FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Nоvеmbаr 2019
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Republička direkcija za obnovu i izgradnju; Arhiv Republike Srpske

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 11 Sеptеmbаr 2019

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

  I - 1   Republička direkcija za obnovu i izgradnju

 

1.1.     Viši stručni saradnik za poslove građenja i

           nadzora za građevinske radove                                                           1 izvršilac

 

   2      Arhiv Republike Srpske

 

2.1.     Viši stručni saradnik - arhivista, mjesto rada Doboj                    1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Viši stručni saradnik za poslove građenja i nadzora za garđevinske radove obavlja složene stručno tehničke poslove u toku realizacije programa obnove i izgradnje garđevinskih objekata i objekata infrastrukture; vrši stručni nadzor na izgradnji svih vrsta objekata po programu izgradnje i po ugovorima; vrši kontrolu odgovarajuće tehničke dokumentacije i njene primjene; kontrolu i provjeru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta radova; kontrolu kvaliteta materijala, opreme i instalacija koje se ugrađuju; daje uputstva izvođačima radova i obavlja sve druge poslove za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca; vrši analizu i ocjenu projekata; učestvuje u radu komisija o javnim nabavkama za odabir najpovoljnije ponude u projektima prilikom izgradnje svih vrsta objekata i objekata infrastrukture i drugim vidovima javnih nabavki; samostalno i sistemski radi upravne, poslove stručnog nadzora i poslove vazane za izradu svih vrsta propisa i akata u republičkim organima uprave i složene analitičke materijale od značaja za funkcionisanje republičkog organa uprave koji zahtijevaju samostalnost u radu i šire poznavanje problematike iz jedne ili više povezanih oblasti; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova; obavlja i sve druge poslove za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca i direktora.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Viši stručni saradnik - arhivista obavlja složene poslove iz oblasti zaštite, sređivanja i obrade arhivske građe; učestvuje u izradi planova i programa rada i izvještaja o radu; proučava istorijat tvorca fondova II i III kategorije i piše istorijske bilješke; proučava arhivsku teoriju i praksu; radi na izradi naučnoinformativnih sredstava; vrši kategorizaciju i obradu arhivske građe; učestvuje u propagandi arhivske građe; sarađuje sa korisnicima; planira i vrši prijem i smještaj arhivske građe; obavlja i druge poslove koje mu povjeri neposredni rukovodilac i odgovara mu za svoj rad.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; građevinski fakultet; posjedovanje licence za izvođenje građevinskih radova i nadzor i licence za izradu tehničke dokumentacije, konstruktivna faza i nadzor; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru               (MS Office, AutoCAD ili ArchiCAD).

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, fakultet političkih nauka, filozofski ili ekonomski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i stručni arhivski ispit.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) licence za izvođenje građevinskih radova i nadzor i licence za izradu tehničke dokumentacije, konstruktivna faza i nadzor za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.;

d) uvjerenja o položenom stručnom arhivskom ispitu za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

 

 

                                                                                                                           D I R E K T O R  

 Aleksandar Radeta

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Prijava za polaganje stručnog ispita
(124.5KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(113.4KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија