FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Јаnuаr 2020
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Arhiv Republike Srpske

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 05 Dеcеmbаr 2019

 

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

  I - 1   Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

 

1.1.        Viši stručni saradnik za usklađivanje zakonodavstva Republike

Srpske sa propisima EU i praksom i standardima Savjeta Evrope               1 izvršilac

 

      2    Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa

 

2.1.      Direktor                                                                                                        1 izvršilac

 

      3    Arhiv Republike Srpske

 

3.1.      Direktor                                                                                                        1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Кoordinira aktivnosti usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije i praksom i standardima Savjeta Evrope; u saradnji sa načelnikom Odjelјenja daje ocjenu usklađenosti propisa Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije i praksom i standardima Savjeta Evrope; razvija i koordinira saradnju sa republičkim organima uprave i drugim republičkim institucijama u procesu usklađivanja zakonodavstva; sarađuje sa drugim tijelima sa republičkog i nivoa BiH u ovoj oblasti; učestvuje u izradi i primjeni metodologije usklađivanja republičkog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i praksom i standardima Savjeta Evrope; u saradnji sa načelnikom Odjelјenja izrađuje periodične preglede usaglašenosti propisa Republike Srpske sa propisima Evropske unije u određenim oblastima; ostvaruje koordinaciju republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje u skladu sa republičkim propisima; koordiniše i usklađuje djelovanje republičkih predstavnika u radu radnih tijela uspostavlјenih u okviru sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH; organizuje, koordinira i provodi obuku zaposlenih u republičkim organima uprave i drugim institucijama Republike Srpske u oblasti usklađivanja propisa Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije i praksom i standardima Savjeta Evrope; obavlјa druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. 

Za svoj rad odgovara načelniku Odjelјenja.

Kategorija: državni službenik šeste kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Rukovodi radom Zavoda; rješava u upravnim stvarima i odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih. Za svoj rad i rad Zavoda odgovara ministru prosvjete i kulture.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik I kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

Stara se o zakonitosti rada i poslovanja Arhiva; organizuje proces rada u Arhivu; utvrđuje poslovnu politiku i mjere za njeno sprovođenje; zastupa i predstavlja Arhiv; organizuje i vrši kontrolu korišćenja sredstava; utvrđuje program rada i podnosi izvještaj o radu.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik I kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme, pravni ili ekonomski fakultet, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; arhitektonski, filozofski, prirodnomatematički, filološki, šumarski, geološki, građevinski, pravni, ekonomski, kulturološki fakultet ili akademija umjetnosti; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, fakultet političkih nauka ili filozofski fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i stručni arhivski ispit.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene

van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili

rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom

ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;

d) uvjerenja o položenom stručnom arhivskom ispitu za

za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

 

 

 

 

 

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

-       diplome o završenoj školskoj spremi;

-     uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima

uprave ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita;

-       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

-       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

-       dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;

-       uvjerenja o položenom stručnom arhivskom ispitu za

radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

-       

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine.

 

D I R E K T O R

Aleksandar Radeta

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Prijava za polaganje stručnog ispita
(124.5KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(113.4KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија