FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 04 Јануар 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

  I - 1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

1.1.  Виши стручни сарадник за планирање и развој сточарске производње        1 извршилац                                                           

1.2.  Виши стручни сарадник за производњу воде, алкохолних и

безалкохолних  пића                                                                                           1 извршилац  

1.3.  Виши стручни сарадник за агроекономију- ПЈ Градишка                                1 извршилац

1.4.  Виши стручни сарадник за рурални развој - ПЈ Бијељина                              1 извршилац

1.5.  Виши стручни сарадник за уређивање и искориштавање шума                     1 извршилац

1.6.  Виши стручни сарадник за теренски мониторинг                                             1 извршилац

1.7.  Виши стручни сарадник за нормативно-правне послове у

Области пољопривреде и руралног развоја                                                     1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означена под бројем 1.1.

Ради на пословима припреме и израде законских и подзаконских прописа из области сточарске производње, праћења међународних прописа и стандарда, ради на усклађености прописа са прописима ЕУ из области сточарске производње, учествује у изради узгојних програма Републике за поједине врсте и расе домаћих животиња и истраживачким пројектима, анализира стање и предлаже мјере за развој и унапређење строчарске производње, анализира економске ефекте мјера буџетске и друге подршке развоју сточарске производње, учествује у припреми и изради планова подстицајних мјера у пољопривреди, сарађује са стручним службама, локалном самоуправом, привредним субјектима, ради на развоју нових и реструктуирању постојећих облика удруживања и њиховог развоја у циљу унапређења сточарске производње, учествује у рјешавању питања из области сточарске производње, учествује у рјешавању управних предмета, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и помоћнику министра.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Ради на изради законских и подзаконских аката из области индустријске производње алкохолних и безалкохолних пића, анализира и иницира измјене и допуне истих и ради на усаглашавању са законодавством ЕУ из области индустријске производње алкохолних и безалкохолних пића, учествује у изради анализа, информација и других стручних материјала којима се предлажу мјере за побољшање рада у индустријској производњи воде, алкохолних и безалкохолних пића, прати и анализира утицај развоја и примјене савремених техника и технологија на услове унапређења развоја индустријске производње воде, алкохолних и безалкохолних пића, иницира и предузима мјере за рјешавање одређених питања, ради на пословима успоставаљања и вођења регистара, ради на обради података из регистара и учествује у промоцији података, утврђује испуњеност услова код субјеката за обављање дјелатности индустријске производње воде, алкохолних и безалкохолних пића, учествује у припреми одговора на посланичка питања, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и помоћнику министра.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Организује и даје релевантне, благовремене и непристрасне савјете и креира прихватљиве моделе обуке како за фармере тако и за запослене у Министарству што резултира унапређењем рентабилности производње, самоодрживости и побољшањем животног стандарда фармера, планира и имплементира програм рада који прозилази из описа посла и дјелатности унутар своје области, одржава и правилно користи опрему, редовно процјењује потребе за обуком са руководиоцима и вишим стручним сарадницима у подручним јединицама, у сарадњи са запосленима у Министарству дизајнира, испоручује, надгледа и извршава процјену обуке за запослене у Министарству и клијенте који раде у руралним областима, у сарадњи са запосленима у Министарсвту дизајнира моделе економске анализе свих видова производње и учествује у изради базе података као предуслова добре анализе и планирања, објезбјеђује подршку удружењима пољопривредних произвођача проналазећи маркетиншке моделе њиховог наступа на тржишту, утиче на повезивање произвођачих и прерађивачких капацитета у пољопривреди, на нивоу појединих региона и грана производње, дизајнира у сарадњи са запосленима у Министарству планове инвестирања у пољопривредној производњи, објезбјеђује извођење плана, прилагођава га околностима и извјештава о мјесечним резултатима, надгледа менаџмент циклуса обуке од стране извршиоца у Подручним јединицама на локалном нивоу, води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилац о регионалним и општинским активностима обуке и кориштења опреме, учествује у развоју службе на своју иницијативу и на захтјев руководиоца и осталих запослених, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединцие и помоћнику министра.  

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Подстиче свијест о еколошкој, економској и социо-културној одрживости руралне средине, сарађује са фармерима у циљу смањења производних трошкова, побољшања квалитета, повећања производње, унапређења и заштите природне животне средине, разноликости у пољопривредним активностима, подржава рурални развој успостављањем интерактивне мреже кроз сагледавање капацитета локалне заједнице, локалне самоуправе, невладиних организације, удружења и других привредних субјеката, учествује у развоју и координацији рада удружења, задруга и приватног предузетништва у руралним подручјима, креира програме за самозапошљавање, креира активности са циљем ангажовања младих и жена у руралном подручју, ангажује се на заштити и конзервацији руралног насљеђа поштујући територијалне специфичности и заштити земљишта, подстиче диверсификацију у производњи како би се обезбиједио алтернативни приход, ангажује се на побољшању квалитета прераде и маркетинга пољопривредних производа са циљем креирања регионалних марки производа, подстиче и промовише сеоски туризам, сарађује са осталим институцијама и организацијама који у свом програму имају компоненту руралног развоја, учествује у развоју Министарства на своју иницијативу и на захјтев руководиоца и осталих запослених, припрема извјештаје и учествује на састанцима на захтјев руководиоца, врши огледне активности, обавља и друге послове по налогу руководиоца Подручне јединце и помоћника министра. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице и помоћнику министра.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Учествује у изради закона и подзаконских аката из области шумарства, припремању приједлога за давање сагласности на шумско-привредне основе и годишње планове газдовања шума и вођење евиденције истих, учествује у вођењу евиденције о катастру шума и шумског земљишта, прати годишње планове искоришћавања шума, води евиденцију о регистрацији предузећа које се баве искоришћавањем шума, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и помоћнику министра.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Прати спровођење планских докумената у области шумарства и води регистар планских докумената, контролише и прати извршење радова од стране корисника шума, прати и истражује промјене и појаве у области шумарства и ловства и израђује потребну документацију и друге материјале о тим промјенама, самостално и систематски врши управно-надзорне послове и послове везане за израду свих врста прописа и аката из области шумарства и ловства, врши праћење радова у оквиру реализације шумско-привредних основа за друштвене и приватне шуме и других дугорочних планова и програма, врши стручно-технички надзор над коришћењем шума и шумских ресурса, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и помоћнику министра.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

Припрема законе и подзаконске акте у области пољопривреде и руралног развоја, организује, води и координира активности процјене утицаја прописа Ресора (RIA) прије њиховог доношења, учествује у припреми и изради извјештаја и информација из области пољопривреде и руралног развоја ради упућивања Влади на разматрање и усвајање, рјешава управне предмете у другостепеном поступку, даје стручна мишљења и објашњења у вези са примјеном закона и других прописа из надлежности Ресора пољопривреде и руралног развоја, обавља и друге нормативно-правне и стручне послове у области пољопривреде и руралног развоја, обавља и друге правне и стручне послове по налогу начелника Одјељења и секретара Министарства. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и секретару Министарства.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме); пољопривредни факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме); технолошки факултет-смјер биотехнолошко-прехрамбени или хемијска технологија или пољопривредни факултет-прехрамбени смјер, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

VII степен стручне спреме); пољопривредни факултет, смјер агроекономија или општи, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару и положен возачки испит „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

VII степен стручне спреме); пољопривредни факултет, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару и положен возачки испит „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

VII степен стручне спреме); шумарски факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

VII степен стручне спреме); шумарски факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

VII степен стручне спреме); правни или други факултет правног смјера факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

 

V

 

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

 

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању  „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 67/20);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о траженом радном искуству.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена бројем: 1.3. и 1.4. обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

 

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 


                             в. д.   Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija