FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Децембар 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво; Пореска управа

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 03 Септембар 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е   

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за упражњен
а радна мјеста

 

 

  I - 1   Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање
           и информационо друштво

 

1.1.     Помоћник министра за научнотехнолошки развој                                 1 извршилац

 

     2    Пореска управа

 

2.1.     Помоћник директора за Сектор за контролу, истраге и
           обавјештајне послове                                                                              1 извршилац

2.2.     Помоћник директора за Сектор за управљање наплатом пореза       1 извршилац        

2.3.     Помоћник директора   за Сектор за заједничке послове                      1 извршилац   

2.4.     Помоћник директора за Подручни центар Приједор                             1 извршилац

2.5.     Помоћник директора за Подручни центар Бијељина                            1 извршилац

2.6.     Помоћник директора за Подручни центар Источно Сарајево               1 извршилац

2.7.     Помоћник директора за Подручни центар Требиње                              1 извршилац

2.8.     Помоћник директора за Подручни центар Добој                                   1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.1.

Организује, руководи и координише радом Ресора, учествује у дефинисању визије, мисије, политике, циљева и стратегија у ресорној области, прати и анализира стање у подручју научнотехнолошког  развоја, припрема  нацрт  плана и програма  рада  Ресора и доноси одлуке о спровођењу усвојених планова и програма у Ресору, припрема нацрте закона и других прописа  из области  рада  Ресора, предлаже нацрт  буџета за Ресор, објезбјеђује благовремено, законито  и  стручно  извршавање свих послова из надлежности Ресора, израђује извјештај о раду Ресора, утврђује мјере за унапређење рада  Ресора, одговара за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса Ресора, сарађује са руководиоцима организационих јединица и других организација, обезбјеђује сарадњу са научноистраживачким организацијама у земљи и иностранству, организује промоцију начнуистраживачке дјелатности, надгледа поступак конкурса за суфинансирање научноистраживачких програма и пројеката, припрема и предлаже предузимање мјера за остварење научних истраживања у складу с потребама економског и друштвеног развоја, организује унапређење и праћење укључења научноистраживачких организација и истраживача из Републке Српске у међународне научноистраживачке програме и сарадњу унутар  Босне и Херцеговине, утврђује  мјере  за  подстицање развоја и унапређења технологија, а посебно информационо-комуникационих технологија, обезбјеђује примјену резултата развојих истраживања, тематских пројеката и примјене иновативног рада у технолошком развоју, утврђује мјере за подстицање и промоцију развоја организација и инфраструктуре за развој и унапређење технологија и технопредузетништва (технолошка привредна друштва, иновациони центри, пословно-технолошки инкубатори, научнотехнолошки паркови  и  центри за трансфер  технологија) и пројеката високотехнолошке пословне икубације, остваривање сарадње са пословним сектором и сектором за високо образовање и предлагање  мјера, сарађује  са  Републичким  савјетом  за науку  и технологију  и  прати његов  рад,  контролише  поштовање радне  дисциплине у Ресору, обавља и друге послове које му повјери министар.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I  категорије

За раднo мјестo означенo под бројем: 2.1.

Руководи радом Сектора, организује и координира рад у Сектору, предлаже критеријуме за утврђивање великих пореских обвезника, организује израду  годишњег  плана контроле ВПО и брине о његовом спровођењу, организује израду периодичних извјештаја о резултатима контроле, даје  налог  за контроле, истраге и обавјештајне послове, организује израду годишњег  плана  активности у Сектору, одобрава оперативне планове рада у Сектору, учествује у изради методологија и приручника за поступање у пореској контроли, организује управљање пословима контроле квалитета послова у пореској контроли, истражним и обавјештајним пословима, обезбјеђује сарадњу Сектора са другим организационим јединицама  унутар  ПУРС и остварује сарадњу са државним и другим органима по питањима из надлежности Сектора, на приједлог начелника одјељења утврђује степен тајности и повјерљивости података, остварује  и  организује  сарадњу  са  помоћницима  директора  из  ПЦ и Сједишта  у вези са додирним и заједничким пословима из надлежности свог руковођења, обавља и друге  послове  по  налогу  директора. Одговоран  је за провођење мјера  активности у вези са успостављањем, провођењем и развојем финансијског управљања и контроле у оквиру организационе јединице из своје надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II  категорије.

За раднo мјестo означенo под бројем: 2.2.

Организује и координира рад у Сектору, предлаже критеријуме за утврђивање "ризичних случајева" пореских рачуна и пореских пријава, припрема годишњи план наплате пореских дугова, организује израду и ажурирање приручника о интерним поступцима који регулишу наплату непотпуних пореских рачуна (рачуна пореских дужника) и организује креирање процедура и програма за активности канцеларијске и теренске наплате, пружа техничка упутства и смјернице организационим дијеловима који врше наплату, учествује у обуци за раднике  који  врше  наплату, организује  праћење правилног спровођења плана, програма рада и других активности везаних за послове наплате, организује извршење послова у ПУРС везаних за  поступке  стечаја и ликвидације  пореских  обвезника, организује извршење послова везаних за репрограмирање и одлагање плаћања пореских обавеза, учествује у развоју и унапређивању информационог система у области наплате, остварује и организује сарадњу са помоћницима директора из ПЦ и Сједишта у вези са додирним и заједничким пословима из надлежности свог руковођења, обавља и друге послове и задатке који му одреди директор. Одговоран је за провођење мјера  активности  у вези са успостављањем, провођењем  и  развојем  финансијског  управљања и контроле у оквиру организационе јединице  из  своје надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II  категорије.

За радно мјесто означено бројем: 2.3.

Организује рад Сектора, предлаже нацрт  плана рада и извјештаја о раду за Сектор, распоређује  послове  на  унутрашње  организационе јединице и остварује надзор над њиховим радом, непосредно учествује у изради одређених анализа и извјештаја из надлежности Сектора, остварује и организује сарадњу са помоћницима директора из ПЦ и Сједишта у вези са пословима из надлежности Сектора, обавља и друге послове по налогу директора. Одговоран је за провођење мјера активности у вези са успостављањем, провођењем и развојем финансијског управљања и контроле у оквиру организационе јединице из своје надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II  категорије.

За раднo мјестo означенo под бројем: 2.4.

Организује и координира рад ПЦ и ПЈ у њиховом саставу, предлаже нацрт плана рада за ПЦ којим  руководи, распоређује послове  и  задужења  на  унутрашње  организационе  јединице ПЦ и остварује надзор над њиховим радом, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, рјешења  о  поврату  и прекњижавању пореза за правна лица и предузетнике, овјерава пореска увјерења за правна лица и предузетнике, сарађује са Сједиштем и даје тражене информације о раду ПЦ о спровођењу програма и планова рада, пружа помоћ и савјете у изради општих правних аката ПЦ, информише  запослене  о  свим  питањима значајних за њихов рад и  пружа  им  стручну  помоћ у раду, остварује  и  организује  сарадњу са помоћницима директора из других ПЦ и Сједишта у вези са додирним и заједничким пословима из надлежности свог руковођења, организује  прикупљање  података  за  израду збирног извјештаја (мјесечног, кварталног и годишњег) свих  организационих  јединица  ПЦ и стара се о благовременом достављању истог у Сједиште ПУРС, обавља и друге послове по налогу директора. Одговоран је за провођење мјера активности у вези са успостављањем, провођењем  и развојем финансијског управљања и контроле у оквиру организационе јединице  из  своје надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II  категорије.

За раднo мјестo означенo под бројем: 2.5.

Организује и координира рад ПЦ и ПЈ у њиховом саставу, предлаже нацрт плана рада  за  ПЦ којим  руководи, распоређује   послове  и задужења  на  унутрашње  организационе  јединице ПЦ и остварује надзор над њиховим радом, одређује и надзире  начин и вријеме извршења послова, рјешења  о  поврату  и прекњижавању пореза за правна лица и предузетнике, овјерава пореска увјерења за правна лица и предузетнике, сарађује са Сједиштем и даје тражене  информације о раду ПЦ о спровођењу  програма и планова  рада, пружа  помоћ и савјете у изради  општих  правних  аката ПЦ, информише запослене о свим питањима значајних за њихов рад и пружа им стручну помоћ у раду, остварује и организује сарадњу са помоћницима директора из других ПЦ и Сједишта у вези са додирним и заједничким пословима из надлежности свог руковођења, организује прикупљање података за израду збирног извјештаја (мјесечног, кварталног и годишњег) свих  организационих  јединица  ПЦ  и стара се о благовременом достављању истог у Сједиште ПУРС, обавља и друге послове по налогу директора. Одговоран је за провођење мјера активности у вези са успостављањем, провођењем  и развојем финансијског управљања и контроле у оквиру организационе јединице  из  своје надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II  категорије.

За раднo мјестo означенo под бројем: 2.6.

Организује и координира рад ПЦ и ПЈ у њиховом саставу, предлаже нацрт  плана  рада  за  ПЦ којим  руководи, распоређује  послове и задужења на унутрашње организационе јединице  ПЦ и остварује надзор над њиховим радом, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, рјешења  о  поврату  и прекњижавању пореза за правна лица и предузетнике, овјерава пореска увјерења за правна лица и предузетнике, сарађује са Сједиштем и даје тражене информације о раду ПЦ о спровођењу програма и планова рада, пружа помоћ и савјете  у  изради  општих  правних аката ПЦ, информише запослене о свим питањима значајних за њихов рад и пружа им стручну помоћ у раду, остварује и организује  сарадњу  са помоћницима директора из других ПЦ и Сједишта у вези са додирним и заједничким пословима из надлежности свог руковођења, организује прикупљање података за израду збирног извјештаја (мјесечног, кварталног и годишњег) свих организационих  јединица  ПЦ и стара се о благовременом достављању истог у Сједиште ПУРС, обавља и друге послове по налогу директора. Одговоран је за провођење мјера активности у вези са успостављањем, провођењем  и развојем финансијског управљања и контроле у оквиру организационе јединице  из  своје надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II  категорије

За раднo мјестo означенo под бројем: 2.7.

Организује и координира рад ПЦ и ПЈ у њиховом саставу, предлаже нацрт  плана  рада  за  ПЦ којим  руководи, распоређује  послове и задужења на унутрашње  организационе  јединице  ПЦ и остварује надзор над њиховим радом, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, рјешења  о поврату  и прекњижавању пореза за правна лица и предузетнике, овјерава пореска увјерења за правна лица и предузетнике, сарађује са Сједиштем и даје тражене информације о раду ПЦ о спровођењу програма и планова рада, пружа помоћ и савјете у  изради  општих  правних аката ПЦ, информише запослене о свим питањима значајних  за  њихов  рад  и пружа  им  стручну  помоћ у раду, остварује и организује сарадњу са помоћницима директора из других ПЦ и Сједишта у вези са додирним и заједничким пословима из надлежности свог руковођења, организује прикупљање података за израду збирног  извјештаја (мјесечног, кварталног и годишњег) свих  организационих  јединица  ПЦ и стара се о благовременом достављању истог у Сједиште ПУРС, обавља и друге послове по налогу директора. Одговоран је за провођење мјера активности у вези са успостављањем, провођењем и развојем финансијског  управљања и контроле у оквиру организационе јединице  из  своје надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II  категорије

За раднo мјестo означенo под бројем: 2.8.

Организује и координира рад ПЦ и ПЈ у њиховом саставу, предлаже нацрт  плана  рада  за  ПЦ којим  руководи, распоређује  послове  и  задужења  на  унутрашње  организационе  јединице ПЦ и остварује надзор над њиховим радом, одређује и надзире начин и вријеме  извршења послова, рјешења  о  поврату  и прекњижавању пореза за правна лица и предузетнике, овјерава пореска увјерења за правна лица и предузетнике, сарађује са Сједиштем и даје тражене информације о раду ПЦ о спровођењу програма и планова рада, пружа  помоћ и савјете у изради  општих  правних  аката  ПЦ, информише запослене о свим питањима значајних за њихов рад и пружа им стручну помоћ у раду, остварује и организује сарадњу са помоћницима директора из других ПЦ и Сједишта у вези са додирним и заједничким пословима из надлежности свог руковођења, организује прикупљање података за израду збирног извјештаја (мјесечног, кварталног и годишњег) свих  организационих  јединица  ПЦ  и стара се о благовременом достављању истог у Сједиште ПУРС, обавља и друге послове по налогу директора. Одговоран је за провођење мјера активности у вези са успостављањем, провођењем  и развојем финансијског управљања и контроле у оквиру организационе јединице  из  своје надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II  категорије

 

III Општи  услови за пријем државног службеника у радни однос:
  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под брoјем: 1.1.

VII степен стручне спреме, научна област: природне науке, друштвене науке, хуманистичке науке, техничке науке и технологија, медицинске и здравствене науке или пољопривредне науке, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање енглеског језика.

За радно мјесто означено под брoјем: 2.1.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни  факултет  или  други  факултет правног смјера, VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), најмање четири (4) године искуства у струци и три (3) године искуства на инспекцијским  пословима, положен  стручни  испит  за  рад  у  републичким  органима  управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 2.2.

Економски факултет, други  факултет  економског  смјера, правни  факултет или други факултет правног  смјера, VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни  испит  за  рад  у  републичким  органима  управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 2.3.

Економски факултет, други  факултет економског смјера, правни  факултет  или  други  факултет правног  смјера, VII степен  стручне  спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни  испит  за  рад  у  републичким  органима  управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 2.4.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног  смјера,  VII степен  стручне  спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни  испит  за  рад  у републичким  органима  управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 2.5.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни  испит  за  рад  у  републичким  органима  управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 2.6.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен  стручне  спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни  испит  за  рад  у  републичким  органима  управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 2.7.

Економски факултет, други  факултет  економског смјера, правни  факултет  или  други  факултет правног смјера, VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни  испит  за  рад  у  републичким  органима  управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 2.8.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног  смјера, VII степен  стручне  спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни  испит  за  рад  у републичким  органима  управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

 

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказ о познавању енглеског језика за радно мјесто означено редним бројем 1.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                 ВД ДИРЕКТОРА

Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija