    organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o poznavanju jednog stranog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.


Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

-       diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu;

-       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima

uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad

u republičkim organima uprave;

-       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

-       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

-       dokaza o poznavanju jednog stranog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.


VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".      

          

VD DIREKTORA                                                                                                   

Aleksandar Radeta

 

Javni konkursi / Oglasi

No. ImеVеličinа
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2020. године
1.0MB
Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија