FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2022
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство привреде и предузетништва; Републички педагошки завод

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 12 Новембар 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е   

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за упражњен
а радна мјеста

 

 

I - 1 Министарство привреде и предузетништва

1.1. Виши стручни сарадник за дрвну, текстилну, кожарско-обућарску,
       целулозно-папирну и графичку индустрију                                                1 извршилац

 

2     Републички педагошки завод

 2.1. Инспектор-просвјетни савјетник за општеобразовне предмете
        за наставно подручје језици (српски језик, енглески језик, њемачки
        језик и језици који се изучавају као други страни језик у средњем
        образовању и васпитању), Подручна канцеларија Фоча                          1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Обавља стручне послове који се односе на праћење рада и сарадњу са привредним субјектима из гране дрвне, текстилне, кожарско-обућарске, целулозно-папирне и графичке индустрије, води базу података са свим битним привредним параметрима за индустријске гране из надлежности Одсјека, припрема анализе, информације и друге материјале који служе као основ за утврђивање мјера за обазбјеђење и унапређење услова за рад и развој привредних субјеката у индустријским гранама из надлежности Одсјека, израђује текстове иницијатива за рјешавање кључних питања привредних субјеката за индустријске гране из надлежности Одсјека, сарађује са надлежним органима и институцијама у проналажењу стратешки партнера за заједничка улагања, пословно техничку сарадњу, приватизацију и друге видове сарадње са привредним субјектима, прати и анализира пословање друштава са већинским државним капиталом из надлежности Одсјека, учествујње у одређивању стратешких циљева за унапређење рада и пословања у друштвима са већинским државним капиталом из надлежности Одсјека, прати и анализира тачност података по програмима пословања и годишњим извјештајима о финансијском пословању привредних друштава са већинским државним капиталом из надлежности Одсјека, прати и контролише приходе и расходе друштава са већинским државним капиталом, структуру материјалних и нематеријалних трошкова, пословних прихода и расходаи других вриједносних показатеља пословања, обједињује анализе и материјале у поступку извјештавања Владе о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања друштава са већинским државним капиталом, израђује приједлоге аката које разматра Влада Републике Српске у финкцији скупштине друштава са 100% државним капиталом, израђује приједлоге аката о именовању представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у привредним друштвима из належности Одсјека, учествује у процесу побољшања нивоа корпоратвног управљања за друштва са већинским државним капиталом, учествује у изради прописа из дјелокруга послова Одсјека и Ресора и припремању стручних мишљења на прописе од значаја за рад Одсјека, а чији су обрађивачи други органи управе, предлагање и израду иницијатива за подршку привредним субјектима у областима заштите индустријског власништва, примјени иновација, нових технологија, унапређења система квалитета пословања, цертификације производа и испуњавања услова пословања на тржишту Европске Уније, прати стање у области међународних конвенција и уговора о индустријским производима из надлежности Одсјека, а за које важе посебне мјере сигурносних поступања и сарађује са осталим институцијама у вези са тим, предлаже конкретне мјере за смањење штетног утицаја индустријске производње и индустријских погона на здравље и околину, учествује у изради уговора и споразума у оквиру послова из надлежности Одсјека, припрема приједлоге информација и других докумената из надлежности Одсјека ради упућивања Влади на разматрање и усвајање, израђује извјештаје, информације, анализе и друге материјале у оквиру послова из надлежносто Одсјека, учествује у припреми одговора на посланичка питања и обавља друге послове по налогу начелника Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

Организује послове везане за развој и развија наставне планове и програме, учествује у изради програма за ученике са посебним образовно васпитним потребама, израђује стручна упутства за примјену наставног плана и програма и других програма који се реализују у средњој школи, врши праћење и непосредни увид у примјену и реализацију наставног плана и програма и других програма, врши стручно педагошки увид у рад наставника, пружа савјетодавно инструктивну помоћ наставницима, стручним сарадницима и директорима школа, учествује у пословима везаним за вредновање квалитета васпитно образовног рада школе, учествује у пословима развоја каталога и стандарда знања за средњу школу, учествује у изради испитног материјала и стручних упутстава за провјеру постигнућа ученика, као и у пословима спољашних провјера ученичких постигнућа, учествује у пословима израде педагошких норматива и стандарде наставних средстава и опреме, обавља аналитичко истраживачке послове у области средњег васпитања и образовања, обавља аналитичко истраживачке и друге послове на унапређењу квалитета средњег васпитања и образовања, предлаже школи и наставнику предузимање мјера  за отклањање неправилности и недостатака, као и мјере за унапређење васпитно образовног рада, проводи активности на унапређењу школовања ученика с посебним васпитно образовним потребама, организује смотре и такмичења ученика, даје стручна мишљења за потребе Министарства просвјете и културе, обавља послове везане за професионални развој и стручно усавршавање наставника, учествује у припреми стручне периодике за потребе наставника, учествује у припреми и реализује пројекте везане за ниво средњег образовања и васпитања, учествује у развоју модела педагошке документације и евиденције за средњу школу, обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:
  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означена под бријем: 1.1.

VII степен стручне спреме,  економски или машински или технолошки факултет, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање једног од страних језика и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бријем: 2.1.

VII степен стручне спреме - филозофски или филолошки факултет на којем се школују професори српског језика и књижевности или страних језика који се изучавају у основном и средњем образовању, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, положен стручни испит за обављање васпитно-образовног рада, познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе  или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) докза о познавању једног од страних језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.;

д) увјерења о положеном стручном испиту за обављање васпитно образовног рада за радно мјесто означено под бројем: 2.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

                                                                        

 

   ВД ДИРЕКТОРА

Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija