FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Мај 2020
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 03 Маrt 2020

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e     

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

I - 1.    Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

 

1.1       Viši stručni saradnik za socijalnu zaštitu              1 izvršilac

1.2       Viši stručni saradnik za zdravstveno osiguranje i

            nacoinalni zdravstveni račun                                                             1 izvršilac

1.3.      Viši stručni saradnik za sestrinstvo                                                1 izvršilac

1.4.      Viši stručni saradnik za zaštitu od zračenja i javno zdravstvo    1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Vodi drugostepeni upravni postupak; učestvuje u realizaciji prava iz socijalne zaštite; daje stručno mišljenje na pismeni ili usmeni zahtjev pravnih lica i građana iz ove oblasti; vodi administrativne poslove u vezi sa radom drugostepenih stručnih komisija u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite; pruža stručnu pomoć prvostepenim organima u rješavanju o pravima u oblasti socijalne zaštite; učestvuje u radu stručnih timova i komisija; radi na razvojnoplanskim poslovima iz ove oblasti; prati i analizira podatke koji su vezani za realizaciju prava i razvojne procese u socijalnoj zaštiti; prati rad i pruža stručnu podršku ustanovama socijalne zaštite; obavlja poslove nadzora nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite; prati i učestvuje u unapređenju uloge i značaja sistema socijalne zaštite u sistemu maloljetničkog pravosuđa; sarađuje sa nevladinim i drugim organizacijama čija je djelatnost vezana za oblast socijalne zaštite stanovništva; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra i načelnika Odjeljenja, kojima odgovara za svoj rad.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Vrši analizu u oblasti zdravstvenog osiguranja; priprema izvještaje, informacije i prijedloge za unapređenje stanja u oblasti zdravstvenog osiguranja; obavlja potrebnu komunikaciju sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Fondom solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu; priprema i izrađuje normativnopravne i druge pravne akte iz djelokruga rada Resora; prikuplja podatke radi izrade nacionalnog računa u zdravstvu (troškovi sistema zdravstvene zaštite); obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i pomoćnika ministra, kojima odgovara za svoj rad.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Obavlja poslove iz djelokruga primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite i javnog zdravstva koji se odnose na profile medicinskih sestara i tehničara, diplomiranih medicinara zdravstvene njege ili diplomiranih medicinara; sarađuje na izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti organizacije sestrinstva i zdravstvene njege koji su predviđeni sistematizacijom; koordinira rad na međunarodnom planu za sestrinstvo i sa drugim subjektima u svrhe unapređenja zdravlja. Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra i načelnika Odjeljenja, kojima je odgovoran za svoj rad.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Priprema zakonske i podzakonske propise iz oblasti zračenja i javnog zdravstva; sarađuje sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove i vodi neophodne evidencije iz ove oblasti; inicira stručna i druga istraživanja; proučava i procjenjuje sve aspekte radijacione sigurnosti; vodi upravni postupak u prvom stepenu iz oblasti jonizirajućeg i nejonizirajućeg zračenja; predlaže i izrađuje stručne osnove za nastavne programe i planove za redovno i dopunsko obrazovanje radnika koji rade na izvorima zračenja; učestvuje u monitoringu i kontroli zaštite od zračenja; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra i načelnika Odjeljenja, kojima je odgovoran za svoj rad.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; filozofski fakultet, fakultet političkih nauka (smjer socijalni rad, smjer pedagogija, smjer psihologija), pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme; pravni ili ekonomski fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

VII stepen stručne spreme; fakultet zdravstvenih nauka (diplomirani medicinar-fizioterapeut, diplomirani medicinar ili diplomirani medicinar zdravstvene njege) ili medicinski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

VII stepen stručne spreme; medicinski, elektrotehnički, mašinski, pravni ili prirodno-matematički fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; aktivno znanje engleskog jezika.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

 

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

 

                                                                                                                         V.D. DIREKTORA

 Aleksandar Radeta

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Prijava za polaganje stručnog ispita
(124.5KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(113.4KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија