FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Септембар 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство управе и локалне самоуправе; Министарство здравља и социјалне заштите; Републички секретаријат за расељена лица и миграције

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 20 Јули 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1   Министарство управе и локалне самоуправе

1.1.   Виши стручни сарадник за праћење стратешких развојних
         докумената у области локалне самоуправе                                   1 извршилац

1.2.   Виши стручни сарадник за праћење развоја
         јединица локалне самоуправе                                                         1 извршилац

 

   2    Министарство здравља и социјалне заштите

2.1.   Виши стручни сарадник за хемикалије                                           1 извршилац

 

   3    Републички секретаријат за расељена лица и миграције

3.1.   Виши стручни сарадник за одрживи повратак,
         Сектор за одрживи повратак и људска права                                1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Учествује у изради и прикупљаању података који су релевантни за израду Стратегије развоја локалне самоуправе, учествује у промовисању приоритета у њеној реализацији, врши припрему пројеката, координацију пројеката и усклађује активности утврђене Оквирним акционим планом, ажурира акциони план реализације Стратегоје, учествује у изради стратешког документа за наредни период, припрема извјештаје о реализацији Стратегије за Владу Републике Српске са препорукама за побољшање реализације, спроводи ажурирање Стратегије. Учествује у реализацији пројеката из области локалне самоуправе и сарадњи са домаћим и међународним организацијама, управља базама података јединица локалне самоуправе који су неопходни за рад Министарства, те управља информационим базама података и регистрима од значаја за функционисање локалне самоуправе. Обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

Врши студијско-аналитичке послове који се односе на израду критеријума за утврђивање степена развијености јединица локалне самоуправе, те с тим у вези, прикупља податке и сарађује са надлежним институцијама, израђује одлуку о степену развијености јединица локалне самоуправе, сарађује са домаћим и међународним организацијама у успостављању и реализацији пројеката из области развоја јединица локалне самоуправе, управља информационим базама података и регистрима од значаја за функционисање и развој локалне самоуправе, припрема нацрте приједлога методологије расподјеле средстава помоћи јединицама локалне самоуправе, води базе попдатака о додијељеним помоћима јединицама локалне самоуправе,прати реализацију кандидованих програма и пројеката и врши контролу намјенског трошења средстава, те с тим у вези, сачињава кварталне, полугодишње и годишње извјештаје о утрошку средстава, врши координацију рада са јединицама локалне самоуправе са циљем подстицања локалног развоја, учествује у припреми података за програм јавних улагања, прикупља податке и прати намјенско коришћење донација из ресорне надлежности Министарства. Обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

Обавља стручно-управне, студијско-аналитичке и документационе послове из области управљања хемикалијама, учествује у изради стручних основа за израду закона, подзаконских аката и других прописа из области хемикалија, у спровођењу међународних уговора и иницијатива о хемикалијама, у издавању аката за стављање хемикалија на тржиште у складу са законом, припрема одговоре на упите и представке, сарађује са свим управним организацијама, институцијама и установама из система и са међународним и невладиним организацијама, прати и осигурава благовремену примјену међународних обавеза у овој области, води базе података и евиденције, врши израду елабората и анализа, обавља и друге послове из ресорне надлежности по налогу помоћника министра и руководиоца Одсјека, којима одговара за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем: 3.1.

Обавља управне и друге стручне послове који се односе на реинтеграцију и ресоцијализацију избјеглица, расељених лица и повратника, пркупља податке, сачињава извјештаје и предлаже мјере за унапређење и отклањање евентуалних неправилности у заштити људских права реинтеграције и ресоцијализације избјеглица, расељених лица и повртаника, прати процес реинтеграције и ресоцијализације избјеглица, расељених лица и повратника у локалну заједницу и предлаже мјере за унапређење истог, сачињава анализе, извјештале и информације везано за ову област, врши израду анализа, информација и извјештаја по програму рада Сектора, обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима по налогу начелника Одјељења, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

VII степен стручне спреме; правни или економски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

VII степен стручне спреме; економски факултет, висока школа - смјер јавна управа; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

VII степен стручне спреме; фармацеутски, технолошки, хемијски факултет или природно математички факултет-одсјек хемија; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем: 3.1.

VII степен стручне спреме; филозофски факултет, економски факултет, факултет економских наука, факултет политичких наука, правни факултет или факултет правних наука; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешење о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад  у управи Републике Српске;

г) увјерења или потврде о  радном искуству у траженом степену образовања;

д) доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 2.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

 

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

          

                  

                                                                                                                                               ВД ДИРЕКТОРА  

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija