FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Оktоbаr 2019
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Zapošljavanje » Javni konkursi / Oglasi

Javni konkursi

Javni konkurs: Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije; Republička uprava za inspekcijske poslove

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 24 Јuli 2019

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

  I - 1   Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

 

1.1.     Direktor                                                                                                        1 izvršilac

 

      2   Republička uprava za inspekcijske poslove

 

2.1.     Direktor                                                                                                        1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Rukovodi Sekretarijatom, predstavlja Sekretarijat, brine o sprovođenju zakona i drugih propisa, predlaže propise i donosi rješenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima, opdlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u Sekretarijatu, nadzire zakonitost, pravovremenost, i efikasnost rada državnih službenika i namještenika, brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, preduzima mjere o utvrđivanju odgovornosti za povrede radne obaveze utvrđene zakonom, brine o zakonitoj upotrebi sredstava i nalogodavac je za njihovo korišćenje u okviru utvrđenih budžetom, odlučuje i o drugim pitanjima iz djelokruga Sekretarijata. Direktor za svoj rad odgovara Vladi Republike Srpske.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik I kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Rukovodi i predstavlja Inspektorat, organizuje i osigurava zakonito i efikasno vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Inspektorata, donosi provedbene propise kad je za to zakonom ovlašćen, utvrđuje prioritete u radu Inspektprata i pojedinih inspekcija u njegovom sastavu, daje smjernice, konkretne zadatke i zaduženja pomoćnicima direktora i načelnicima odjeljenja (administrativnih i područnih), brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, brine o zakonitoj upotrebi sredstava i nalogodavac je za njihovo korišćenje u okviru budžeta Inspektorata i drugih izvora sredstava, odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, preduzima odgovarajuće mjere propisane zakonom i podzakonskim aktima protiv državnih službenika i namještenika zbog nepoštovanja radne discipline i učinjenih povreda radne dužnosti, potpisuje akta Inspektorata. Svoju rukovodnu funkciju, prema državnim službenicima i namještenicima, te organizacionim jedinicama Inspektorata, ostvaruje neposredno. Za svoj rad odgovara Vladi Republike Srpske.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik I kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme, fakultet za privredni razvoj ili ekonomski fakultet, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VSS - najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer syistem), medicinski fakultet (studijski program farmacija), pravni fakultet ili ekonomski fakultet, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

 

 

                                                                                                                           D I R E K T O R  

 Aleksandar Radeta

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Prijava za polaganje stručnog ispita
(124.5KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(113.4KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија