FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2022
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове; Републички хидрометеоролошки завод

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 25 Новембар 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за упражњен
а радна мјеста

 

 

I - 1  Републичка управа за инспекцијске послове

1.1.  Ветеринарски инспектор,
        Сектор ветеринарске инспекције, Одјељење Бања Лука        1 извршилац

 

   2   Републички хидрометеоролошки завод

 

2.1.  Начелник Одјељења бдијења                                                    1 извршилац

2.2.  Виши стручни сарадник за климатологију                                1 извршилац

2.3.  Виши стручни сарадник за биланс вода                                   1 извршилац

2.4.  Виши стручни сарадник за послове испитивања
        физичко-хемијских карактеристика вода                                  1 извршилац

 

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Прати појаве и кретање заразних болести животиња у Републици Српској, Босни и Херцеговини и другим земљама и предузима мјере за откривање, спречавање појаве, сузбијање и искорјењивање заразних, паразитских и узгојних болести животиња када се појаве или угрозе територију једне или више градова/општина; обезбјеђује заштиту становништва од заразних болести у погледу обавеза ветеринарских служби у спречавању и сузбијању зооноза; врши здравствену контролу прехрамбених производа и провјерава њихову здравствену исправност, као и здравствену исправност сточне хране и воде за напајање; врши ветеринарскосанитарну контролу објеката за производњу намирница животињског поријекла; врши ветеринарску контролу у производњи и промету намирница животињског поријекла, њихово обиљежавање и надзор у погледу хигијенске исправности и квалитета; врши ветеринарску контролу у производњи и промету намирница животињског поријекла, њихово обиљежавање и надзор у погледу хигијенске исправности и квалитета; спроводи заштиту животиња од мучења; спроводи мјере за заштиту животиња од штетних дјеловања јонизујућег зрачења; даје приједлог Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске да забрани употребу објекта и укидање извозничког контролног броја када објекат престане задовољавати прописане услове; врши контролу спровођења прописаних мјера и услова у карантину увезених животиња; врши контролу издавања ветеринарских увјерења и других докумената, скупљање и уплату наплаћених средстава; врши ветеринарско-санитарну контролу пошиљки које се увозе ради утврђивања њихове здравствене исправности и издаје увјерења о томе када је овлашћен; врши надзор над издавањем увјерења о здравственом стању животиња, врши надзор над спровођењем мониторинг контроле намирница и сировина на мјесту производње, складиштења и у промету по програму који доноси надлежно министарство, одреди границе зараженог и угроженог подручја и извјештава о појавама заразних болести и о раду ветеринарске службе; врши надзор над спровођењем наређених мјера када се појави заразна болест; врши надзор над прометом и употребом средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и спровођење ветеринарско-санитарних мјера за уништавање узрочника заразе или инсеката, гамади или других животиња које преносе миркоорганизме или паразите, а све у сврху спречавања појаве и сузбијања заразних болести; врши надзор над објектима за нешкодљиво уклањање животињских лешева; врши надзор над уништавањем прехрамбених производа; врши надзор да ли су намирнице животињског поријекла у промету правилно означене и да ли имају ветеринарско увјерење о поријеклу и употребљивости; одређује потребне ветеринарско-санитарне мјере за заштиту животињске хране и воде; спроводи ветеринарско-санитарну контролу и инспекцијску контролу на сајмовима, пијацама, изложбама, догонима и другим откупним мјестима, те јавним смотрама животиња; прегледа пословне књиге и документе предузећа, других правних лица и грађана који се односе на спровођење прописа о здравственој заштити животиња, здравственој исправности намирница животињског поријекла и прописа о стављању лијекова и других средстава у промет; врши контролу ветеринарско-санитарних услова при добијању, обради и складиштењу сјемена за вјештачко осјемењавање животиња и оплођених јајних ћелија у ветеринарско-сточарском центру за репродукцију и вјештачко осјемењавање животиња; врши ветеринарско-санитарну контролу обављања послова вјештачког осјемењавања и мушких приплодних грла који се користе за природно парење; врши надзор на спровођењем чишћења и дезинфекције превозних средстава којима се отпремају пошиљке животиња, намирница, сировина и отпадака; у својству овлашћеног инспектора може вршити послове ветеринарске контроле у производним објектима, на пијацама, сајмовима и другим објектима који подлијежу ветеринарској контроли; прати прописе из надлежности ветеринарске инспекције и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

Руководи и планира рад Одјељења; непосредно се стара о законитом, благовременом и квалитетном функционисању Одјељења; прати и проучава стање у области метеоролошког бдијења; израђује оперативне и стручне програме рада Одјељења; ради на изради стручних упутстава и критеријума из области прогнозе и појаве екстремних временских догађаја; учествује у изради анализа неповољних временских услова који су имали штете на цјелокупну заједницу; издаје и дистрибуише надлежним службама упозорења на опасне метеоролошке појаве; ради на оперативним пословима прогнозе; прати стање и одржавање опреме и објеката Одјељења; ради и друге послове по налогу помоћника директора за метеорологију. За свој рад одговара помоћнику директора за метеорологију.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 2.2.

Врши послове који се односе на: праћење промјена клима и обједињавање климатолошких анализа према стандардима Свјетске метеоролошке организације (СМО); ради на базама климатолошких података; израду метода оцјене квалитета података; елиминисање грешака и управљања подацима, те њихове заштите; израду билтена, стручних извјештаја и мишљења о времену и клими за потребе органа и других правних и физичких лица; припрему података за израду Атласа климе и Климатографије Републике Српске; учествује у изради пројеката, студија, елабората, анализа и извјештаја о стању климатских параметара; припрему информација о климатским условима и стању климатских параметара за дату локацију и дати временски период; учествује у програмима и актвностима СМО из области климатологије; ради и друге послове по налогу руководиоца Одсјека. За свој рад одговара руководиоцу Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 2.3.

Врши најсложеније послове који се односе на израду хидролошких студија и елабората за сливове који се континуирано прате; израду студија и пројеката из домена водопривреде; руководи и организује сарадњу са привредним и другим организацијама којима су потребни хидролошки подаци; координише рад на хидрометријским мјерењима и дефинисању линија зависности водостаја и протицаја; ради контролу квалитета измјерених података; координише и контролише унос података и њихову валидност; ради и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 2.4.

Врши избор репрезентативних локалитета за узорковање и постављење станица за контролу квалитета вода; врши теренске и лабораторијске физичко-хемијска испитивања и анализе вода; обавља физичко-хемијске анализе вода; уводи инструменталне методе и врши анализе у лабораторији; врши избор и увођење нових методологија у аналитику вода; учествује у изради пројеката, елабората и студија из области квалитета вода; учествује у реализацији програма сарадње са међународним институцијама и организацијама (СМО, ЕЕА, ЕIONET); ради и друге послове по налогу руководиоца Одсјека. За свој рад одговара руковиодиоцу Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бријем: 1.1.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system); доктор ветеринарске медицине или дипломирани ветеринар; три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бријем: 2.1.

VII степен стручне спреме; природно-математички факултет, смјер метеорологије или физике или физички факултет, одсјек метеорологије; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бријем: 2.2.

VII степен стручне спреме; природно-математички факултет, смјер метеорологије или професор физике, физички факултет, одсјек метеорологије или пољопривредни факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бријем: 2.3.

VII степен стручне спреме; архитектонско-грађевински факултет или рударско-геолошки факултет, смјер хидрогеологије, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бријем: 2.4.

VII степен стручне спреме; технолошки факултет или природно-математички факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешење о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад  у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о  радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто означено под бројем: 1.1. (ветеринарски инспектор) обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

          

                  

                                                                                                                                               ВД ДИРЕКТОРА  

Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija