FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Септембар 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Републички секретаријат за расељена лица и миграције

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 29 Јун 2021

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

 

 

 

 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1         Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

1.1.         Виши стручни сарадник за анализу и планирање                                                       1 извршилац

1.2.         Виши стручни сарадник за нормативно-правне послове

у области пољопривреде и руралног развоја                                                               1 извршилац

 

   2          Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

2.1.        Виши стручни сарадник за нормативно-правне послове за

                област рада, запошљавања, заштите на раду, пензијско-инвалидског

                осигурања и лица са инвалидитетом, Ресор за рад и запошљавање                1 извршилац

 

   3          Републички секретаријат за расељена лица и миграције

3.1.        Виши стручни сарадник за одрживи повратак,

                Сектор за одрживи повратак и људска права                                                                1 извршилац

3.2.         Виши стручни сарадник за праћење миграционих процеса,

                Сектор за миграције и послове реадмисије                                                                  1 извршилац

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Ради на пословима успостављања и унапређења регистра пољопривредних газдинстава, регистра клијената и регистра рачуноводствених података на фармама, ради на пословима супер контроле квалитета уноса података у регистрима, предлаже унапређење рада АПИФ-а кроз обуку запослених, ради на обради података из регистра, учествује у промоцији података, учествује у координацији и повезивању регистра који се води у Министарству са институцијама унутар Републике Српске и Босне и Херцеговине, координира активности у вези са активним и пасивним стастусом клијената сарађује са другим инститицијама, ради на успостављању комуникационих канала за прикупљање и размјену података за потребе анализе и планирања, активно сарађује са релевантним институцијама које раде на прикупљању података из области пољопривреде, на дефинисању истраживања за потребе анализе у попљопривреди, прати и анализира остварени ниво обраде података и обезбјеђује виши ниво обраде података (за производњу, тржиште и робну размјену појединачних пољопривредних производа и сл.) а на основу података добијених од релевантних институција и других служби у циљу обезбјеђења потребног нивоа података за потребе планирања аграрне политике обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

Припрема законе и подзаконске акте у области пољопривреде и руралног развоја, организује, води и координира активности процјене утицаја прописа Ресора (RIA) прије њиховог доношења, учествује у припреми и изради извјештаја и информација из области попљопривреде и руралног развоја ради упућивања Влади на разматрање и усвајање, рјешава управне предмете у другостепеном поступку, даје стручна мишљења и објашњења у вези са примјеном закона и других прописа из надлежности Ресора пољопривреде и руралног развоја, обавља и друге нормативно-правне и стручне послове у области пољопривреде и руралног развоја, обавља и друге правне и стручне послове по налогу начелника Одјељења и секретара Министарства. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и секретару Министарства.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

Прати и проучава стање у области рада, запошљавања, заштите на раду, пензијског и инвалидског осигурања, професионалне рехабилитације, оспособљавања и запошљавања лчица са инвалидитетом, припрема нацрте закона, подзанконских аката и других прописа из облати рада, запошљавања, заштите на раду, пензијског и инвалидског осигурања, професионалне рехабилитације, оспособљавања и запошљавања лчица са инвалидитетом, саађује са надлежним органима (фондови, агенције и слично), који непосредно примјењују прописе поменутих области, стручно обрађује питања из наведених области, учествује у припреми програма рада и радних материјала из дјелокруга рада Ресора, обрађује питања од посебног значаја из наведене области, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и одговара му за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем: 3.1.

Обавља управне и друге стручне послове који се односе на реинтеграцију и ресоцијализацију избјеглица, расељених лица и повратника, пркупља податке, сачињава извјештаје и предлаже мјере за унапређење и отклањање евентуалних неправилности у заштити људских права реинтеграције и ресоцијализације избјеглица, расељених лица и повртаника, прати процес реинтеграције и ресоцијализације избјеглица, расељених лица и повратника у локалну заједницу и предлаже мјере за унапређење истог, сачињава анализе, извјештале и информације везано за ову област, врши израду анализа, информација и извјештаја по програму рада Сектора, обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима по налогу начелника Одјељења, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем: 3.2.

Обавља послове који се односе на дефинисање, прикупљање, обједињавање и анализу података и показатеља у циљу праћења процеса миграција на простору Републике Српске, редовно прати миграциони профил Републике Српске, учествује у припреми и изради прописа, програма и других аката из области миграција, остварује сарадњу са институцијајама Републике Српске у чијој надлежности су послови у области миграција (Министарство унутрашњих послова, Министарстви управе и локалне самоуправе, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство финансија, Републичка управа цивилне заштите, Црвени крст Републике Српске, Савез општина и градова Републике Српске),

остварије сарадњу и координацију са организацијама из региона које се баве пословима миграција (Комесеријат за избјеглице и миграције Републике Србије), остварује сарадњу са међународним организацијама надлежним за област миграција (УН агенције, Међународна организација за миграције - ИОМ, Европска миграциона мрежа) и прати рецентне миграционе токове на свјетком нивоу, учествује у изради пројеката и публикација за подстицање општег напретка и подизања свијести у циљу побољшања заштите људских права из области миграција, остварује сарадњу са УН агенцијом и УНДП у циљу праћења Одрживих развојних циљева, тестира и учествује у прилагођавању постојећег начина рада примјеном ГИС технологије, прикупљене и обједињене податке о миграцијама представља у ГИС-у (географском информационом систему), пркупља и обједињује податке који се односе на рад Сектора на мјесечном нивоу, обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима по налогу начелника Одјељења, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

VII степен стручне спреме; правни факултет или други факултет правног смјера; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем: 3.1.

VII степен стручне спреме; филозофски факултет, економски факултет, факултет економских наука, факултет политичких наука, правни факултет или факултет правних наука; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 3.2.

VII степен стручне спреме; правни факултет, факултет правних наука, природно-математички факултет, факултет безбједносних наука, факултет политичких наука, филозофски факултет, економски факултет или факултет економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

    (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и

     Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе

    или рјешење о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом

    о стручном испиту за рад  у управи Републике Српске;

г) увјерења или потврде о  радном искуству у траженом степену образовања;

д) доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 2.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

 

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

-          дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

(признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и

Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

-          увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе

                или рјешење о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом

о стручном испиту за рад  у управи Републике Српске;

-          увјерења или потврде о  радном искуству у траженом степену образовања;

-          доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означена под бројем: 2.1.;

-          увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-          увјерења о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.


VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

          

     

  ВД ДИРЕКТОРА 
 
Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija