FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Маrt 2021
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 04 Јаnuаr 2021

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

  I - 1. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

1.1.  Viši stručni saradnik za planiranje i razvoj stočarske proizvodnje        1 izvršilac                                                           

1.2.  Viši stručni saradnik za proizvodnju vode, alkoholnih i

bezalkoholnih  pića                                                                                           1 izvršilac  

1.3.  Viši stručni saradnik za agroekonomiju- PJ Gradiška                                1 izvršilac

1.4.  Viši stručni saradnik za ruralni razvoj - PJ Bijeljina                              1 izvršilac

1.5.  Viši stručni saradnik za uređivanje i iskorištavanje šuma                     1 izvršilac

1.6.  Viši stručni saradnik za terenski monitoring                                             1 izvršilac

1.7.  Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove u

Oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja                                                     1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označena pod brojem 1.1.

Radi na poslovima pripreme i izrade zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti stočarske proizvodnje, praćenja međunarodnih propisa i standarda, radi na usklađenosti propisa sa propisima EU iz oblasti stočarske proizvodnje, učestvuje u izradi uzgojnih programa Republike za pojedine vrste i rase domaćih životinja i istraživačkim projektima, analizira stanje i predlaže mjere za razvoj i unapređenje stročarske proizvodnje, analizira ekonomske efekte mjera budžetske i druge podrške razvoju stočarske proizvodnje, učestvuje u pripremi i izradi planova podsticajnih mjera u poljoprivredi, sarađuje sa stručnim službama, lokalnom samoupravom, privrednim subjektima, radi na razvoju novih i restruktuiranju postojećih oblika udruživanja i njihovog razvoja u cilju unapređenja stočarske proizvodnje, učestvuje u rješavanju pitanja iz oblasti stočarske proizvodnje, učestvuje u rješavanju upravnih predmeta, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja i pomoćniku ministra.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Radi na izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti industrijske proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića, analizira i inicira izmjene i dopune istih i radi na usaglašavanju sa zakonodavstvom EU iz oblasti industrijske proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića, učestvuje u izradi analiza, informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje rada u industrijskoj proizvodnji vode, alkoholnih i bezalkoholnih pića, prati i analizira uticaj razvoja i primjene savremenih tehnika i tehnologija na uslove unapređenja razvoja industrijske proizvodnje vode, alkoholnih i bezalkoholnih pića, inicira i preduzima mjere za rješavanje određenih pitanja, radi na poslovima uspostavaljanja i vođenja registara, radi na obradi podataka iz registara i učestvuje u promociji podataka, utvrđuje ispunjenost uslova kod subjekata za obavljanje djelatnosti industrijske proizvodnje vode, alkoholnih i bezalkoholnih pića, učestvuje u pripremi odgovora na poslanička pitanja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja i pomoćniku ministra.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Organizuje i daje relevantne, blagovremene i nepristrasne savjete i kreira prihvatljive modele obuke kako za farmere tako i za zaposlene u Ministarstvu što rezultira unapređenjem rentabilnosti proizvodnje, samoodrživosti i poboljšanjem životnog standarda farmera, planira i implementira program rada koji prozilazi iz opisa posla i djelatnosti unutar svoje oblasti, održava i pravilno koristi opremu, redovno procjenjuje potrebe za obukom sa rukovodiocima i višim stručnim saradnicima u područnim jedinicama, u saradnji sa zaposlenima u Ministarstvu dizajnira, isporučuje, nadgleda i izvršava procjenu obuke za zaposlene u Ministarstvu i klijente koji rade u ruralnim oblastima, u saradnji sa zaposlenima u Ministarsvtu dizajnira modele ekonomske analize svih vidova proizvodnje i učestvuje u izradi baze podataka kao preduslova dobre analize i planiranja, objezbjeđuje podršku udruženjima poljoprivrednih proizvođača pronalazeći marketinške modele njihovog nastupa na tržištu, utiče na povezivanje proizvođačih i prerađivačkih kapaciteta u poljoprivredi, na nivou pojedinih regiona i grana proizvodnje, dizajnira u saradnji sa zaposlenima u Ministarstvu planove investiranja u poljoprivrednoj proizvodnji, objezbjeđuje izvođenje plana, prilagođava ga okolnostima i izvještava o mjesečnim rezultatima, nadgleda menadžment ciklusa obuke od strane izvršioca u Područnim jedinicama na lokalnom nivou, vodi tačnu evidenciju u formi koju odobri rukovodilac o regionalnim i opštinskim aktivnostima obuke i korištenja opreme, učestvuje u razvoju službe na svoju inicijativu i na zahtjev rukovodioca i ostalih zaposlenih, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Područne jedincie i pomoćniku ministra.  

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Podstiče svijest o ekološkoj, ekonomskoj i socio-kulturnoj održivosti ruralne sredine, sarađuje sa farmerima u cilju smanjenja proizvodnih troškova, poboljšanja kvaliteta, povećanja proizvodnje, unapređenja i zaštite prirodne životne sredine, raznolikosti u poljoprivrednim aktivnostima, podržava ruralni razvoj uspostavljanjem interaktivne mreže kroz sagledavanje kapaciteta lokalne zajednice, lokalne samouprave, nevladinih organizacije, udruženja i drugih privrednih subjekata, učestvuje u razvoju i koordinaciji rada udruženja, zadruga i privatnog preduzetništva u ruralnim područjima, kreira programe za samozapošljavanje, kreira aktivnosti sa ciljem angažovanja mladih i žena u ruralnom području, angažuje se na zaštiti i konzervaciji ruralnog nasljeđa poštujući teritorijalne specifičnosti i zaštiti zemljišta, podstiče diversifikaciju u proizvodnji kako bi se obezbijedio alternativni prihod, angažuje se na poboljšanju kvaliteta prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda sa ciljem kreiranja regionalnih marki proizvoda, podstiče i promoviše seoski turizam, sarađuje sa ostalim institucijama i organizacijama koji u svom programu imaju komponentu ruralnog razvoja, učestvuje u razvoju Ministarstva na svoju inicijativu i na zahjtev rukovodioca i ostalih zaposlenih, priprema izvještaje i učestvuje na sastancima na zahtjev rukovodioca, vrši ogledne aktivnosti, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Područne jedince i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Područne jedinice i pomoćniku ministra.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Učestvuje u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti šumarstva, pripremanju prijedloga za davanje saglasnosti na šumsko-privredne osnove i godišnje planove gazdovanja šuma i vođenje evidencije istih, učestvuje u vođenju evidencije o katastru šuma i šumskog zemljišta, prati godišnje planove iskorišćavanja šuma, vodi evidenciju o registraciji preduzeća koje se bave iskorišćavanjem šuma, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja i pomoćniku ministra.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Prati sprovođenje planskih dokumenata u oblasti šumarstva i vodi registar planskih dokumenata, kontroliše i prati izvršenje radova od strane korisnika šuma, prati i istražuje promjene i pojave u oblasti šumarstva i lovstva i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim promjenama, samostalno i sistematski vrši upravno-nadzorne poslove i poslove vezane za izradu svih vrsta propisa i akata iz oblasti šumarstva i lovstva, vrši praćenje radova u okviru realizacije šumsko-privrednih osnova za društvene i privatne šume i drugih dugoročnih planova i programa, vrši stručno-tehnički nadzor nad korišćenjem šuma i šumskih resursa, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja i pomoćniku ministra.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Priprema zakone i podzakonske akte u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, organizuje, vodi i koordinira aktivnosti procjene uticaja propisa Resora (RIA) prije njihovog donošenja, učestvuje u pripremi i izradi izvještaja i informacija iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja radi upućivanja Vladi na razmatranje i usvajanje, rješava upravne predmete u drugostepenom postupku, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi sa primjenom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Resora poljoprivrede i ruralnog razvoja, obavlja i druge normativno-pravne i stručne poslove u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, obavlja i druge pravne i stručne poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i sekretara Ministarstva. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja i sekretaru Ministarstva.

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme); poljoprivredni fakultet, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme); tehnološki fakultet-smjer biotehnološko-prehrambeni ili hemijska tehnologija ili poljoprivredni fakultet-prehrambeni smjer, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

VII stepen stručne spreme); poljoprivredni fakultet, smjer agroekonomija ili opšti, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računaru i položen vozački ispit „B" kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

VII stepen stručne spreme); poljoprivredni fakultet, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računaru i položen vozački ispit „B" kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

VII stepen stručne spreme); šumarski fakultet, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

VII stepen stručne spreme); šumarski fakultet, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

VII stepen stručne spreme); pravni ili drugi fakultet pravnog smjera fakultet, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

V

 

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

 

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju  „Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 67/20);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radna mjesta označena brojem: 1.3. i 1.4. obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B" kategorije na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

 

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 


                             v. d.   D I R E K T O R  

 Aleksandar Radeta

Javni konkursi / Oglasi

No. ImеVеličinа
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2020. године
1.0MB
Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија