FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Новембар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство привреде и предузетништва; Републички завод за геолошка истраживања; Министарство рада и борачко инвалидске заштите

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 05 Новембар 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1  Министарство привреде и предузетништва

1.1.  Виши стручни сарадник за политике

        унапређења конкурентности привреде                                                              1 извршилац

 

   2.  Републички завод за геолошка истраживања

2.1.  Руководилац Одсјека за правне и опште послове                                             1 извршилац

2.2.  Виши стручни сарадник за геоекологију и геонасљеђе                                     1 извршилац

 

  3.   Министарство рада и борачко инвалидске заштите

3.1.  Виши стручни сарадник за радне односе,

        Ресор за рад и запошљавање                                                                             1 извршилац

3.2.  Виши стручни сарадник за запошљавање,

        Ресор за рад и запошљавање                                                                             1 извршилац

3.3.  Виши стручни сарадник за управне послове,

        Ресор борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата           1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Припрема анализе конкурентности привреде, учествује у изради мјера економске политике за побољшање услова конкурентности индустријске производње, припрема елементе и учествује у изради стратешких анализа које се односе на привредни развој и унапређење конкурентности индустрије, анализира утицај мјера економске политике на кретање производње, запошљавање и извоза, предлаже системска рјешења и планове за унапређење услова конкурентности у складу са усвојеним стратегијама развоја, прати и анализира утицај усвојених мјера, политика и програма јачања конкурентности индустријске производње у цјелини и по појединим гранама, обавља еваулацију усвојених мјера и политика и води статистичку евиденцијуо томе, води јединствени регистар административних процедура од значаја за привредне субјекте из индустријских грана у надлежности Министарства, прати и анализира утицај развоја и примјене савремених технологија и техника на услове унапређења конкурентности у цјелини и по појединим индустријским гранама, креира и предлаже моделе отвореног дијалога са привредним друштвима и институцијама у циљу побољшања програма и мјера развоја индустрије, припрема компаративне анализе са земљама Европске Уније и земљама у окружењу, учествује у истраживању и унапређењу методологије анализирања у складу да међународним стандардима сарађује са организацијама и институцијама по питању развојних политика за унапређење конкурентности, иницира и предузима мјере за рјешавање одређених питања из надлежности Одсјека, учествује у изради прописа, закона и подзаконских аката у оквиру надлежних области и прати њихов утицај на конкурентност привреде, учествује у припреми одговора на посланичка питања, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсјека. За свој рад одговара руководииоцу Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Руководи радом Одсјека, распоређује послове и задатке на непосредне ивршиоце унутар Одсјека, надзире и усмјерава њихов рад и пружа им стручну помоћ, одговоран је за благовремено и квалитетно извршавање послова и задатака из надлежности Одсјека, обавља најсложеније послове из дјелокруга Одсјека, даје стручна мишљења и објашњења у вези са примјеном прописа, прати и анализира важеће законе, иницира усклађивање интерних аката са важећом законском регулативом, учествује у изради плана рада Геолошког завода, израђује кадровски план, даје смјернице у погледу примјене прописа у поступку јаних навбавки, организује архивирање и чување докумената Геолошког завода, обавља и друге послове по налогу директора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2.

Врши израду плана и програма рада Одјељења и подзаконских аката из области геоекологије и геонасљеђа, ради на изради годишњих и дугорочних програма геолошког информационог система, ради на стварању и развијању базе геоеколошких података Републике Српске, ради на развоју и примјени геолошког информационог система у области заштите животне средине са акцентом на геоекологију и геонасљеђе, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 3.1.

Прати стање у области рада и колективних уговора, даје стручна мишљења на поднесене захтјеве и упите на примјену прописа из тих области, учествује у изради извјештаја, информација и анализа, прати стање и учествује у изради законских и других прописа из области рада и колективних уговора, даје стручна мишљења за примјену прописа из тих области, припрема извјештаје, анализе и информације из те области и обавља и друге послове које му одреде руководилац Одсјека и начелник Одјељења. За свој рад одговара непосредном руководиоцу.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 3.2.

Прати стање у области запошљавања, даје стручна муишљења на поднесене захтјеве и упите за примјену прописа из области запошљавања, обавља стручне и управне послове у вези са тржиштем рада Републике Српске а нарочито послове везане за планирање и спровођење активних и пасивних политика на тржишту рада, усклађивање понуде и потражње на тржишту рада, праћење и анализа промјена на тржишту рада, врши надзор над примјеном одредби прописа који уређују посредовање у запошљавању и права за вријеме незапослености, учествује у изради и спровођењу стратешких, планских и оперативних мјера и активности у надлежности Министарства, учествује у изради правних, стратешких и оперативних докумената везаних за тржиште рада, припрема и учествује у изради акционих планова запошљавања, извјештаја, информација и анализа, прати стање и учествује у изради законских и других прописа из те области, врши управне и друге послове везане за издавање рјешења о испуњености услова за обављање послова посредовања у запошљавању, обавља и друге послове које му одреди руководилац Одсјека и начелник Одјељења. За свој рад одговара непосредном руководиоцу.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 3.3.

Припрема рјешења у управном поступку из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата, а посебно из области стамбених односа, одговара на поднесене захтјеве и упите у вези са примјеном прописа из области стамбене проблематике, израђује анализе, извјештаје и информације те обавља и друге послове из области стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида. За свој рад одговара непосредном руководиоцу.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; економски или машински факултет или технички факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање једног од страних језика и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме (најмање 240 ECTS бодова); правни факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме (најмање 240 ECTS бодова); рударско-геолошки факултет-геолошки одсјек или шумарски факултет-смјер еколошки инжењеринг; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет или други факултет правног смјера; стручни испит за рад у републичким органима управе; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 3.2.

VII степен стручне спреме; правни факултет или дргуги факултет правног смјера; стручни испит за рад у републичким органима управе; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 3.3.

VII степен стручне спреме; правни факултет; стручни испит за рад у републичким органима управе; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовањa.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о познавању једног од страних језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

          

                        

                                                                                                                                                       ВД ДИРЕКТОРА  

 Саша Глигорић

 

 

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija