FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Новембар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 13 Новембар 2020

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1         Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

 

1.1.  Виши стручни сарадник за геодетске послове,

Подручна јединица Дервента                                                                                              1 извршилац

1.2.   Виши стручни сарадник за геодетске послове,

Подручна јединица Чајниче                                                                                                 1 извршилац

1.3.   Виши стручни сарадник за геодетске послове

Подручна јединица Билећа                                                                                                   1 извршилац

1.4.   Виши стручни сарадник за геодетске послове

Подручна јединица Милићи                                                                                                 1 извршилац

1.5.  Стручни сарадник за катастарске послове

  Подручна јединица Бања Лука                                                                                            1 извршилац

 

 

II Опис послова

За радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4.

Виши стручни сарадник за геодетске послове самостално обавља сложене послове који се односе на: обнављање биљега сталних геодетских тачака, рекогносцирање, стабилизацију, мјерење и рачунање новопостављених геодетских тачака; спроводи промјене у елаборатима о геодетским мрежама, брине се о њиховој ажурности и врши издавање података о геодетским мрежама корисницима, по потреби врши снимање промјена у катастру комуналних уређаја и њихово спровођење на плановима и елаборату катастра комуналних уређаја; врши праћење и евидентирање насталих промјена на непокретностима, катастра земљишта и катастра комуналних уређаја; по потреби, врши преглед и пријем радова у подручној јединици, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске; обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означена под бројем: 1.5.

Стручни сарадник за катастарске послове обавља послове који се односе на: картирање снимљених промјена, исцртавање снимљеног детаља са исписивањем бројева парцела на радним оригиналима катастарских планова и индикационим скицама, рачуна површине промијењених и новонасталих парцела, саставља пријавне листове и списак промјена, спроводи промјене у катастарском операту на рачунару или ручно, ради копије катастарских планова и преписе посједовних, односно власничких листова, по потреби води записник и скицу снимања код снимања промјена на терену, обавља послове из области књиге уложених уговора и размјену докумената са грунтовницом, теренске и канцеларијске послове на изради тлоцрта, врши обрачун катастарског прихода, обавља сарадњу са геодетским организацијама око издавања података премјера, катастра непокретности,

 


катастра земљишта и катастра комуналних уређаја, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем: 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4.

VII степен стручне спреме; геодетски факултет или факултет геодетског смјера; најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.5.

IV степен стручне спреме; геодетска школа, геодетско-техничка школа, грађевинска школа - смјер геодезија и техничка школа - смјер геодезија; најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а)  дипломе о завршеној високој школској спреми за радна мјеста

     означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. (признате дипломе уколико

     су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са

     Законом о високом образовању);

б) дипломе/свједочанства о завршеној средњој стручној спреми

    за радно мјесто означено под бројем: 1.5.

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе

    или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким

    органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

г)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној високој школској спреми за радна мјеста

означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.;

-       дипломе/свједочанства о завршеној средњој стручној спреми

за радно мјесто означено под бројем: 1.5.;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима

управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад

у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

          

                        

ВД ДИРЕКТОРА  

 

Саша Глигорић

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija