FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Децембар 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство просвјете и културе; Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа; Републички секретаријат за вјере; Министарство финансија

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 20 Октобар 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е   

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

  I - 1 Министарство просвјете и културе

1.1.   Виши стручни сарадник за материјално културно насљеђе,
         Одјељење за заштиту културног насљеђа, Ресор културе                           1 извршилац

1.2.   Виши стручни сарадник за нормативноправне послове у
         области културе, Ресор културе - на одређено вријеме до
         повратка радника са јавне функције                                                               1 извршилац

     2  Републички завод за заштиту културно-историјског и
         природног насљеђа

2.1.   Виши стручни сарадник за природна добра - просторни планер,
         Одсјек за природна добра, Одјељење за природно насљеђе                      1 извршилац

2.2.   Виши стручни сарадник за опште и правне послове,
         Одсјек за опште и правне послове, Одјељење за заједничке послове       1 извршилац

 

   3    Републички секретаријат за вјере

 

3.1.   Виши стручни сарадник за сарадњу са Српском православном црквом    1 извршилац

 

   4    Министарство финансија

 

4.1.   Интерни ревизор за процесе и системе у Министарству финансија
         и другим буџетским корисницима, Одсјек за интерну ревизију
         Министарства финансија и осталих буџетских корисника                             1 извршилац

4.2.   Буџетски инспектор, Одсјек за буџетску инспекцију и ревизију                     1 извршилац

 

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Врши управне и друге стручне послове у области покретног и непокретног материјалног културног насљеђа, прати, анализира рад и предлаже мјере за побољшање рада установа културе из области материјалног насљеђа, прати, анализира и даје сагласност на приједлоге програмског и финансијског плана рада установа културе за које је надлежан и за његово извршење, прати примјену, предлаже и учествује у изради нормативних аката из области културног насљеђа, усклађује их са стандардима земаља Европске Уније, прати реализацију календара културних дешавања, прати развој и примјењује савремене методе у области материјалног културног насљеђа, прати и учествује у стручном усавршавању запослених у установама културе, учествује у изради културне политике и стратешког планирања у домену заштите културних добара, сарађује са удружењима из надлежности, припрема извјештаје за протекли период и планове за наредну годину, утврђује критеријуме за улагања у материјална клтурна добра, учествује у изради буџета за област заштите материјалног културног насљеђа, раду на припреми конкусних процедура и објективних процјена пројеката на конкурсима, припрема цјеловиту анализу приспјелих и процијењених пројеката у пољу свога рада и на бази процјене предлаже унапређење конкурсних процедура, прати европске и друге фондове у вези са културним добрима, ради на пословима припреме апликација на фондове у вези са заштитом материјалног културног насљеђа, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

Врши послове из области правних послова из дјелокруга Ресора, предлаже одговарајуће мјере које подстичу развој надлежних области у култури, учествује у изради системских прописа из ресорне надлежности, учествује у изради годишњих и средњорочних планова рада Ресора и извјештаја о раду Ресора, даје стручна мишљења, приједлоге и сугестије о питањима из области културног насљеђа и области савременог стваралаштва, учествује у припреми информација, извјештаја, анализа и других материјала из дјелокруга ресора, прати и припрема билатералне споразуме из области културе, врши анализу постојећег законодавства из области културе и прати њену усклађеност са важећим конвенцијама и декларацијама, разматра усаглашавање општих аката републичких установа и републичких управних организација из области културе, обавља и друге послове по налогу помоћника министра за културу.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

Обавља послове просторног планера у истраживању, валоризовању и документовању добара, израђује информације, анализе и елаборате, учествује у изради одобрења које доноси Завод, припема документацију за регистар, обавља и друге послове из дјелокруга рада Одсјека по налогу руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 2.2.

Обавља послове праћења и примјене општих правних и прописа из области заштите културно историјског и природног насљеђа, учествује у нормативној дјелатности, ради на изради појединачних правних аката и њихове примјене, учествује у вођењу кадровских и персоналних послова, даје стручна мишљења у поступку проглашења кутурних и природних добара, пружа стручну помоћ у вези са правном заштитом културних и природних добара, обавља послове електронске обраде аката Завода у оквиру електронске писарнице, обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 3.1.

Обавља послове који се односе на сарадњу Секретаријата са Српском православном црквом, припрема план рада и извјештај о раду, припрема информације, извјештаје, анализе и друге материјале из надлежности Одјељења, припрема информације са циљем представљања активности Секретаријата јавности, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 4.1.

Обавља најсложеније послове интерне ревизије, врши разраду плана ревизије и припрему ревизорског програма, прикупља и вреднује доказе, доноси нацрте закључака, припрема нацрт извјештаја и доставља га руководиоцу Одсјека, информише руководиоца Одсјека ако се за вријеме ревизије појави сумња на неправилности и/или преваре, обавља и друге псолове које му одреди руководилац Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IIII категорије.

 

За радно мјесто означено под бројем: 4.2.

Врши контроле по пријавама, накнадне контроле намјенског трошења средстава код буџетских корисника, контролу обрачунавања, евидентирања и наплаћивања прихода које вршењем своје надлежности остварују органи, организације и финдови, као и коришћење тих средстава, врши преглед финансијских докуменаста буџетских корисника у циљу обезбјеђења трошења средстава у складу са сврхом за коју су додијељена, сачињава записник о контроли, предузима законом прописане мјере и свим случајевима када се контролом утврди постојање незаконитости и неправилности, даје препоруке за отклањање недостатака, сачињава информације о раду и извршеним контролоама и доставља их непосредном руководиоцу, обавља и друге послове које му одреди руководилац Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IIII категорије.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означена под бријем: 1.1.

VII степен стручне спреме; академија умјетности, културолошки факултет или архитектонски факултет, факултет политичких наука, филозофски факултет или филолошки факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бријем: 1.2.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бријем: 2.1.

VII степен стручне спреме; природно математички факултет или географски факултет, смјер просторно планирање; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бријем: 2.2.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бријем: 3.1.

VII степен стручне спреме; филозофски факултет, факултет политичких наука, теолошки факултет или правни факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бријем: 4.1.

ВСС - економски факултет, овлашћени ревизор, овлашћени интерни ревизор или цертификовани рачуновођа; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бријем: 4.2.

ВСС - економски факултет, цертификовани рачуновођа; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања и најмање једна (1) година инспекторског стажа; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и знање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.2;

д) доказа о звању овлашћеног ревизора, овлашћеног интерног ревизора или цертификованог рачуновође за радно мјесто означено под бројем: 4.1.;

ђ) доказа о звању цертификованог рачуновође за радно мјесто означено под бројем: 4.2.;

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".                                        

                                                                               

   ВД ДИРЕКТОРА

Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija