FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Март 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републички педагошки завод; Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 18 Фебруар 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1   Републички педагошки завод

1.1.   Инспектор-просвјетни савјетник за разредну наставу,
Подручна канцеларија Приједор                                                           1 извршилац

1.2.   Инспектор-просвјетни савјетник за образовне,
аналитичко-истраживачке послове и статистику,
на одређено вријеме, замјена д/с до повратка са финкције               1 извршилац

    2   Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

2.1.   Стручни савјетник за заштиту животне средине                                  1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Организује послове везане за развој и развија наставне планове и програме; учествује у изради  програма за ученике са посебним васпитно образовним потребама; израђује стручна упутства за примјену наставног плана и програма и проширених програма; врши праћење и непосредни увид у примјену и реализацију наставног плана и програма и проширених програма; врши стручно предагошки увид у рад наставника; пружа савјетодавно инструктивну помоћ наставницима, стручним сарадницима и директорима школе; учествује у пословима везаним за вредновање квалитета васпитно образовног рада школе; учествује у пословима развоја каталога и стандарда знања за основну школу; учествује у изради испитног материјала и стручних упутстваа за провјеру постигнућа ученика; као и у условима спољашних провјера ученичких постигнућа; обавља аналитичко истраживачке послове у области основног васпитања и образовања; обавља послове на унапређењу квалитета основног васпитања и образовања; предлаже школи и наставнику предузимање мјера за отклањање неправилности и недостатака; као и мјере за унапређење васпитно образовног рада; учествује у изради педагошких норматива и стандарда наставних средстава и опреме; проводи активности на унапређењу школовања ученика с посебним васпитно образовним потребама; организује смотре и такмичења ученика; даје стручна мишљења за потребе Министарства просвјете и културе; обавља послове везане за професионални развој и стручно усавршавање наставника; учествује у припреми стручне периодике за потребе наставника; учествује у развоју модела педагошке документације и евиденције за основну школу; обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

Анализира и статистички обрађује податке и резултате матуре и спољашних провјера ученичких постигнућа и учествује у припреми извјештаја о резултатима; води евиденције и анализира вредновање квалитета васпитно образовног рада, као и истраживања у области васпитања и образовања; припрема и спроводи аналитичко истраживачки рад у подручју образовних мјерења; спољашних провјера постигнућа ученика и остварености стандарда знања; учествује у планирању методологије истраживања у области образовања; планира и спроводи евалуационе и друге студије у области образовања; утврђује и примјењује квалитативне и квантитативне методе и моделе статистичке анализе; дефинише препоруке за формирање образовних политика заснованих на резултатима провјере постигнућа ученика и вредновања квалитета васпитно образовног рада; прати и анализира домаће и међународне праксе и искуства у домену провјере постигнућа ученика и информише Одјељење; обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

Врши послове припремања и израде приједлога закона и подзаконских аката у области заштите животне средине; прати најбоље међународне праксе у области заштите животне средине и у складу са тим врши предлгање одређених мјера с циљем заштите и унапређења свих елемената животне средине; контролише активности на транспозицији и примјени међународних извора права који се односе на заштиту и унапређење животне средине; даје објашњења, стручна упутства и инструкције за рад и пружање стручне помоћи из области заштите животне средине; ради на изради програма и извјештаја и припрема податке за израду анализа и извјештаја у ресорној области; ради на проучавању техничких прописа, стандарда и норматива и њиховом усаглашавању са прописима и стандардима земаља ЕУ; прати доношење и спровођење домаћих и европских стратегија и политика у области заштите животне средине; заштите ваздуха; управљања отпадом; заштите природе и климатских промјена; врши координацију са другим институцијама из ресорне надлежности и институцијама надлежним за европске интеграције у процесу прикључења у ЕУ; координише сарадњу са међународним организацијама, удружењима и фондацијама; координира и даје мишљења на прописе које припремају други органи; даје мишљење и одговоре на упите правних и других лица; учествује у припреми одговора на посланичка питања, обавља и друге послове које одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IV категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

VII степен стручне спреме - филозофски смјер педагогије или педагогије и психологије или учитељски факултет, смјер за разредну наставу; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен стручни испит за обављање васпитно образовног рада; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

VII степен стручне спреме - факултети природних наука, друштвених наука, филолошких факултета на којима се школују професори који предају српски језик и књижевност и стране језике који се изучавају у основном и средњем образовању, факултет хуманистичких наука за подручја физичко васпитање, музичко васпитање и ликовну културу и факултети стручних предмета који се изучавају у средњем образовању и васпитању; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен стручни испит за обављање васпитно образовног рада; познавање рада на рачунару. 

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

VII степен стручне спреме, 240 ECTS бодова, технолошки факултет, пољопривредни факултет или други технички факултет - смјер екологија или заштита животне средине; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) увјерења о положеном стручном испиту за обављање васпитно образовног рада за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

          

                  

                                                                                                                                               ВД ДИРЕКТОРА  

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija