FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Мај 2020
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Poreska uprava

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 10 Маrt 2020

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

  I - 1  Poreska uprava

 

1.1.    Viši stručni saradnik za praćenje i usklađivanje obaveze podnošenja

          poreskih prijava, Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata,

          Odjeljenje za obradu poreskih prijava                                                            1 izvršilac

1.2.    Viši stručni saradnik za doprinose, Sektor za usluge poreskim

          obveznicima, Odjeljenje za poreze, registraciju i koordinaciju

          rada PC i PJ                                                                                                       1 izvršilac

1.3.    Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge, Područni centar

          Banja Luka, Odjeljenje naplate za pravna lica                                               4 izvršioca

1.4.    Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Područni centar

          Banja Luka, Odjeljenje naplate za preduzetnike                                             2 izvršioca

1.5.    Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Područni centar

          Banja Luka, Odjeljenje naplate za fizička lica                                             4 izvršioca

1.6.    Viši stručni saradnik za registraciju i usluge, Područni centar

          Banja Luka, Područna jedinica Banja Luka, Odsjek za registraciju

          i usluge poreskim obveznicima                                                                        1 izvršilac

1.7.    Viši stručni saradnik za porez na nepokretnosti, Područni centar

          Banja Luka, Područna jedinica Banja Luka, Odsjek za registraciju

          i usluge poreskim obveznicima                                                                       1 izvršilac

1.8.    Viši stručni saradnik za prijem i obradu poreskih prijava,

          Područni centar Banja Luka, Područna jedinica Banja Luka,

          Odsjek za obradu poreskih prijava                                                                 1 izvršilac

1.9.    Viši stručni saradnik za obradu predmeta, Područni centar

          Banja Luka, Područna jedinica Laktaši                                                        2 izvršioca

1.10.  Viši stručni saradnik za obradu predmeta, Područni centar

          Banja Luka, Područna jedinica Prnjavor                                                        1 izvršilac

1.11.  Viši stručni saradnik za obradu predmeta, Područni centar

          Banja Luka, Područna jedinica Čelinac                                                         1 izvršilac

1.12.  Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar

          Banja Luka, Područna jedinica Banja Luka,

          Odsjek za prijem i obradu poreskih prijava                                                    1 izvršilac

1.13.  Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar

          Banja Luka, Područna jedinica Gradiška                                                       1 izvršilac

1.14.  Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar

          Banja Luka, Područna jedinica Laktaši                                                        1 izvršilac

1.15.  Mlađi poreski inspektor, Područni centar Doboj,

          Odjeljenje za kontrolu                                                                                       1 izvršilac

1.16.  Viši stručni saradnik za posebne postupke, Područni centar

          Bijeljina, Odjeljenje naplate za pravna lica                                                 1 izvršilac

1.17.  Viši stručni saradnik za obradu predmeta, Područni centar

          Bijeljina, Područna jedinica Ugljevik                                                            1 izvršilac

1.18.  Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar Doboj,

          Područna jedinica Derventa                                                                          1 izvršilac

1.19.  Stručni saradnik za naplatu i usluge, Područni centar Zvornik,

          Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica                                       1 izvršilac

1.20.  Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge, Područni centar

          Trebinje, Odjeljenje naplate za pravna lica                                                  1 izvršilac

1.21.  Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge, Područni centar

         Istočno Sarajevo, Odjeljenje naplate za pravna lica                                     1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Kontinuirano prati izvještaje o dnevnim sistemskim obradama, učestvuje u periodičnom otvaranju ICR-ova, analizira sporne slučajeve Otvaranja i Zatvaranja ICR-ova, rješava ili u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama PURS učestvuje u rješavanju istih; pruža korisničku podršku zaposlenima u organizacionim jedinicama PURS u dijelu aktivnosti koja se odnosi na Otvaranje i Zatvaranje ICR-ova i kod masovnog kreiranja opomena za podnošenje poreskih prijava, prati proces do slanja opomena obvezniku i koordinira ispravku matičnih podataka, storniranje potraživanja za prijave i druge aktivnosti koje utiču na ispravnost kreirane opomene; učestvuje u definisanju funkcionalnih zahtjeva za evidentiranje obaveze podnošenja poreskih prijava  i evidentiranje izvršenja obaveze podnošenja poreskih prijava, inicira izmjene u softverskoj aplikaciji, testiranju i verifikaciji ispravnost softverske aplikacije, prati izvršenje evidentiranja obaveze podnošenja poreskih prijava.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Daje odgovore poreskim obveznicima na konkretna pitanja u vezi sa primjenom propisa o doprinosima i propisa o registraciji obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa putem pisane korespondencije, pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u vezi sa primjenom propisa o doprinosima i propisa o registraciji obveznika doprinosa, putem neposrednog kontakta u prostorijama Odjeljenja, pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u vezi sa primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, priprema prijedloge za ažuriranje i kreiranje veb-sajta PURS u dijelu koji se odnosi na doprinose i registraciju obveznika doprinosa, priprema brošure, javne pozive, poreske kalendare, publikacije i druge edukativne materijale iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, priprema instrukcije, uputstva, obavještenja, objašnjenja i druge pravne akte iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, priprema teme i organizuje seminare, okrugle stolove i druge oblike javnog informisanja poreskih obveznika iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, vrši stručnu obuku službenika PURS iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, priprema inicijative za izmjenu postojećih i nacrte novih propisa iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, priprema odgovore na pitanja koja se često postavljaju iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, definiše funkcionalne zahtjeve za izmjenu postojećih aplikacija i uvođenje novih aplikacija kod promjene propisa i uvođenja novih propisa, priprema prijedloge za izmjene i dogradnju softverskih aplikacija koje se odnose na doprinose i registraciju obveznika doprinosa, verifikuje ispravnost i tačnost softverskih aplikacija koje se odnose na doprinose i registraciju obveznika doprinosa, pruža stručnu pomoć službenicima kontakt centra PURS iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Obrađuje i evidentira obaveze za plaćanje poreza, kazni, taksi i ostalih naknada po zahtjevima drugih organa, kontinuirano prati plaćanje po izdatim rješenjima, obrađuje zahtjeve za povrat i preknjižavanje, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate po donesenim rješenjima i računima poreza na nepokretnosti koji nisu plaćeni u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, vodi upravni postupak u postupku registracije, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima sve poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, izrađuje prijedloge rješenja iz nadležnosti Odsjeka, vodi upravne postupke i donosi rješenja ako ga za to ovlasti rukovodilac organa, utvrđuje tržišnu i nabavnu vrijednost nepokretnosti radi utvrđivanja osnovice za obračun kapitalne dobiti, ovjerava ugovore o plaćenom porezu na kapitalnu dobit kod prometa nepokretnosti, priprema i kompletira spise po žalbama, obrađuje zahtjeve, rješava sve sporne poreske prijave i izrađuje izvještaje koje dostavlja rukovodiocu Odsjeka, organizuje i koordinira izdavanje i dostavu poreskih računa poreza na nepokretnosti, vodi upravne postupke po poreskim računima i postupak prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izdaje uvjerenja i potvrda za porez na nepokretnosti  iz evidencija koje se vode kod PJ za pravna i  fizička lica, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, učestvuje u vođenju manje složenih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, utvrđuje tržišnu i nabavnu vrijednost nepokretnosti radi utvrđivanja osnovice za obračun kapitalne dobiti, priprema i kompletira spise po žalbama, obrađuje zahtjeve, rješava sporne poreske prijave i izrađuje izvještaje, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama  MPO-1002 i drugim prijavama, i vodi upravni postupak po istom, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ,  potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama  MPO-1002 i drugim prijavama, i vodi upravni postupak po istom, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ,  potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama  MPO-1002 i drugim prijavama, i vodi upravni postupak po istom, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ,  potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama  MPO-1002 i drugim prijavama, i vodi upravni postupak po istom, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Prima, obrađuje i u informacioni sistem PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje poreskih uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, prima predmete za arhiviranje, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko-identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko-identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Obavlja terensku i kancelarijsku kontrolu zakonitosti i pravilnosti postupka prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza kod preduzetnika i fizičkih lica iz nadležnosti Centra, obavlja sve vrste posebnih poreskih kontrola, izrađuje rješenja o povratu i preknjižavanju u vezi sa kontrolom, obavlja kontrolu podnošenja zahtjeva za fiskalizaciju, donosi rješenja o fiskalizaciji i ostale poslove vezane za fiskalizaciju, obavještava PJ o izmirenim obavezama u vezi sa odjavom JIB, priprema predmete za arhiviranje, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Prati propise koji regulišu naplatu poreskih obaveza i predlaže mjere za njihovo sprovođenje, sarađuje sa organima nadležnim za geodetske poslove, pravosudnim i drugim organima s ciljem obezbjeđenja naplate, koordinira radom tima za sprovođenje prinudne naplate na terenu, po nalogu pretpostavljenog rukovodioca preduzima mjere pljenidbe imovine poreskih dužnika, vrši pljenidbu gotovine i preduzima druga najefikasnija sredstva prinudne naplate predviđena propisima, obezbjeđuje procjenu zaplijenjene imovine i sprovodi postupak licitacije ili ustupanja oduzete imovine, daje pravne savjete i objašnjenja u vezi sa primjenom propisa načelniku Odjeljenja i ostalim službenicima za postupanje u pojedinim upravnim stvarima, podnosi zahtjev za uspostavljanje i brisanje hipoteke, podnosi prijedlog za pokretanje izvršnog postupka i sprovodi druge posebne mjere za obezbjeđenje naplate, kontroliše ispravnost izrađenih rješenja za utvrđivanje zastare poreskih obaveza, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ,  potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama  MPO-1002 i drugim prijavama, i vodi upravni postupak po istom, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko-identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.19.

evidentira obaveze za plaćanje poreza, kazni, taksi i ostalih naknada po zahtjevima drugih organa, kontinuirano prati plaćanje po izdatim rješenjima, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate po donesenim rješenjima i računima poreza na nepokretnosti koji nisu plaćeni u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.20.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.21.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV  stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV  stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci ili jedna (1) godina iskustva na inspekcijskim poslovima; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen ispit za vozača motornog vozila „B" kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Pravni fakultet ili drugi fakltet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen ispit za vozača motornog vozila „B" kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.19.

Završena viša ekonomska škola ili viša upravna škola ili druga viša škola ekonomskog smjera; VI stepen stručne spreme; najmanje devet (9) mjeseci radnog iksustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.20.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.21.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su  stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.15., 1.16., 1.17., 1.20., 1.21.;

b) diplome o završenoj višoj školi/viša stručna sprema za radno mjesto označeno pod brojem: 1.19.;

v) diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj školi/srednja stručna sprema za radna mjesta označena pod brojem: 1.12., 1.13., 1.14., 1.18.;

g) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

d) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radna mjesta označena pod brojem: 1.15. i 1.16. obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B" kategorije na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

-       diplome o završenoj visokoj školskoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.15., 1.16., 1.17., 1.20., 1.21.;

     -      diplome o završenoj višoj školi/viša stručna sprema za radno mjesto označeno pod broje, 1.19.;

-       diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj školi/srednja stručna sprema za radna mjesat označena pod brojem: 1.12., 1.13., 1.14., 1.18.;

-       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

-       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

-       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

-       vozačke dozvole „B" kategorije za radna mjesta ozbnačena pod brojem: 1.15., 1.16.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

 

  V.D. DIREKTORA  

 Aleksandar Radeta

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Prijava za polaganje stručnog ispita
(124.5KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(113.4KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија