FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Sеptеmbаr 2020
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 08 Јuli 2020

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

I - Ministarstvo unutrašnjih poslova

         Služba ministra

1.1.   Inspektor, Odjeljenje za međunarodnu saradnju, Jedinica za međunarodnu

         saradnju i evropske integracije                                                                   1 izvršilac

         Uprava za pravne i kadrovske poslove

1.2.   Viši stručni saradnik za harmonizaciju propisa,

         Odjeljenje za pravne i normativne poslove                                                  1 izvršilac

         Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove

1.3.   Viši stručni saradnik za poslove protivpožarne zaštite                         1 izvršilac

         Policijska uprava Banja Luka

1.4.   Stručni saradnik-tehničar za održavanje IK sistema,

        Odjeljenje za informaciono komunikacione tehnologije                              1 izvršilac

1.5.  Stručni saradnik za poslove registracije vozila,

        Grupa za poslove registracije vozila II, Odsjek za upravne poslove

        Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove                                                     1 izvršilac

1.6.  Stručni saradnik za poslove registracije vozila i vozačke dozvole,

        Odsjek za upravno pravne poslove, PS Kneževo                                            1 izvršilac

        Policijska uprava Doboj

1.7.  Stručni saradnik za informacije, Odsjek za izdavanje ličnih

        dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove                                 1 izvršilac

        Policijska uprava Bijeljina

1.8.  Stručni saradnik za KE i OE, Odsjek za potrage, Odjeljenje za

         opšti kriminalitet, Sektor kriminalističke policije                              1 izvršilac

1.9.   Stručni saradnik za poslove putnih isprava,

         Odsjek za upravno pravne poslove, PS Lopare                                                          1 izvršilac

1.10. Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta,

         ličnih karata i JMB, Odsjek za upravno pravne poslove, PS Ugljevik          1 izvršilac

         Policijska uprava Istočno Sarajevo

1.11. Viši stručni saradnik za radne odnose,

         Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove                                                     1 izvršilac

1.12. Stručni saradnik-tehničar za održavanje IK sistema,

         Odjeljenje za informaciono komunikacione tehnologije                             1 izvršilac

1.13. Rukovodilac Odsjeka, Odsjek za upravno-pravne poslove, PS Sokolac         1 izvršilac

         Policijska uprava Trebinje

1.14. Stručni saradnik za poslove putnih isprava i oružja, PS Berkovići         1 izvršilac

         Policijska uprava Zvornik

1.15. Viši stručni saradnik-administrator IK sistema,

         Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije                             1 izvršilac

1.16. Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta,

         ličnih karata i JMB, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata,

         Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove                                                     1 izvršila

         Policijska uprava Mrkonjić Grad

1.17. Stručni saradnik za poslove oružja, registracije vozila, vozačke

         dozvole, prebivalište, boravište, lične karte i JMB

         (za područje Kupresa), Odsjek za upravno pravne poslove, PS Šipovo         1 izvršilac

         Policijska uprava Foča

1.18. Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta,

         ličnih karata i JMB, Odsjek za upravno pravne poslove, PS Višegrad         1 izvršilac        

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Vrši sve oblike saradnje i komunikacije sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, drugim organizacijama i organima, te agencijama za sprovođenje zakona Federacije BiH, Brčko Distrikta, Bosne i Hercegovine, zemalja iz neposrednog okruženja i zemalja u svijetu. Učestvuje na sastancima i drugim oblicima međusobne saradnje, sačinjava zapisnike u vezi sa tim, prati realizaciju zaključaka iz zapisnika, analizira njihovu efikasnost, priprema instrukcije i uputstva za postupanje organizacionih jedinica Ministarstva prema predstavnicima policija u zemlji i inostranstvu i međunarodnim organizacijama, te kontroliše dosljednu primjenu tih uputstava. Prati, usmjerava i usklađuje rad drugih organizacionih jedinica Ministarstva prilikom međunarodnih i policijskih kontakata, pruža stručnu pomoć u vršenju poslova iz njihovog djelokruga gdje je prisutan međunarodni ili međupolicijski faktor. Prati bezbjednosna kretanja i procjene u inostranstvu i proučava metodologiju rada policija drugih zemalja, te u skladu s tim predlaže rješenja za unapređenje poslova Ministarstva. Organizuje i koordinira stručno usavršavanje pripadnika Ministarstva u zemlji i inostranstvu. Sačinjava izvještaje, informacije i druge materijale iz oblasti međupolicijske saradnje i međunarodnog policijskog djelovanja za Ministarstvo i izvještaje o obavezama Ministarstva po relevantnim međunarodnim konvencijama i preporukama. Prati realizaciju obaveza Ministarstva po međunarodnim ugovorima iz oblasti bezbjednosti sklopljenim ispred BiH. Organizuje i koordinira učešće pripadnika Ministarstva u mirovnim operacijama u svijetu. Učestvuje u vanrednim i posebnim aktivnostima kada su prisutni međunarodni i predstavnici drugih agencija za sprovođenje zakona. Obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Prati izmjene i dopune propisa Evropske unije, Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, izrađuje izjavu o usklađenosti i uporedni prikaz uz nacrte i prijedloge propisa iz oblasti unutrašnjih poslova, vrši njihovu pravno- tehničku obradu, daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa u pogledu usklađenosti, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Organizuje provođenje i primjenu zaštite od požara utvrđene zakonom, tehničkim propisima, uputstvima, odlukama i ostalim normativnim aktima koji uređuju ovu materiju. Izrađuje plan i program mjera od požara i prati realizaciju istih, izrađuje izvještaje, analize i informacije o stanju zaštite od požara, pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama Ministarstva (u organizovanju, provođenju i unapređenju stanja zaštite od požara). Predlaže nabavku opreme i sredstava za zaštitu od požara, kontroliše stanje ispravnosti i namjensko korištenje sredstava i opreme za zaštitu od požara, predlaže odgovarajuća rješenja u otklanjanju utvrđenih nedostataka i provođenju naloženih mjera od strane Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara. Daje prijedloge na projektne zadatke u vezi izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije objekata i prostorija Ministarstva, vrši kontrolu objekata Ministarstva i brine se o unapređenju opšteg stanja zaštite od požara, ukazuje zaposlenima na uočene nedostatke, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Radi na poslovima održavanja svih vrsta telefonskih uređaja, instalacija i prateće opreme, izrađuje skice i šeme za montažu, vrši montažu uređaja i vodi evidenciju o tome, definiše i otklanja manje kvarove na računarskoj i mrežnoj opremi, sistemima video-nadzora i drugim tehničkim sistemima namijenjenim za zaštitu objekata, po potrebi konsultuje nadležnog administratora, postavlja kanalice, utičnice i kablove za računarsku mrežu, vrši krimpovanje i ispitivanje ispravnosti kablova, stara se o ispravnosti računara i računarske opreme; vodi evidenciju o opremi primljenoj na servis u odsjek i opremi upućenoj na servis isporučiocu, u redovno radno vrijeme pruža Tehničku podršku 24/7 (Help Desk) korisnicima IK sistema Ministarstva na području PU, učestvuje u održavanju radio-relejnog telekomunikacionog sistema za prenos podataka, govora i slike i sistemima video-nadzora, stara se o rezervnim dijelovima i potrošnom materijalu; kontroliše radni ambijent u kome funkcioniše oprema, kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i  potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica, izdaje uvjerenja iz službenih evidencija o vozilima, po potrebi sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i  zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i drugih propisanih potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica, izdaje uvjerenja iz službenih evidencije o vozilima, sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, izvršava mjere bezbjednosti i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz tih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje i vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i  zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Na određenimm lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata daje uputstva strankama u postupku ostvarivanja njihovih prava u oblasti JMB, prebivališta - boravišta, ličnih karata, vozačkih dozvola i registracije vozila, obavlja i druge psolove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Učestvuje u vođenju kaznenih evidencija za lica, priprema pismene podatke iz kaznene evidencije sudovima, tužilaštvima, stanicama i PU kao i republičkim organima, privrednim društvima i drugim ustanovama na obrazložen zahtjev i u skladu sa zakonom, priprema podatke za uvjerenja o nekažnjavanju građanima, vrši provjere i daje podatke policijskim službenicima za njihove operativne potrebe, vodi operativnu krim. evidenciju u skladu sa Uputstvom o vođenju ovih evidencija, otvara kartone za lica  u opšte abecednoj (azbučnoj) evidenciji, evidenciji osobenih znakova, nadimaka i lažnih imena, evidenciji deportovanih lica, evidenciji krivičnih djela sa nepoznatim izvršiocima, nestalih lica, ukradenih predmeta, neidentifikovanih leševa. Otvara dosijea, registar otvorenih krim. obrada, registar događaja, registar lica pod lokalnim i republičkim nadzorom, pismeno daje podatke organima i službama bezbjednosti, vrši provjere i daje podatke policijskim službenicima za njihove operativne potrebe.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

U upravnom postupku u vezi sa putnim ispravama vrši potrebne provjere kroz službene evidencije koje su od značaja za odlučivanje u tim predmetima, vodi i druge evidencije iz te oblasti, zaprima zahtjeve za izdavanje putnih isprava, vrši tehničku obradu zahtjeva, pruža pravnu pomoć građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanjem obaveza iz ove oblasti, vrši komunikaciju sa institucijama i organima koji mogu potvrditi identitet podnosioca zahtjeva, odgovara za zakonitost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka, obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni ruovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Sprovodi upravni postupak u vezi zakona o prebivištu i boravoištu građana, zakona o ličnoj karti i zakoma o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito, vrši ptrijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrede i uvjerenjea iz ovih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje vrši i druge psolove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Priprema prijedloge o prijemu i raspoređivanju radnika na rad i  prestanku radnog odnosa po opštim propisima, udaljenju sa rada, mirovanju radnog odnosa, penzionisanju, priprema plan godišnjih odmora, donosi druga rješenja o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, sređuje kadrovsku dokumentaciju, vodi evidenciju o radnicima, ažurira sve promjene o kretanju radnika u službi kao i o njihovom stručnom osposobljavanju,  prati primjenu propisa iz oblasti pravnih i kadrovskih poslova. Ostvaruje uvid i usmjerava rad na području PU i PS predlaže mjere za njihovo unapređenje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Radi na poslovima održavanja svih vrsta telefonskih uređaja, instalacija i prateće opreme, izrađuje skice i šeme za montažu, vrši montažu uređaja i vodi evidenciju o tome, definiše i otklanja manje kvarove na računarskoj i mrežnoj opremi, sistemima video-nadzora i drugim tehničkim sistemima namijenjenim za zaštitu objekata, po potrebi konsultuje nadležnog administratora, postavlja kanalice, utičnice i kablove za računarsku mrežu, vrši krimpovanje i ispitivanje ispravnosti kablova, stara se o ispravnosti računara i računarske opreme; vodi evidenciju o opremi primljenoj na servis u odsjek i opremi upućenoj na servis isporučiocu, u redovno radno vrijeme pruža Tehničku podršku 24/7 (Help Desk) korisnicima IK sistema Ministarstva na području PU, učestvuje u održavanju radio-relejnog telekomunikacionog sistema za prenos podataka, govora i slike i sistemima video-nadzora, stara se o rezervnim dijelovima i potrošnom materijalu; kontroliše radni ambijent u kome funkcioniše oprema, kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Preduzima, odnosno predlaže preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga odjeljenja-odsjeka-grupe, sprovodi upravni postupak u prvom stepenu u oblasti upravnih unutrašnjih poslova u slučaju kada je za rješavanje upravnih stvari iz ove oblasti potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, kontroliše potpunost i zakonitost dostavljenih zahtjeva, kontroliše sve operacije kod izdavanja ličnih dokumenata, pruža pravnu pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava i izvršavanja obaveza u upravnom postupku, preduzima preventivne mjere u skladu sa zakonom na sprečavanju zloupotrebe ličnih dokumenata, ostvaruje uvid i usmjerava rad odjeljenja-odsjeka-grupe, prema potrebi učestvuje u provjeri navoda predstvki građana koja se odnose na postupanje i rad radnika koji vrše upravne unutrašnje poslove u PS, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za stanje u ovoj oblasti na području PS.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Sprovodi upravni postupak i primjenu Zakona o putnim ispravama, zaprima zahtjeve za izdavanje putnih isprava, izdaje putne isprave, pruža pravnu  pomoć građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanjem obaveza iz ove oblasti, vodi evidencije iz te oblasti, sprovodi upravni postupak u vezi oružja i municije, izdaje oružni list, odobrenje za držanje oružja, odobrenje za nabavku, dozvolu za nošenje, pruža pravnu pomoć građanima vezano za ovu oblast, zaprima zahtjeve za rješavanje upravnih stvari iz nadležnosti PU i dostavlja ih PU, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, stara se o raspolaganju sa oduzetim oružjem, obrađuje statističke i druge evidencije, kao i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Odgovara za funkcionisanje sistema i IK infrastrukture u PU i PS; aktivno učestvuje u projektovanju i administriranju IK infrastrukture; odgovoran je za instalaciju, konfigurisanje i administraciju mrežnih uređaja na području PU; instalira, održava i administrira anti-virusni server i koordinira ažuriranje anti-virusnog softvera na računarima na području PU; učestvuje u implementiranju planova bezbjednostina nivou PU na osnovu naloga koje dostavi Uprava za IKT, načelniku Odjeljenja prijavljuje incidente koji se odnose na bezbjednost IS; odgovara za kvalitet, tačnost i bezbjednost podataka; ažurira bazu podataka mrežne i računarske opreme na nivou PU; vodi računa o projektnoj i tehničkoj dokumentaciji o stanju IK infrastrukture na nivou PU; učestvuje u izradi i realizaciji programa razvoja i modernizacije funkcionalnih IK sistema. Prati snabdijevanje rezervnim dijelovima; pregleda i analizira izvještaje o radu sistema; vrši preventivno održavanje i testiranje instalirane mrežne i računarske opreme na nivou Ministarstva u cilju kontrole, otkrivanja eventualnih grešaka, radi na pronalaženju uzroka složenijih kvarova i njihovom otklanjanju; daje stručna uputstva i objašnjenja tehničarima i pomaže im neposredno u vezi sa izvršavanjem postavljenih zadataka; učestvuje u izradi i realizaciji projekata instalacija slabe struje. Kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i  boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.

Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i drugih propisanih potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica, priprema nacrte potvrda i uvjerenja na osnovu službene evidencije o vozilima, sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, izvršava mjere bezbjednosti i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom,sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o oružju i municiji, sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i  boravištu građana, Zakona o ličnoj karti, Zakona o JMB, u slučaju kada se rješavanje u ovim stvarima vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje JMB, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, obrađuje statističke i druge izvještaje, kao i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.

Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Visoka stručna sprema; pravni ili drugi fakultet društvenog smjera, visoka škola unutrašnjih poslova; znanje engleskog i/ili drugih stranih jezika; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Visoka stručna sprema; pravni fakultet; poznavanje engleskog jezika; položen stručni ispit i najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Visoka stručna sprema tehničkog smjera; položen stručni ispit za zaštitu od požara;  najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Srednja stručna sprema, tehničkog smjera ili srednja stručna sprema uz posjedovanje odgovarajućih specijalističkih sertifikata; položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Srednja stručna sprema (IV stepen) tehničkog ili društvenog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci  radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Srednja stručna sprema; položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Visoka stručna sprema, pravni fakultet ili visoka škola unutrašnjih poslova ili drugi fakultet društvenog smjera; položen stručni ispit i najamnje jedna (1) godina  radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Srednja stručna sprema-tehničkog smjera ili srednja stručna sprema uz posjedovanje odgovarajućih specijalističkih sertifikata; položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Visoka stručna sprema; pravni fakultet, visoka škola unutrašnjih poslova; dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Viša stručna sprema; društevenog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje devet (9) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Visoka stručna sprema; elektrotehnički fakultet, tehnički fakultet-informatika, elektrotehnika, elektronika, mašinstvo, telekomunikacije, FON-informatičkog smjera, PMF- smjer informatika, fakulteti poslovne informatike ili informacionih tehnologija;  poznavanje engleskog jezika; položen stručni ispit i najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.

Viša stručna sprema pravnog ili drugog društvenog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje devet (9) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.

Viša stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje devet (9) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3., 1.11., 1.12., 1.13., 1.15.;

b) diplome o završenoj višoj školskoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.14., 1.17., 1.18.;

v) diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.16.

g) uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

d) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

đ) dokaza o znanju engleskog i/ili drugih stranih jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;

e) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2., 1.15.;

ž) dokaza o položenom stručnom ispitu za zaštitu od požara za  radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine.

 

 

  V.D. DIREKTORA  

 Aleksandar Radeta

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија