FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Децембар 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство просвјете и културе; Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу; Пореска управа

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 01 Октобар 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е   

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - Министарство просвјете и културе

1.1.  Начелник Одјељења за средње стручно образовање и васпитање и
        образовање одраслих, Ресор за средње образовање и васпитање
        и образовање одраслих                                                                                    1 извршилац

 

2      Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу

2.1.  Виши стручни сарадник за политику интегрисања,
        аналитику и извјештавање                                                                               1 извршилац

 

3      Пореска управа

3.1.  Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге,
        Одјељење наплате за правна лица, Подручни центар Бања Лука               1 извршилац

3.2.  Виши стручни сарадник за пријем и обраду пореских пријава,
        Одсјек за пријем и обраду пореских пријава,
        Подручна јединица Бања Лука, Подручни центар Бања Лука                       1 извршилац

3.3.  Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручна јединица Брод,
        Подручни центар Добој                                                                                     1 извршилац

3.4.  Стручни сарадник за пореске обвезнике,
        Подручна јединица Козарска Дубица, Подручни центар Приједор               1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Организује, руководи и координира рад Одјељења, предузима сложеније радње у рјешавању у управним стварима у првом степену из области средњег стручног образовања и образовања одраслих, врши израду аналитичко-информационих материјала о стању у области средњег стручног образовања и образовања одраслих, распоређује задатке на непосредне извршиоце, учествује у креирању уписне политике у складу са потребама тржишта рада и високошколских установа, прати и учествује у предлагању савремених система, метода и техника у области средњег стручног образовања и образовања одраслих, припрема и предлаже план стручног усавршавања просвјетних радника у средњим стручним школама, одговара за активности везане за израду и провођење квалификацијског оквира, учествује у радним групама за развој политике стручних квалификација за средње образовање са посебним освртом на средње стручно образовање, учествује у раду тијела за израду стандарда занимања и квлификација, прати имплементацију и континуирано ажурирање база података везано за квалификацијски оквир, врши израду критеријума и индикатора квалификација у складу са нивоима квалификација, води бригу о обезбјеђењу система квалификација у складу са свим начинима стицања квалификација, захтјевима тржишта, перманентног образовања и цјеложивотног учења, учествује у раду тима за евалуацију и мониторинг имплементације Квалификацијског оквира Републике Српске, учествује у раду тима за израду система цјеложивотног учења и цертификације, обезбјеђује потребне услове за рационално коришћење људских капацитета, уз постизање продуктивности, економичности и рентабилности у Одјељењу, предлаже план рада и подноси извјештај о раду Одјељења, даје стручна упутства и смјернице за рад сарадника у Одјељењу, контролише поштовање радне дисциплине у Одјељењу, сарађује са руководиоцима организационих јединица и другим институцијама, обавља и друге послове по налогу министра и помоћника министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих. За свој рад одговара помоћнику министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

Прати спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању између Европске уније и Босне и Херцеговине, остварује координацију републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње у складу са републичким прописима, координира дјеловање представника Републике Српске у заједничким тијелима Европске уније и Босне и Хрецеговине која се успостављају на основу Споразума о стабилизацији и придруживању, те прати њихов рад, врши међуресорну припрему републичких органа управе и институција Републике Српске и координира учешћа представника Републике Српске у процесу преговарања са Европском унијом, припрема и ревидира редовне стратешке документе и акционе планове везане за испуњавање обавеза Републике Српске у процесу европских интеграција, остварује и координира сарадњу са другим тијелима у Босни и Херцеговини, те институцијама, органима и тијелима Европске уније, њеним државама чланицама, државама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу придруживања и приступања Босне и Херцеговине Европској унији, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем: 3.1.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем: 3.2.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, учествује у вођењу мање сложених предмета из надлежности Одсјека, утврђује тржишну и набавну вриједност непокретности ради утврђивања основице за обрачун капиталне добити, припрема и комплетира списе по жалбама, обрађује захтјеве, рјешава спорне пореске пријаве и израђује извјештаје, потврђује ИПП МПО-1002, шаље обавјештења пореским обвезницима о неисправним пореским пријавама МПО-1002 и другим пријавама, и води управни поступак по истом, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем: 3.3.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, издаје електронско-идентификационе картице за физичка лица у радном односу, обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За радно мјесто означено под бројем: 3.4.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, издаје електронско-идентификационе картице за физичка лица у радном односу, обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означена под бријем: 1.1.

VII степен стручне спреме; економски, правни, филозофски, филолошки, педагошки, електротехнички, машински или природно-математички факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бријем: 2.1.

VII степен стручне спреме; факултет политичких наука, правни, економски или филозофски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару и активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бријем: 3.1.

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бријем: 3.2.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бријем: 3.3.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бријем: 3.4.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) дипломе/свједочанства о завршеној средњој стручној спреми за радна мјеста означена под бројем: 3.3., 3.4.;

 в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

г) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

д) доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 2.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

                                                               

                                                                               

   ВД ДИРЕКТОРА

Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija