FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Nоvеmbаr 2019
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo saobraćaja i veza, Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 17 Оktоbаr 2019

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu,  r a s p i s u j e   

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto

 

I - 1. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave

1.1.  Upravni inspektor, Resor uprave - upravna inspekcija                          2 izvršioca

 

2     Ministarstvo saobraćaja i veza

 

2.1.  Viši stručni saradnik za poslove tehničkih pregleda vozila            1 izvršilac

 

3     Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

 

3.1.  Šef Područne jedinice - Područna jedinica Trebinje                         1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti funkcionisanja uprave; vrši nadzor nad kancelarijskim poslovanjem, radnim odnosima zaposlenih u republičkim organima uprave i organima lokalne samopurave, primjenom Zakona o opštem upravnom postupku; preduzima mjere za koje je zakonom ovlašćen; obavlja najsloženije inspekcijske poslove iz jedne ili više oblasti koje zahtijevaju posebnu osposobljenost; vrši nadzor nad primjenom zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti upravnog postupka, radnih odnosa i kancelarijskog poslovanja u republičkim organima uprave, administrativnim službama jedinica lokalne samouprave, organima kojima su prenijeti poslovi republičke uprave, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima kojima su povjerena upravna ovlašćenja, službama Predsjednika Republike, Narodne skupštine Republike Srpske, Vijeća naroda Republike Srpske, Vlade i službama Vlade, službi Ustavnog suda Republike Srpske, sudovima, javnim tužilaštvima, pravobranilaštvima i kazneno popravnim ustanovama; podnosi mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o radu glavnom upravnom inspektoru; odgovoran je za korišćenje materijalnih resursa. Za svoj rad odgovoran je glavnom upravnom inspektoru i pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije, zvanja viši inspektor

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Priprema izvještaje, informacije, analize, studije i druge materijale iz oblasti poslova tehničkog pregleda motornih vozila, tahografa i radionica za tahografe; učestvuje u pripremanju nacrta rješenja u upravnom postupku; učestvuje u pripremanju koncepcije za izradu zakona i drugih podzakonskih akata; radi na izdavanju odobrenja za rad stanica za tehničke preglede vozila i radionica za tahografe; vrši nadzor u koordinaciji sa republičkom saobraćajnom inspekcijom nad radom stanica za tehničke preglede vozila i radionica za tahografe; prati rad stručne institucije; obrazuje bazu podataka i ažurira i analizira podatke; prati propise i učestvuje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti tehničkih pregleda vozila; izvršava i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

Šef Područne jedinice organizuije, objedinjuje i rukovodi radom Područne jedinice; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Područne jedinice; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz nadležnosti Područne jedinice; vodi upravni postupak; odgovoran je za pravilno kancelarijsko poslovanje; obračun i naplatu kaknada za korišćenje podataka premjera i katastra nepokretnosti i komunalnih uređaja i naknada za vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nepokretnosti i komunalnih uređaja; odgovoran je za  pripremu privremenih baza katastra nepokretnosti za potrebe izlaganja; koordinaciju rada Područne jedinice i komisija za izlaganje u svim fazama osnivanja katastra nepokretnosti; tačnost podataka iz izvještaja komisija za izlaganje; odgovoran je za vođenje preostalih promjena u katastarskom operatu, zemljišnoknjižnoj evidenciji, knjigama uloženih ugovora i rješavanju imovinsko pravnih odnosa; za identifikaciju starog i novog premjera; za izradu elaborata za izlaganje na javni uvid nepokretnosti; za postupanje po prigovorima stranaka u postupku osnivanja katastra nepokretnosti i po naloženim mjerama iz zapisnika stručnog i upravnog nadzora; obaviještava direktora Uprave o toku postupka osnivanja katastra nepokretnosti; brine o pravilnom vođenju knjige uloženih ugovora - svih poslova iz nadležnosti Područne jedinice; sprovođenje mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite; odgovara za tačnost izvještaja i podataka dostavljenih Upravi; poštovanje Kodeksa državnih službenika; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce Područne jedinice; organizuje i odgovara za korišćenje materijalnih i ljudskih resursa u Područnoj jedinici kojom rukovodi; ocjenjuje rad zaposlenih; odgovoran je za zakonito i blagovremeno sprovođenje mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite; obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti; obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor i pomoćnici direktora iz njihove nadležnosti.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili završen prvi ciklus studija - diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje jednu (1) godinu na poslovima u organima uprave, lokalne samouprave, sudovima, tužilaštvu, pravobranilaštvu i javnim ustanovama; posjedovanje vozačke dozvole „B" kategorije; poznavanje rada na računaru.

Pored obavljanja poslova iz okvira svoje nadležnosti po teritorijalnom principu, inspektor vrši inspekcijski nadzor u sjedištima organa, kao i na teritoriji za koju bude zadužen, a po rasporedu glavnog upravnog inspektora.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova; fakultet tehničkih nauka smjer drumski saobraćaj, saobraćajni fakultet smjer drumski saobraćaj ili mašinski fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, geodetski fakultet ili fakultet geodetskog smjera (akademski studiji prvog cuklusa sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent - najmanje četiri godine osnovnih studija); najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj školskoj spremi - priznate diplome ukoliko su stečene van  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili  rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja/traženom radnom iskustvu.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1. (upravni inspektor) obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B" kategorije na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći prisustvovati istom.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom. 

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

-         diplome o završenoj školskoj spremi;

-         uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

-         uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja/traženom radnom iskustvu;

-         uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-         uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

-         vozačke dozvole „B" kategorije za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.  

 

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

 

 

                                                                                                                           D I R E K T O R  

 Aleksandar Radeta

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Prijava za polaganje stručnog ispita
(124.5KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(113.4KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија