FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Април 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 24 Фебруар 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е        

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

  I - 1      Републичка управа за инспекцијске послове

1.1.        Инспектор за просвјету и спорт,
              Сектор инспекције за просвјету и спорт, Одјељење Добој          1 извршилац

1.2.        Инспектор за жељезнички саобраћај,
              Сектор саобраћајне инспекције, Одјељење Добој                       1 извршилац

1.3.        Водни инспектор, Сектор водне инспекције,
              Одјељење Бијељина                                                                       1 извршилац

1.4.        Еколошки инспектор,
              Одјељење Требиње и Одјељење Бијељина,
              Сектор урбанистичко грађевинске и еколошке инспекције          2 извршиоца
              на одређено вријеме до 01.03.2022 године

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.1.

У области васпитања, образовања, ученичког и студентског стандарда, образовања одраслих и осталог образовања врши контролу остваривања васпитања и образовања дјеце у установама за предшколско васпитање; контролу испуњености услова за рад васпитно-образовних и образовних установа; контролу уписа ученика и студената у васпитно-образовну и образовну установу; контролу остваривања васпитно-образовног, образовно-научног и образовно-умјетничког рада у истим установама; контролу примјене прописаних васпитно-образовних и образовних програма, наставних планова и програма и студијских програма; контролу употребе одобрених уџбеника и других наставних средстава; контролу напредовања и усавршавања васпитача, наставника, стручних сарадника и сарадника и избор у академска и научна звања; контролу остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, стручних сарадника, васпитача, директора, наставника и сарадника, ректора, декана и студената; контролу рада стручних органа, органа управљања и руковођења образовним установама; контролу вођења прописане евиденције и документације у установама; контролу примјене васпитно-дисциплинских мјера према ученицима и дисциплинских мјера према студентима; контролу наплате накнада, школарина и других трошкова које плаћају дјеца, ученици и студенти. Врши контролу вођења свих евиденција заштите културних добара; контролу коришћења, размјене и излагања културних добара; коришћења назива, имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе; контролу напредовања и усавршавања лица - радника у оквиру дјелатности заштите културних добара радника запослених на пословима чувања; контролу испуњености услова за оснивање и почетак рада архива са статусом установе; контролу вођења документације и евиденције о документарној грађи, евидентирања у регистре; контролу рада стручних органа, органа управљања и руковођења; контролу напредовања и усавршавања лица - радника; контролу услова и начина примопредаје, размјене јавне архивске грађе, филмске, архивске грађе и аудиовизуелних дјела; контролу услова и начина обављања музејске дјелатности, евиденције о прикупљању, обради, чувању, стручној обради, излагању и публиковању музејске грађе, оснивања, организације и начина рада музејских установа; контролу напредовања и усавршавања музејских радника, контролу других прописа и општих аката у музејској дјелатности; контролу услова и начина обављања библиотечке дјелатности, евиденције о прикупљању, обради, чувању, стручној обради, расходовању и давању на коришћење библиотечке грађе, оснивања, организације и начина рада библиотека; контролу напредовања и усавршавања радника - лица запослених на обављању библиотечких послова; контролу оснивања и рада позоришта, позоришних група и других правних лица која се баве позоришном дјелатношћу, статуса и дјеловања позоришних умјетника; контролу услова издавања и штампања публикација, назначене податке на публикацији, достављање обавезних примјерака Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске; контролу обављања, организовања, производње, изнајмљивања, промета, јавног приказивања, заштите и чувања кинематографског дјела, кинематографског материјала и кинематографске грађе, одређивање категорија подобности, посједовање уговора са власником ауторских или лиценцираних права; контролу начина рада приликом организовања и посредовања у јавном извођењу естрадних програма, оглашавање естрадног програма и садржај који обавезно садржи, пријаве естрадних умјетника и јавног извођења естрадних програма у удружење естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске, начин стицања и акта за лица која имају статус самосталног умјетника и других прописа и општих аката у естрадној дјелатности. Врши контролу испуњености услова за оснивање и рад спортских организација, те обављање спортских активности у складу са законом и другим прописима; контролу уписа у судски и спортски регистар, оснивање и рад гранских спортских савеза; контролу рада лица које обављају стручни рад у спортским и другим организацијама; контролу ученичких и студентских спортских такмичења; контролу заштите права и обавеза спортиста; контролу одржавања спортских објеката; контролу начина организовања спортских приредби; контролу вођења прописане евиденције и документације; контролу доношења прописаних општих акта; контролу избора и рада органа спортских организација; контролу обављања врсте дјелатности, привредне или друге дјелатност; контролу обезбјеђења здравствене заштите спортиста; контролу одржавања спортских објеката; контролу начина коришћења новчаних и других средстава спортских организација; обавља и друге послове који се односе на контролу примјене закона, других прописа и општих аката из области васпитања, образовања, ученичког и студентског стандарда, образовања одраслих и осталог образовања, културе и спорта, прати исте прописе, те предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2

У примјени прописа у области жељезничког саобраћаја врши контролу безбједности одвијања жељезничког саобраћаја; контролу примјене саобраћајно-транспортних и техничких прописа; контролу техничке исправности и опремљености возних средстава; контролу примјене прописа у превозу пошиљки под посебним условима, у превозу опасних материја; контролу опремљености возова и службених мјеста посебним средствима, прибором и опремом; контролу примјене прописа из области сигнализације и споразумијевања при вршењу саобраћаја; контролу примјене закона и прописа донесених на основу закона и аката о организацији, регулисању и обављању жељезничког саобраћаја; контролу техничких прегледа нових, новонабавних и реконструисаних возних средстава, постројења, објеката и уређаја на прузи; контролу изградње, реконструкције и одржавања пруга и пружних постројења, сигнално-сигурносних уређаја и опреме, контактне мреже и подстаница високог напона; контролу техничких прегледа нових, новонабавних и реконструисаних возних средстава, постројења, објеката и уређаја на прузи; контролу изградње, реконструкције и одржавања пруга и пружних постројења, сигнално-сигурносних уређаја и опреме, контактне мреже и подстаница високог напона; контролу спровођења мјера заштите од утицаја високог напона; контролу спровођења мјера заштите од пожара; прати прописе из области жељезничког саобраћаја и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 1.3.

У области вода врши контролу над заштитом од штетних дејстава вода; контролу над заштитом вода од загађивања; преглед свих водопривредних радова, објеката и постројења који могу проузроковати квалитативне и квантитативне промјене у природном и вјештачки условљеном режиму вода и утицати на биланс вода; контролу водопривредних дозвола, водопривредних сагласности, водопривредних смјерница, потврда, друге документације која се односи на одбрану од поплава, водних књига катастра вода, загађивача вода, бујичних токова и водопривредних објеката, пословних књига и осталих докумената; контролу начина искоришћавања водопривредних објеката ради утврђивања да ли је њихово искоришћавање у складу са издатим водопривредним сагласностима и водопривредним дозволама; контролу функционисања уређаја на објектима који су од значаја за сигурност објеката и постројења; контролу режима, биланса и квалитета вода у природним и вјештачким водотоцима, језерима и подземним водама; контролу функционалности, исправности и ефикасности уређаја за пречишћавање отпадних вода; контролу поштовања прописаног водног режима у погледу обезбјеђења гарантованог минималног протицаја низводно од захвата; контролу одржавања ријечних корита и водног земљишта; контролу управљања, одржавања, пројектовања, планирања, истраживања и надгледања у водопривреди; контролу снабдијевања водом; контролу заштите од ерозије и уређење бујица; контролу убирања средстава водног доприноса и финансирања водопривредних објеката; обавља и друге послова надзора у области вода када је то одређено посебним прописом; врши надзор над радом општинског, односно градског органа водопривредне инспекције; прати прописе из надлежности водне инспекције и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 1.4.

У области заштите животне средине врши контролу у поступку подношења захтјева за израду плана активности за постепено снимање емисије односно загађења; контролу у поступку утврђивања рокова за подношење захтјева за издавање еколошких дозвола; контролу вршења провјера или праћења емисије загађујућих материја из просторија у ваздух и успостављања и мониторинга ваздуха; контролу замјене технологија и коришћења супстанци према државном програму и плану за постепено искључивање из употребе суспстанци које оштећују озонски омотач; контролу примјене мјера наложених еколошком дозволом и дозволом за управљање отпадом; контролу испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине; контролу осталих активности које негативно утичу на животну средину; прати прописе из надлежности ове инспекције и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани правник, професор социологије, професор филозофије, професор језика и књижевности, професор географије, професор психологије, професор педагогије, дипломирани педагог, професор историје, професор математике, професор физике, професор информатике, професор хемије, професор биологије, односно професор двопредметне групе предмета од којих је бар један наведен у овом ставу, професор разредне наставе, дипломирани библиотекар, дипломирани архивист, професор физичког васпитања, дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани комуниколог или дипломирани економиста, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

 За радно мјесто означено под бројем 1.2.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер електронике и телекомуникација, дипломирани инжењер телекомуникација, дипломирани инжењер електроенергетике, дипломирани инжењер електроенергетике и аутоматике или дипломирани инжењер машинства, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 1.3.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани хемичар, дипломирани биолог, дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер хемијске технологије, дипломирани еколог, дипломирани инжењер заштите околине, дипломирани инжењер хемијских процеса, дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер пољопривреде - општи смијер или дипломирани инжењер пољопривреде за водопривредне мелиорације, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бријем: 1.4.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани еколог, дипломирани инжењер заштите животне средине, дипломирани биолог, дипломирани хемичар, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер пољопривреде или дипломирани инжењер шумарства, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

На основу Уговора о регулисању међусобних права и обавеза у вези имплементације пројекта помоћи Босни и Херцеговини у побољшању квалитета ваздуха са Шведском Агенцијом за заштиту околине - СЕПА, закључен је Уговор о административној помоћи за Пројекат помоћ Босни и Херцеговини у побољшању квалитета ваздуха коју финансира Шведска Агенција за развој и сарадњу.

За потребе реализације планираних активности Пројекта, неопходно је да се у радни однос приме два (2) извршиоца која ће обављати послове републичких еколошких инспектора, чији ће ангажман трајати до краја Пројекта, односно до 01.03.2022. године.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

 

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                 ВД ДИРЕКТОРА

Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija