FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Мај 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Агенција за државну управу Републике Српске » Стручни испит » Термини полaгања

Термини полaгања стручних испита

На овој страници се можете информисати о терминима полагања стручних испита у наредном периоду. Информације су сложене хронолошки.

Јавни конкурс: Министарство здравља и социјалне заштите

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 03 Март 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е     

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    Министарство здравља и социјалне заштите

 

1.1       Виши стручни сарадник за социјалну заштиту              1 извршилац

1.2       Виши стручни сарадник за здравствено осигурање и

            нацоинални здравствени рачун                                                             1 извршилац

1.3.      Виши стручни сарадник за сестринство                                                1 извршилац

1.4.      Виши стручни сарадник за заштиту од зрачења и јавно здравство    1 извршилац

 

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Води другостепени управни поступак; учествује у реализацији права из социјалне заштите; даје стручно мишљење на писмени или усмени захтјев правних лица и грађана из ове области; води административне послове у вези са радом другостепених стручних комисија у поступку остваривања права из социјалне заштите; пружа стручну помоћ првостепеним органима у рјешавању о правима у области социјалне заштите; учествује у раду стручних тимова и комисија; ради на развојнопланским пословима из ове области; прати и анализира податке који су везани за реализацију права и развојне процесе у социјалној заштити; прати рад и пружа стручну подршку установама социјалне заштите; обавља послове надзора над стручним радом установа социјалне заштите; прати и учествује у унапређењу улоге и значаја система социјалне заштите у систему малољетничког правосуђа; сарађује са невладиним и другим организацијама чија је дјелатност везана за област социјалне заштите становништва; обавља и друге послове по налогу помоћника министра и начелника Одјељења, којима одговара за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Врши анализу у области здравственог осигурања; припрема извјештаје, информације и приједлоге за унапређење стања у области здравственог осигурања; обавља потребну комуникацију са Фондом здравственог осигурања Републике Српске и Фондом солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству; припрема и израђује нормативноправне и друге правне акте из дјелокруга рада Ресора; прикупља податке ради израде националног рачуна у здравству (трошкови система здравствене заштите); обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра, којима одговара за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Обавља послове из дјелокруга примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите и јавног здравства који се односе на профиле медицинских сестара и техничара, дипломираних медицинара здравствене његе или дипломираних медицинара; сарађује на изради приједлога законских и подзаконских аката из области организације сестринства и здравствене његе који су предвиђени систематизацијом; координира рад на међународном плану за сестринство и са другим субјектима у сврхе унапређења здравља. Обавља и друге послове по налогу помоћника министра и начелника Одјељења, којима је одговоран за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Припрема законске и подзаконске прописе из области зрачења и јавног здравства; сарађује са Републичком управом за инспекцијске послове и води неопходне евиденције из ове области; иницира стручна и друга истраживања; проучава и процјењује све аспекте радијационе сигурности; води управни поступак у првом степену из области јонизирајућег и нејонизирајућег зрачења; предлаже и израђује стручне основе за наставне програме и планове за редовно и допунско образовање радника који раде на изворима зрачења; учествује у мониторингу и контроли заштите од зрачења; обавља и друге послове по налогу помоћника министра и начелника Одјељења, којима је одговоран за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; филозофски факултет, факултет политичких наука (смјер социјални рад, смјер педагогија, смјер психологија), правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; правни или економски факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

VII степен стручне спреме; факултет здравствених наука (дипломирани медицинар-физиотерапеут, дипломирани медицинар или дипломирани медицинар здравствене његе) или медицински факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

VII степен стручне спреме; медицински, електротехнички, машински, правни или природно-математички факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе; активно знање енглеског језика.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.4.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

 

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                         В.Д. ДИРЕКТОРА

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija