FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Sеptеmbаr 2020
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo energetike i rudarstva; Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije; Republička direkcija za obnovu i izgradnju

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 02 Јuli 2020

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e     

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

  I - 1   Ministarstvo energetike i rudarstva

 

1.1.     Viši stručni saradnik za održivi razvoj, projekte, međunarodne

           ugovore i tehničku regulativu                                                                                  1 izvršilac

 

      2    Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina

            i traženje nestalih lica

 

2.1.      Viši stručni saradnik za odnose sa pravosudnim institucijama

            i timovima odbrane                                                                                                  1 izvršilac

 

      3    Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

 

3.1.      Viši stručni saradnik za poslove readmisije u Sektoru za

            migracije i poslove readmisije                                                                               1 izvršilac

 

      4    Republička direkcija za obnovu i izgradnju

 

4.1.      Viši stručni saradnik za poslove građenja i nadzora za

            građevinsko-zanatske radove, Odjeljenje za tehničke poslove                               1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Učestvuje u planiranju i sprovođenju mjera i politika kojima se sprečava ugrožavanje životne sredine u ovoj oblasti; pruža stručnu pomoć u pripremi dokumenata za početak i dalji rad na eksploataciji i preradi mineralnih sirovina sa stanovišta zaštite i uticaja na životnu sredinu; učestvuje u izradi i praćenju realizacije strategije i planova zaštite životne sredine u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina u cilju održivog razvoja ove oblasti; predlaže i prati realizaciju mjera zaštite životne sredine u slučaju obustave rudarskih radova; vodi podatke o statusu i uslovima zaštićenih prostora u oblasti geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina; prati planove i izgradnju rudarskih objekata i njihovog uticaja na okolinu; radi na praćenju, proučavanju i evidentiranju odlagališta jalovine, pepela, mulja i drugih materijala koji se dobijaju eksploatacijom i preradom mineralnih sirovina i materija koje se dobijaju u drugim granama privrede i energetike, evidentira i daje prijedloge za sanaciju napuštenih rudišta na kojima nije urađen postupak rekultivacije; učestvuje u usklađivanju regulative u oblasti zaštite životne sredine u rudarstvu sa zakonodavstvom EU; prati primjenu mjera zaštite životne sredine propisanih uslovima za dodjelu koncesija; identifikuje i predlaže projekte iz oblasti zaštite životne sredine u rudarstvu; prati mogućnosti, modalitete i mehanizme za uključivanje i korišćenje razvojnih programa i fondova tehničke pomoći i saradnje, regionalnih i drugih programa EU u oblasti rudarstva, učestvuje u aktivnostima vezanim za mehanizam Kjoto protokola u oblasti rudarstva; prati oblasti, vodi evidenciju o programima i projektima pomoći koji se realizuju u resoru u ovoj oblasti; učestvuje u pripremi i provođenju projekata pretpristupnih programa i fondova EU; prati i analizira stanje u oblasti međunarodnih konvencija i ugovora  u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina; prati i statistički obrađuje podatke o investicijama i donatorskim sredstvima za unapređenje konkurentnosti, izrađuje sve vrste analitičkih obrazaca i tabela; prati, analizira i predlaže mjere, aktivnosti i dokumente za ispunjenje obaveza koje proističu iz potpisanih međunarodnih sporazuma i obaveza iz procesa pristupanja  EU, WTO, CEFTA i sl. u ovoj oblasti; prati tehničku regulativu resora i njenu usaglašenost sa regulativom u okruženju i EU; učestvuje u izradi zakona i podzakonskih akata u resoru sa aspekta zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine i prati realizaciju i uticaj donesenih propisa i izvještava o tome; priprema analitičko-informativne materijale, izvještaje, analize i druge materijale u vezi sa životnom sredinom u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina; inicira i preduzima mjere za rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti odjeljenja; daje stručna mišljenja i objašnjenja u primjeni propisa;  učestvuje u pripremi odgovora na poslanička pitanja; obavlja  i  druge poslove  po nalogu  rukovodioca Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Ostvaruje saradnju sa Mehanizmom za međunarodne krivične sudove u Hagu, kao i neposrednu saradnju sa pravosudnim institucijama (tužilaštvo i sudovi); neposredno sarađuje sa advokatskim timovima radi razmjene dokazne dokumentacije i informacija; priprema izvještaje o praćenju suđenja; organizuje proces vođenja službene evidencije o predmetima ratnih zločina i optuženim licima; priprema prezentovanje rezultata izvještaja i dokumentacije na realizaciji projekata u okviru Odjeljenja i Centra; sarađuje sa ostalim grupama na realizaciji projekata u okviru Odjeljenja i Centra i vrši druge poslove koje odredi rukovodilac Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu ljudskih prava i reintegraciju povratnika koji se vraćaju u Republiku Srpsku na osnovu sporazuma o readmisiji; prikuplja podatke, sačinjava izvještaje i predlaže mjere za unapređenje i otklanjanje eventualnih nepravilnosti u zaštiti ljudskih prava; prati proces reintegracije u lokalnim zajednicama. Koordinira rad sa jedinicama lokalne samouprave i predlaže mjere za unapređenje poslova iz readmisije; sačinjava analize, izvještaje i informacije iz oblasti readmisije; koordinira aktivnosti koje se odnose na povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji s institucijama Vlade Republike Srpske (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo porodice, omladine i sporta); koordinira aktivnosti koje se odnose na povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i ostalim institucijama i nevladinim organizacijama; organizuje i vrši koordinaciju primarnog prihvata povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji s lokalnim readmisionim timovima; sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave koje prihvataju povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji; sprovodi aktivnosti na terenu radi uspješne reintegracije povratnika i prevenciji trgovine ljudima; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu načelnika Odjeljenja; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.1.

Obavlja složene stručno tehničke poslove u toku realizacije programa obnove i izgradnje građevinskih objekata i objekata infrastrukture; vrši stručni nadzor na izgradnji objekata po programu izgradnje i po ugovorima; daje stručno mišljenje na tehničku dokumentaciju i njenu primjenu; vrši kontrolu i provjeru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta radova; kontrolu ugradnje materijala, opreme i instalacija u skladu sa projektnom dokumentacijom, tehničkim propisima i certifikatima; daje uputstva izvođačima radova i obavlja sve druge poslove za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca; učestvuje u radu komisija o javnim nabavkama za odabir najpovoljnije ponude iz nadležnosti Odjeljenja; samostalno i sistematski radi poslove sručnog nadzora i učestvuje u izradi propisa i akata Direkcije, te složenih analitičkih materijala koji zahtijevaju samostalnost u radu i šire poznavanje problematike iz jedne ili više povezanih oblasti; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga rada Direkcije za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca; a za svoj rad, zakonito i blagovremeno obavljanje poslova i racionalno korišćenje sredstava rada prilikom ostvarivanja ciljeva odgovoran je neposrednom rukovodiocu.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; rudarsko-geološki fakultet, elektrotehnički fakultet - smjer informatika, pravni ili ekonomski fakultet ili drugi fakultet računarsko - informatičkog, pravnog ili ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera ili filozofski fakultet - smjer engleski jezik i književnost; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, fakultet pravnih nauka, ekonomski fakultet ili fakultet ekonomskog smjera, fakultet političkih nauka ili filozofski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.1.

VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova - arhitektonski fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; posjedovanje licence za izvođenje građevinskih radova na objektima visokogradnje i nadzor i licence za izradu tehničke dokumentacije - arhitektonska faza i nadzor; poznavanje rada na računaru (MS Office, AutoCAD ili ArchiCAD)

 

 V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave  ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim  organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obraljzovanja;

g) dokaza o znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;

d) dokaza o posjedovanje licence za izvođenje građevinskih radova na objektima visokogradnje i nadzor i licence za izradu tehničke dokumentacije - arhitektonska faza i nadzor za radno mjesto označeno pod brojem: 4.1.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

-        diplome o završenoj školskoj spremi;

-        uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

-        uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

-        uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-        uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

-        dokaza o  znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;

-        dokaza o posjedovanje licence za izvođenje građevinskih radova na objektima visokogradnje i nadzor i licence za izradu tehničke dokumentacije - arhitektonska faza i nadzor za radno mjesto označeno pod brojem: 4.1.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

 

                                                                                                                          VD DIREKTORA  

 Aleksandar Radeta

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија