FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Nоvеmbаr 2019
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Interni oglas: Republička uprava civilne zaštite

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 25 Оktоbаr 2019

Na osnovu člana 43. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 6. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu na zahtjev Republičke uprave civilne zaštite r a s p i s u j e

 

 

I N T E R N I   O G L A S

za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika

 

 

I -    Republička uprava civilne zaštite

1.1. Rukovodilac Odsjeka za analitičke poslove,

       Sjedište Republičke uprave civilne zaštite Istočno Sarajevo                  1 izvršilac

 

II - Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Rukovodi radom Odsjeka i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odsjeka; sarađuje sa republičkim organima, međunarodnim organizacijama i ostalim organizacijama radi apliciranja na sredstvima Evropske unije vezano za provođenje Programa deminiranja kao i za sredstva predpristupnih fondova za provođenje mjera civilne zaštite; prati i utvrđuje stanje u oblastima koje su u djelokrugu Odsjeka i proučava posljedice utvrđenog stanja u cilju unapređenja normativne djelatnosti Odjeljenja za razvoj i analitiku i predlaže mjere za unapređenje funkcionisanja svih segmenata Odjeljenja; izrađuje informacije, analize i izvještaje iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u izradi izvještaja, planova i programa; predlaže donošenje pojedinačnih akata i učestvuje u njihovoj izradi; daje preporuke prilikom izrade svih vrsta ugovora iz djelokruga svoga rada; odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilnio obavljanje poslova iz djelokruga rada Odsjeka kojim rukovodi; obavlja i poslove koje mu povjeri načelnik Odjeljenja za razvoj i nalitiku i za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja za razvoj i analitiku.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

 

Učesnici internog oglasa moraju ispunjavati:

Opšte uslove:

1.     da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2.     da je stariji od 18 godina;

3.     da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.     da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave;

5.     da nije otpušten iz organa državne uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja internog oglasa.

 

Posebne uslove:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; ekonomski fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

III

Pravo učešća na Internom oglasu imaju državni službenici iz svih republičkih organa uprave koji ispunjavaju uslove iz Internog oglasa.

IV

Učesnici internog oglasa, obavezni su uz prijavu na interni oglas dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave.

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u internom oglasu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na interni oglas.

 

Napomena za kandidate:

 

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog internog oglasa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

-       diplome o završenoj školskoj spremi;

-       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

-       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

-       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu razgovor-intervjuu sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu razgovor-intervjua svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Internog oglasa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom Agencije.

Rezultati Internog oglasa, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na interni oglas dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na Veb sajtu Agencije, www.adu.vladars.net., a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na interni oglas kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom oglasu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na Interni oglas, kandidati su obavezni priložiti kopije dokaze o ispunjavanju svih navedenih uslova. Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb.

Prijave se mogu dostavljati i elektronskom poštom sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem elektronske pošte obavezan je dostaviti kopije dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja internog oglasa na oglasnoj tabli Republičke uprave civilne zaštite.

 

 

VII

Interni oglas će se objaviti na internet starnici Agencije za državnu upravu i oglasnoj tabli Republičke uprave civilne zaštite.

 

 

 

  D I R E K T O R

Aleksandar Radeta

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Prijava za polaganje stručnog ispita
(124.5KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(113.4KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија