FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Fеbruаr 2020
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Republička uprava za inspekcijske poslove

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 18 Dеcеmbаr 2019

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

  I - 1   Republička uprava za inspekcijske poslove

 

1.1.     Inspektor za drumski saobraćaj,

           Sektor saobraćajne inspekcije                                                           1 izvršilac

1.2.     Inspektor za željeznički saobraćaj,

           Sektor saobraćajne inspekcije                                                           1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

U primjeni propisa u oblasti drumskog saobraćaja vrši kontrolu ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje određene vrste prevoza za rad autobuskih stanica; kontrolu  ispunjavanja tehničko ekspoloatacionih uslova i svojstava predviđenih za motorna i priključna vozila; kontrolu vršenja redovnih preventivnih i licencnih tehničkih pregleda motornih i priključnih vozila; kontrolu vršenja kontrole tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila; kontrolu urednog održavanja reda vožnje; kontrolu izvršavanja zadataka i poslova staničnog osoblja i posade vozila; kontrolu javnog prevoza lica i stvari; kontrolu prevoza lica i stvari za vlastite potrebe; kontrolu stanica tehničkog pregleda; kontrolu autobuskih stanica i terminala gradskog i prigradskog saobraćaja; kontrolu motornih i priključnih vozila; kontrolu javnog voznog osoblja; u primjeni propisa u oblasti javnih puteva vrši kontrolu stanja javnih puteva; kontrolu primjene tehničkih i drugih propisa u pogledu igradnje, rekontrukcije, održavanja i zaštite javnih puteva; kontrolu poslova izrade tehničke dokumentacije za izgradnju i rekontrukciju javnih puteva, kontrolu ispunjenosti propisanih uslova za lica koja vrše poslove projektovanja, tehničke kontrole, rukovođenja radovima i vršenja stručnog nadzora na javnim putevima; u oblasti drumskog saobraćaja i javnih puteva predlaže donošenje ili izmjene propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

U primjeni propisa u oblasti željezničkog saobraćaja vrši kontrolu bezbjednosti odvijanja željezničkog saobraćaja; kontrolu primjene saobraćajno transportnih i tehničkoh propisa; kontrolu tehničke ispravnosti i opremljenosti voznih sredstava; kontrolu primjene propisa u prevozu pošiljki pod posebnim uslovima; kontrolu opremljenosti vozova i službenih mjesta posebnim sredstvima, priborom i opremom; kontrolu primjene propisa iz oblasti signalizacije i sporazumjevanje pri vršenju saobraćaja; kontrolu primjene zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i akata o organizaciji, regulisanju i obavljanju željezničkog saobraćaja; kontrolu tehničkih pregleda novih, novonabavnih i rekonstuisanih voznih sredstava, postrojenja, objekata i uređaja na pruzi; kontrolu izgradnje, rekonstrukcije i održavanja pruga, i pružnih postrojenja, signalno sigurnosnih uređaja i opreme, kontaktne mreže i podstanica visokog napona; kontrolu tehničkih pregleda novih novonabavnih i rekonstruisanih voznih sredstava, postrojenja, objekata i uređaja na pruzi, kontrolu izgradnje, rekonstrukcije i održavanja pruga i pružnih postrojenja, signalno sigurnosnih uređaja i opreme, kontaktne mreže i podstanica visokog napona; kontrolu provođenja mjera zaštite od uticaja visokog napona; kontrolu provođenja mjera zaštite od požara. U oblasti željezničkog saobraćaja predlaže donošenje ili izmjene propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara pomoćniku direktora-glavnom republičkom saobraćajnom inspektoru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VSS - 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer saobraćaja ili diplomirani inženjer građevinarstva; tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; vozačka dozvola „B" kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VSS - 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer elektronike i telekomunikacija, diplomirani inženjer telekomunikacija, diplomirani inženjer elektroenergetike, diplomirani inženjer elektroenergetike i automatike ili diplomirani inženjer mašinstva; tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; vozačka dozvola „B" kategorije.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju)

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B" kategorije na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u ovom republičkom organu uprave na neodređeno vrijeme na radnom mjestu inspektora, provešće određeno vrijeme na probnom radu, prema planu i programu koje je donio ovaj organ uprave.

 

Probni rad traje 60 dana, a u toku probnog rada kandidat će biti upoznat sa sadržajem poslova i zadataka radnog mjesta, sa načinom praćenja i ocjenjivanja rezultata njegovog rada.

 

Ukoliko ocjena rada bude zadovoljavajuća, rukovodilac organa/direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove donosi rješenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Ukoliko ocjena rada kandidata bude nezadovoljavajuća, rukovodilac organa/direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove će donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

 

                                                                                                                           D I R E K T O R  

 Aleksandar Radeta

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Prijava za polaganje stručnog ispita
(124.5KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(113.4KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија