FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Април 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Агенција за аграрна плаћања, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 31 Март 2021

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е   

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

  I - 1      Агенција за аграрна плаћања

 

1.1.         Виши стручни сарадник за обраду захтјева у

области биљне приозводње                                                                                               2 извршиоца

 

     2        Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

 

2.1.         Секретар Министарства                                                                                                          1 извршилац

2.2.         Виши стручни сарадник за еколошке дозволе                                                             1 извршилац

 

 

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.1.

Обрађује захтјеве за одобравање подстицаја у области биљне производње; стара се о комплетирању захтјева и прилога; припрема обрачуне за доношење рјешења по захтјевима за одобравање подстицаја; води евиденције и припрема извјештаје о обрађеним захтјевима; припрема предмете за теренску контролу; учествује у припреми конкурса и јавних позива за директна плаћања у области биљне производње; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговаоран је начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем: 2.1.

Секретар Министарства руководи Секретаријатом Министарства; технички усклађује рад организационих јединица у Министарству; предлаже план рада Министарства по добијању планова ресора; стара се о стању кадрова у Министарству; финансијским и информатичким питањима; предлаже планове стручног усавршавања и оспособљавања  државних службеника; обавља послове сарадње Министарства са другим органима, установама и другим субјектима; те обавља и друге послове које одреди министар.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За раднo мјестo означенo под бројем: 2.2.

Примјењује одредбе Закона о заштити животне средине и подзаконских аката донесених на основу њега, као и других закона који се односе на заштиту елемената животне средине; води управни поступак издавања еколошких дозвола; осигурава и спроводи учешће јавности у поступку издавања еколошке дозволе; припрема и доставља податке за вођење и ажурирање интернет странице; води регистар еколошких дозвола; учествује у међуресорној сарадњи и сарађује са ресорним одјељењима у јединицама локалне самоуправе у поступку издавања еколошке дозволе; учествује у изради закона и других прописа из области заштите и управљања животном средином и врши све активности на транспозицији и примјени међународних извора права који се односе на заштиту и унапређење животне средине;

 


обавља активности на припреми и реализацији пројеката у области заштите и унапређења животне средине; учествује у припреми мишљења за примјену закона и других аката који се односе на заштиту и унапређење животне средине; прати стање и усклађује стандарде у области заштите и унапређења животне средине; учествује у изради стратешких докумената; студија, извјештаја и акционих планова у области заштите и унапређења животне средине; учествује у изради мишљења на извјештај о стратешкој процјени; учествује у припреми одговора на посланичка питања; те обавља и друге послове које одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

  1. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет смјер: ратарство, биљна производња-заштита биља или аграрна економија и рурални развој; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бријем: 2.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет, 240 ECTS бодова; намање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бријем: 2.2.

VII степен стручне спреме; 240 ECTS бодова, пољопривредни факултет, технолошки факултет, природно-математички факултет или други технички факултет - смјер хемија, екологија или заштита животне средине; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања и положеним стручним испитом за рад у републичким органима управе; познавање енглеског језика.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

 

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 


На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми (признате дипломе уколико

    су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са

    Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе

    или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом

    о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о познавању  енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 2.2.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној високој школској спреми/факултету;

-       увјерењa о положеном стручном испиту рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

-       увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о познавању  енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 2.2.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Александар Радета

 

                                                                                                                                                               

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija