FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство просвјете и културе

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 06 Јануар 2021

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1       Министарство просвјете и културе

 

1.1.        Помоћник министра за предшколско и основно васпитање

       и образовање - на период од пет  (5) година                                                         1 извршилац

1.2.        Начелник Одјељења за основно васпитање и образовање,

Одјељење за основно васпитање и образовање,

Ресор за предшколско и основно васпитање и образовање                             1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Организује, руководи и координира рад Ресора; предузима сложеније радње у рјешавању у управним стварима у првом степену из области предшколског и основног васпитања и образовања; врши израду материјала о стању у области предшколског и основног васпитања и образовања; распоређује задатке на непосредне извршиоце; прати савремене системе у области предшколског и основног васпитања и образовања у земљама окружења и Европској унији; учествује у планирању стручног усавршавања наставног и стручног особља у предшколским установама и основним школама; предлаже план рада и подноси извјештај о раду Ресора; учествује у дефинисању: визије, мисије, политике, циљева и стратегије Министарства и планова и програма рада Министарства; доноси одлуке и дефинише, организује и координира активности за провођење планова и програма и отклања узроке и недостатке неизвршавања планова; предлаже увођење савремених система у области васпитања и образовања; обезбјеђује сарадњу са васпитно-образовним установама и потребне услове за рационлнно кориштење људских капацитета уз постизање продуктивности, економичности и рентабилности у Ресору; даје стручна упутства и смјернице за рад непосредних сарадника у рјешавању задатака из области образовања; учествује у пројектима научних, просвјетних и других установа с циљем унапређења васпитно-образовне праксе; прати и анализира реализацију пројеката и задатака у Ресору; контролише поштовање радне дисциплине у Ресору; сарађује са руководиоцима других организационих јединица и другим институцијама; обавља и друге послове по налогу министра. За свој рад одговара министру.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

Организује, руководи и координира рад Одјељења; преузима сложеније радње у рјешавању у управним стварима у првом степену из области основног васпитања и образовања; врши израду аналитичко информативних материјала о стању у области основног васпитања и образовања; распоређује задатке на непосредне извршиоце; прати васпитно-образовне системе и савремена достигнућа (облике, методе и средства рада у области основног васпитања и образовања у земљама окружења и Европској унији);


учествује у  активностима вазаним за израду и провођење квалификацијског оквира; учествује у планирању стручног усавршавања наставног и стручног особља у основним школама; предлаже план рада и подноси извјештај о раду Одјељења; учествује у дефинисању: визије, мисије, циљева, мјера и активности стратегије развија васпитања и образовања; учествјује у доношењу средњорочних и годишњих планова и програма рада Министарства; доноси одлуке и дефинише, организује и координира активности за спровођење акционих планова и програма и отклања узроке и неодотатке неизвршавања тих планова; супотписије акте из дјелокруга рада Одјељења; предлаже увођење савремених система, облика, метода и средстава у области васпитања и образовања; учествује прати и анализира реализацију домаћих и међународних пројеката; учествује, прати и анализира реализацију домаћих и међународних истраживања; обезбјеђује сарадњу са образовним установама и потребне услове за рационално кориштење људских капацитета уз постизање продуктивности, економичности и рентабилности у Одјељењу; даје стручна упутства и смјернице за рад непосредних сарадника у рјешавању задатака из области васпитања и образовања; учествује у тимском рјешавању задатака у Одјељењу; контролише поштовање радне дисциплине у Одјељењу; сарађује са руководиоцима других организационих јединица и другим инститицијама; обавља и друге послове по налогу министра. За свој рад одговара помоћнику министра за предшколско и основно васпитање и образовање.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

VII степен стручне спреме, научна област: природне науке, друштвене науке, хуманистичке науке, здравље и заштита здравља; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање једног страног језика.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

VII степен стручне спреме; филозофски, филолошки, педагошки, природно-математички, економски или правни факултет, дефектолошки, медицински-студијски програм специјална едукација и рехабилитација; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.


VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико

    су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са

    Законом о високом образовању)

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе

    или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким

    органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о познавању једног страног језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.


Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној високој школској спреми/факултету;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима

управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад

у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о познавању једног страног језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.


VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

          

ВД ДИРЕКТОРА                                                                                                   

Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija