FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Октобар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију; Републичка управа за инспекцијске послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 17 Октобар 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за упражњен
а радна мјеста

 

I - 1  Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

1.1.  Виши стручни сарадник стратешку процјену и претходну процјену

        утицаја на животну средину                                                                         1 извршилац

 

   2.  Републичка управа за инспекцијске послове

2.1.  Урбанистичко грађевински инспектор, Сектор урбанистичко

        грађевинске и еколошке инспекције, Одјељење Бања Лука                     1 извршилац

2.2.  Инспектор за социјалну заштиту,

        Сектор здравствене инспекције, Одјељење Бијељина                              1 извршилац

2.3.  Фитосанитарни инспектор,

        Сектор пољопривредне инспекције, Одјељење Добој                               1 извршилац

2.4.  Инспектор за просвјету и спорт,

        Сектор инспекције за просвјету и спорт, Одјељење Бања Лука                1 извршилац

2.5.  Тржишни инспектор, Сектор тржишне инспекције,

        Одјељење Бања Лука и Одјељење Бијељина                                            2 извршиоца

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Примјењује одредбе Закона о заштити животне средине и подзаконских аката донесених на основу њега, спроводи  поступак стратешке процјене и поступак претходне процјене утицаја на животну средину, учествује у поступцима процјене утицаја на животну средину, координише активности са ресорним министарствима и стручним институцијама ради прибављања мишљења у поступку претходне процјене и процјене утицаја на животну средину, осигурава и спроводи учешће јавности у поступку претходне процјене утицаја на животну средину, припрема и доставља податке за вођење и ажурирање интернет странице, израђује мишљења на извјештај о стратешкој процјени, обавља активности на припреми и реализацији пројеката у области заштите и унапређења животне средине, учествује у припреми мишљења за примјену закона и других аката који се односе на заштиту и унапређење животне средине, учествује у припреми одговора на посланичка питања, прати стање и усклађује стандарде у области заштите и унапређења животне средине, учествује у изради закона и других прописа из области заштите и управљања животном средином и учествује у активностима на транспозицији и примјени међународних извора права који се односе на заштиту и унапређење животне средине, прати и извршава обваезе извјештавања која проистичу из ратификованих међународних конвенција, протокола, споразума, прати и извршава обавезе које проистичу из улоге контакт институције према Протоколу о стратешкој процјени (SEA  протокол) и Конвенцији о процјени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (Еспо конвенција), те обавља и друге послове које одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

У области урбанистичко-грађевинског надзора врши контролу да ли је план, односно пропис који се доноси на организацију, уређење и коришћење простора израђен и донесен у складу са важећим прописима; контролу да ли је организација која израђује планове, техничку документацију или гради објекат, односно да ли лица која обављају појединачне послове испуњавају прописане услове; контролу да ли су урбанистичка сагласност и одобрење за грађење издати у складу са планом и прописаним условима; контролу да ли се грађевина гради са одобрењем за грађење; контролу да ли се грађење врши према техничкој документацији на основу које је издато одобрење за грађење и да ли је та документација израђена у складу са прописима; контролу да ли извршени радови на грађевини, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују, одговарају прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; контролу да ли је извођач радова предузео мјере за безбједност објеката, сусједних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине, односно да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбједност његовог коришћења и околине; контролу да ли извођач радова на објекту има књигу инспекције и грађевински дневник и да ли их прописно води; контролу да ли се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта; контролу да ли је одобрење за употребу објекта издато на прописан начин; контролу да ли грађевина или други објекат због физичке дотрајалости, елементарне непогоде или других разлога може и даље да служи својој намјени, односно да ли из истих разлога постоји опасност по живот и здравље људи, саобраћај и околне објекте; контролу да ли се надзор над изградњом објеката врши у складу са важећим прописима; контролу да ли је извршена стручна и техничка контрола техничке документације; контролу да ли је техничка документација израђена према прописима; контролу да ли се надзор над извођењем радова врши у складу са важећим прописима; контролу пријема радова од стране надлежног органа; контролу да ли извођач радова на прописани начин води дневник радова; прати прописе из надлежности ове инспекције и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије.

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2.

У области социјалне, породичне и дјечије заштите врши контролу остваривања права у социјалној, породичној и дјечијој заштити; контролу испуњености услова у погледу квалификационе структуре запослених, простора и опреме неопходне за обављање социјалне и дјечије заштите; контролу вођења евиденције и документације у складу са прописима; контролу достављања извјештаја о раду и о корисницима услуга; контролу обављања других послова из области социјалне, породичне и дјечије заштите; прати прописе из надлежности ове инспекције и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; у области социјалне заштите подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.3.

У области надзора над сјеменом и садним материјалом пољопривредног биља врши контролу испуњености прописаних услова за производњу сјемена и садног материјала, дораду сјемена и за испитивање и утврђивање квалитета сјемена и садног материјала; контролу у процесу производње сјемена и садног материјала, поступака дораде сјемена и поступака испитивања и утврђивања квалитета сјемена; обавезне прегледе у поступку одабирања и уматичења стабала, жбунова и засада воћака, винове лозе, хмеља и ружа и установљавања књиге матичних стабала, жбунова и засада; обавезне прегледе у поступку контроле сјемена и садног материјала и издавања прописаних увјерења; контролу увођења у производњу нових сорти сјемена и садног материјала; контролу промета, коришћења и квалитета сјемена и садног материјала; контролу скупљања и убирања шумског сјемена из сјеменских објеката; контролу и надзор над поступком уништавања отпада који је настао дорадом сјемена. У примјени Закона о дувану врши контролу испуњености услова за производњу сировог дувана у листу, ферментисаног дувана у листу и квалитета и квантитета дувана у листу; контролу процеса производње расада дувана, сировог дувана у листу, поступака утврђивања квалитета и квантитета дувана у листу и производње ферментисаног дувана у листу и технолошких поступака; контролу коришћења сјемена дувана за производњу расада; контролу засађених површина дувана, контролу продаје и куповине сировог и ферментисаног дувана; контролу утврђивања квалитета и квантитета сировог дувана у листу. У области заштите биља и фитофармацеутских средстава врши здравствену контролу пошиљака биља у промету преко републичке границе (увоз, извоз и провоз) и издаје фитосертификат; контролу средстава за заштиту биља при увозу у Републику Српску; контролу средства за заштиту биља у промету на велико и мало; контролу испуњености услова за промет средстава за заштиту биља на велико и мало; здравствену контролу пошиљака биља намијењених извозу и издаје фитосертификат; врши здравствену контролу биља које се производи на територији Републике Српске; контролу испуњености услова производње и промета средстава за заштиту биља код домаћег произвођача, односно овлашћеног заступника; врши провјеру испуњености услова за обављање послова заштите биља, контролу испуњености услова за промет на велико и мало средстава за заштиту биља, контролу спровођења мјера заштите биља код држаоца биља; контролише испуњеност услова и вршење послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације; провјеру испуњености услова за пружање услуга у спровођењу хемијских мјера заштите биља; контролу испуњености услова за вршење здравственог прегледа усјева и објеката; контролу квалитета ђубрива и оплемењивача земљишта приликом увоза, у производњи и промету; врши преглед пословних књига и исправа правних лица и предузетника у вези са спровођењем прописа о заштити биља у промету преко републичке границе у увозу и извозу у вези са производњом и стављањем у промет на велико и мало средстава за заштиту биља и у вези са спровођењем мјера заштите биља; контролу спровођења наређених мјера; прати прописе из надлежности ове инспекције и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.4.

У области васпитања, образовања, ученичког и студентског стандарда, образовања одраслих и осталог образовања врши контролу остваривања васпитања и образовања дјеце у установама за предшколско васпитање; контролу испуњености услова за рад васпитно-образовних и образовних установа; контролу уписа ученика и студената у васпитно-образовну и образовну установу; контролу остваривања васпитно-образовног, образовно-научног и образовно-умјетничког рада у истим установама; контролу примјене прописаних васпитно-образовних и образовних програма, наставних планова и програма и студијских програма; контролу употребе одобрених уџбеника и других наставних средстава; контролу напредовања и усавршавања васпитача, наставника, стручних сарадника и сарадника и избор у академска и научна звања; контролу остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, стручних сарадника, васпитача, директора, наставника и сарадника, ректора, декана и студената; контролу рада стручних органа, органа управљања и руковођења образовним установама; контролу вођења прописане евиденције и документације у установама; контролу примјене васпитно-дисциплинских мјера према ученицима и дисциплинских мјера према студентима; контролу наплате накнада, школарина и других трошкова које плаћају дјеца, ученици и студенти. Врши контролу вођења свих евиденција заштите културних добара; контролу коришћења, размјене и излагања културних добара; коришћења назива, имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе; контролу напредовања и усавршавања лица - радника у оквиру дјелатности заштите културних добара радника запослених на пословима чувања; контролу испуњености услова за оснивање и почетак рада архива са статусом установе; контролу вођења документације и евиденције о документарној грађи, евидентирања у регистре; контролу рада стручних органа, органа управљања и руковођења; контролу напредовања и усавршавања лица - радника; контролу услова и начина примопредаје, размјене јавне архивске грађе, филмске, архивске грађе и аудиовизуелних дјела; контролу услова и начина обављања музејске дјелатности, евиденције о прикупљању, обради, чувању, стручној обради, излагању и публиковању музејске грађе, оснивања, организације и начина рада музејских установа; контролу напредовања и усавршавања музејских радника, контролу других прописа и општих аката у музејској дјелатности; контролу услова и начина обављања библиотечке дјелатности, евиденције о прикупљању, обради, чувању, стручној обради, расходовању и давању на коришћење библиотечке грађе, оснивања, организације и начина рада библиотека; контролу напредовања и усавршавања радника - лица запослених на обављању библиотечких послова; контролу оснивања и рада позоришта, позоришних група и других правних лица која се баве позоришном дјелатношћу, статуса и дјеловања позоришних умјетника; контролу услова издавања и штампања публикација, назначене податке на публикацији, достављање обавезних примјерака Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске; контролу обављања, организовања, производње, изнајмљивања, промета, јавног приказивања, заштите и чувања кинематографског дјела, кинематографског материјала и кинематографске грађе, одређивање категорија подобности, посједовање уговора са власником ауторских или лиценцираних права; контролу начина рада приликом организовања и посредовања у јавном извођењу естрадних програма, оглашавање естрадног програма и садржај који обавезно садржи, пријаве естрадних умјетника и јавног извођења естрадних програма у удружење естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске, начин стицања и акта за лица која имају статус самосталног умјетника и других прописа и општих аката у естрадној дјелатности. Врши контролу испуњености услова за оснивање и рад спортских организација, те обављање спортских активности у складу са законом и другим прописима; контролу уписа у судски и спортски регистар, оснивање и рад гранских спортских савеза; контролу рада лица које обављају стручни рад у спортским и другим организацијама; контролу ученичких и студентских спортских такмичења; контролу заштите права и обавеза спортиста; контролу одржавања спортских објеката; контролу начина организовања спортских приредби; контролу вођења прописане евиденције и документације; контролу доношења прописаних општих акта; контролу избора и рада органа спортских организација; контролу обављања врсте дјелатности, привредне или друге дјелатност; контролу обезбјеђења здравствене заштите спортиста; контролу одржавања спортских објеката; контролу начина коришћења новчаних и других средстава спортских организација; обавља и друге послове који се односе на контролу примјене закона, других прописа и општих аката из области васпитања, образовања, ученичког и студентског стандарда, образовања одраслих и осталог образовања, културе и спорта, прати исте прописе, те предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.5.

У области тржишног инспекцијског надзора у унутрашњем промету врши контролу слободне размјене робе и услуга и спречавања нарушавања јединственог тржишта у оквиру ентитетских овлашћења; контролу обављања дјелатности трговине (на домаћем тржишту, са иностранством, заштитне мјере при извозу и увозу, мјере ограничавања обављања трговине, трговачко заступање и посредовање); контролу обављања предузетништва; контролу заштите потрошача; контролу нелојалне конкуренције и монополистичког понашања; контролу цијена производа и услуга; контролу квалитета и сигурности производа и услуга; контролу мјерила у области законске метрологије (исправност жигова и исправа које прате мјерила) и испуњавање метрономских захтјева за препаковање производа у промету (означавање и количина); контролу употребе мјерних јединица и њихово навођење у промету робе; контролу промета, умножавања и репродукције музичких и кинематографских дјела снимљених на носачима звука и видео-касетама; контролу заштите индустријског облика, робних и услужних жигова и коришћења ознаке географског поријекла производа, израђени према изуму, односно који су добијени директно поступком који је предмет изума, без одобрења носиоца права на патент; контролу посебних услова за обављање шпедиције у вези са царињењем робе; контролу промета предмета од драгоцјених метала; контролу начина и услова стављања на тржиште робе из робних резерви; контролу и других послова у области промета робом, када је то одређено посебним законом. У области тржишног инспекцијског надзора у спољнотрговинском промету врши контролу усаглашености декларација; контролу продаје, употребе, увоза и складиштења производа који су прописаног/уговореног квалитета; контролу обављања угоститељске и туристичке дјелатности (разврставање, минимални услови, категоризација и сл.); контролу других послова у области угоститељске и туристичке дјелатности када је то одређено посебним законом; прати прописе из надлежности тржишне инспекције и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; 240 ECTS бодова,  технолошки факултет, природно математички факултет или други факултет-смјер хемија; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме; положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер архитектуре или дипломирани просторни планер, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани социјални радник или дипломирани правник, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 2.3.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља, дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство, дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу или дипломирани инжењер пољопривреде, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 2.4.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани правник, професор социологије, професор филозофије, професор језика и књижевности, професор географије, професор психологије, професор педагогије, дипломирани педагог, професор историје, професор математике, професор физике, професор информатике, професор хемије, професор биологије, односно професор двопредметне групе предмета од којих је бар један наведен у овом ставу, професор разредне наставе, дипломирани библиотекар, дипломирани архивист, професор физичког васпитања, дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани комуниколог или дипломирани економиста, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 2.5.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер електротехнике-свих стручних звања и усмјерења, дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер хемијске технологије, дипломирани инжењер хемијских процеса, дипломирани инжењер текстилног инжењерства или дипломирани туризмолог, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју  за радна мјеста означена под бројем: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. (радна мјеста инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове) обавезни су донијети возачку дозболу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

                        

                                                                                                                                                       ВД ДИРЕКТОРА  

 Саша Глигорић

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija