FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Јаnuаr 2021
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju; Republička uprava za inspekcijske poslove

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 17 Nоvеmbаr 2020

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

I - 1        Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

 

1.1.        Viši stručni saradnik za tehničko praćenje projekata                             1 izvršilac

1.2.        Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove                             1 izvršilac

 

   2         Republička uprava za inspekcijske poslove

2.1.        Viši stručni saradnik za savjetovanje mikroprivrednih subjekata,

              Sektor za pravne, finansijske i informatičke poslove,

              Odjeljenje za savjetovanje mikroprivrednih subjekata,

              Sjedište Inspektorata                                                                                  4 izvršioca

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Obavlja poslove u vezi sa nadzorom i kontrolom nad izvršenim radovima u toku realizacije projekata, daje stručna mišljenja, priprema informacije, izvještaje, odgovara na upite organa i drugih podnosioca zahtjeva, kontroliše ispostavljanje privremenih i konačnih situacija o izvršenim radovima i ovjerava njihovu ispravnost, uspostavlja, održava i ažurira bazu podataka koja se odnosi na tehnički dio u toku realizacije projekata, učestvuje u pripremi tehničkih specifikacija pri formiranju liste opreme, radova i usluga, priprema zapisnike nakon obilaska izvršenih radova na terenu i dostavlja ih pretpostavljenom na dalju realizaciju, učestvuje u radu komisije za evaluaciju prispjelih ponuda u vezi sa nabavkom radova, robe i usluga u projektima, sarađuje sa PIT timovima preduzeća u vezi sa tehničkim poslovima u projektima, radi na proučavanju i usavršavanju tehničkih propisa, standarda i normativa i njihovom usaglašavanju sa standardima zemalja EU, vrši koordinaciju sa institucijama nadležnim za njihovu izradu i donošenje, prati sprovođenje domaćih i evropskih strategija i politika evropskih integracija i procesu priključenja Bosne i Hercegovine u EU iz resorne nadležnosti, te obavlja i druge psolove koje odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Učestvuje u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanja otpadom, zaštite vazduha, zaštite prirode, učestvuje u procesu implementacije evropskog zakonodavstva i transpozicije u zakonodavstvo Republike Srpske, vodi drugostepeni upravni postupak i obavlja upravno nadzorne poslove, priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima protiv upravnih akata resora, priprema odgovore na upite pravnih i fizičkih lica i nevladinih organizacija koji se odnose na propise iz oblasti zaštite životne sredine, učestvuje u organizaciji održavanja sjednica Međuentitetskog tijela za zaštitu životne sredine, učestvuje u izradi mišljenja o primjeni zakona i drugih propisa, obavlja poslove u vezi sa obavezama koje proističu iz Mehanizma koordinacije, obava poslove u pogledu utvrđivanja ispunjenosti uslova pravnih lica za obavljanje poslova u oblasti zaštite životne sredine za koje se izdaju licence, te obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Obavlja poslove savjetovanja mikroprivrednih subjekata koji su registrovani kraće od godinu dana ili u slučaju donošenja novog propisa koji mikroprivredni subjekt primjenjuje u svom poslovanju, a nadzor nad primjenom tog propisa vrše inspektori Inspektorata, sa nadležnim inspektorima Inspektorata učestvuje u službenim savjetodavnim posjetama mikroprivrednim subjektima kao oblik preventivnog djelovanja pružanjem stručne i savjetodavne podrške subjektu nadzora na licu mjesta koji može biti predmet inspekcijskog nadzora, a sve s ciljem sprečavanja nastanka nezakonitosti i štetnih posljedica, po potrebi pruža neposrednu tehničku pomoć inspektorima prilikom vršenja inspekcijskog nadzora (praćenje, uzimanje, označavanje, čuvanje i dostavljanje uzoraka laboratorijama i sl.), obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radna mjesta označena pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova; građevinski fakultet, arhitektonski fakultet, mašinski fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

VSS - 240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, diplomirani inženjer poljoprivrede-svih smjerova, diplomirani inženjer građevinarstva-svih smjerova, diplomirani inženjer arhitekture, diplomirani inženjer šumarstva, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani sanitarni inženjer, diplomirani inženjer za proizvodnju i menadžment, diplomirani inženjer tehnologije-svih smjerova, diplomirani ekolog, diplomirani komunikolog, doktor medicine, magistar farmacije, doktor veterine ili diplomirani veterinar; jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a)  diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".      

                        

                                                                                                                                                       VD DIREKTORA  

 Saša Gligorić

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија