FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Оktоbаr 2020
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju; Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 08 Sеptеmbаr 2020

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu,  r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto

 

 

I - 1.  Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

 

1.1.   Pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine                                             1 izvršilac

 

    2   Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

2.1.   Rukovodilac Jedinice za internu reviziju                                                       1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine rukovodi Resorom za zaštitu životne sredine; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Resora; odgovara za korišćenje finansijskih, materijanih i ljudskih resursa u Resoru; vrši druge poslove utvrđene Zakonom i poslove koje odredi ministar. Za svoj rad odgovara ministru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik I kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Rukovodi Jedinicom za internu reviziju; obavlja najsloženije poslove interne revizije u Ministarstvu i institucijama Ministarstva; predlaže i sprovodi usvoojenu strategiju javne interne finansijske kontrole; uspostavlja funkciju interne revizije za Ministarstvo; priprema pravilnik o internoj reviziji i operativna uputstva o internoj reviziji; priprema strateški plan za period od tri godine i godišnji plan interne revizije; organizuje i koordinira aktivnosti interne revizije, te vrši nadzor nad implementacijom planiranih aktivnosti i obezbjeđuje rad interne revizije u skladu sa zakonskom regulativom; priprema godišnje izvještaje o internoj reviziji i dostavlja ih ministru; sastavlja izvještaj o sprovedenim kontrolama i prikupljenim dokazima, te isti dostavlja ministru sa preporukama o aktivnostima koje treba sprovesti za otklanjanje nepravilnosti i propusta; razmatra izvještaje Glavne službe za reviziju javnog sektora; sarađuje iz djelokruga svog rada sa eksternim ili državnim revizorom, rukovodiocima organizacionih jedinica Ministarstva, institucijama u njegovoj nadležnostu i drugim ministarstvima u Vladi, obavlja i druge poslove po nalogu ministra. Za svoj rad odgovara ministru

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; tehnološki ili drugi fakultet - odsjek ekologija ili zaštita životne sredine; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova; ekonomski fakultet; najmanje pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega namanje tri (3) godine na poslovima interne ili eksterne revizije; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; posjedovanje sertifikata i licence za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a)  diplome o završenoj školskoj spremi - priznate diplome ukoliko su stečene van  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili  rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v)  uvjerenja ili potvrde o  traženom radnom iskustvu;

g) sertifikata i licence za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom. 

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.  

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

 

 

                                                                                                                                                     VD DIREKTORA  

 Saša Gligorić

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија