FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Март 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство привреде и предузетништва; Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 20 Јануар 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

  I - 1.  МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

1.1.     Руководилац Одсјека за развој малих и

           средњих предузећа                                                                     1 вршилац                                                                                                                                       

1.2.     Виши стручни сарадник за израду и праћење докумената из

           области развоја малих и средњих предузећа                           1 извршилац 

 

        2.     МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО

                ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО                                                                        

2.1.         Виши стручни сарадник за нормативне и правне послове  1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означена под бројем 1.1.

Руководи радом Одсјека и одговоран је за коришћење материјалних и људских потенцијала Одсјека; распоређује послове и задатке на непосредне извршиоце и пружа им стручну помоћ; обједињава и усмјерава рад извршилаца; одговоран је за благовремено и квалитетно извршавање послова и задатака из надлежности Одсјека у складу са законима и другим прописима; утврђује приједлоге послова и задатака за годишњи и периодични програм рада и подноси извјештаје о раду Одсјека; учествује у изради стратешког плана Ресора и годишњег програма рада и прати реализацију и утицај истих; обавља најсложеније послове из дјелокруга Одсјека и ради на изради законских и подзаконских аката, анализира важеће прописе и иницира измјене и допуне истих ради усаглашавања са законодавством ЕУ; учествује у изради анализа, информација и других стручних материјала којима се предлажу мјере за побољшање рада Одсјека; осигурава сарадњу са другим одсјецима, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус: државни службеник пете категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Учествује у изради и провођењу политика, стратегија и закона које имају за циљ подстицање развоја и промоцију малих и средњих предузећа, друштвеног предузетништва, учествује у припреми стратегија, програма и осталих докумената других институција које предвиђају подршку МСП и даје стручна мишљења на исте, припрема извјештаје о провођењу ових докумената, учествује у припреми извјештаја о постигнутом напретку у овој области (ЕУ акт о МСП, европске интеграције и слично) даје стручна мишљења и објашњења у примјени прописа и њиховог усаглашавања са ЕУ, припрема информативно-аналитичке документе из ове области, учествује у припреми одговора на посланичка питања; припрема и учествује у реализацији програма подршке развоју спрецијалних видова предузетничке дјелатности ( женског, социјалног и др. видова предузетништва), учествује у формирању базе података и регистара из области МСП, учествује у ажурирању предузетничког портала, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсјека и начелника Одјељења. За свој рад одговара руководиоцу Одсјека.

Статус: државни службеник шесте категорије - трећег звања

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Води управни поступак у првом степену, врши нормативне, управне и стручне послове у области високог образовања, предлаже, прати и припрема законска рјешења из области високог образовања, прати и учестувје у међународним пројектима који се односе на законске и подзаконске акте за високо образовање, учествује у изради прописа и аката у области високог образовања, врши управни надзор или конктролу услова рада постојећих високошколских установа, сарађује са референтима других организационих јединица, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења.

Статус: државни службеник шесте категорије - првог звања

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; машински или економски факултет или факултет за менаџмент-економски смјер, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање једног страног језика  и  познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; машински или економски факултет или факултет за менаџмент-економски смјер, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање једног страног језика  и  познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 67/20);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу с Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о траженом радном искуству.

г)  доказ о познавању једног страног језика (за радна мјеста означена бројем 1.1. и 1.2.)

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 


                                                                                                                   В.Д. ДИРЕКТОР  

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija