FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Октобар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите; Републички секретаријат за расељена лица и миграције

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 13 Октобар 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за упражњен
а радна мјеста

 

 

I - 1 Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

 

1.1.  Виши стручни сарадник за управно-надзорне послове,

        Одјељење за управно-назорне послове Бања Лука,

        Ресор борачко-инвалидске заштите                                                                           1 извршилац

 

   2.  Републички секретаријат за расељена лица и миграције

2.1.  Виши стручни сарадник за послове реадмисије,

        Сектор за миграције и послове реадмисије                                                              1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

По правилима управног поступка и уз примјену материјалних прописа у другостепеном поступку врши ревизију првостепених рјешења; рјешења по захтјевима за понављање поступка; доноси рјешења о мјесној дадлежности; даје одговоре на тужбу у управним споровима; улаже ванредна правна средства; подноси апелације Уставном суду у сарадњи са извршиоцима из других одјељења у оквиру Ресора; сарађује са надлежним органима и установама; по потреби припрема инструкције у вези са управним рјешавањем; даје стручна мишљења, упутства и објашњења; одговара на упите у вези са рјешавањем у управном поступку; сачињава и подноси извјештаје; врши надзор над повјереним пословима органа јединица локалне самоуоправе из области борачко инвалидске заштите и заштите ЦЖР; сачињава извјештаје о извршеном надзору и даје приједлог мјера за поступање; пружа стручну помоћ првостепеним органима у погледу повјерених послова; рјешава у другостепеном поступку по правилима управног поступка у предметима изузетим по праву надзора; даје одговоре на тужбе поводом покренутих управнх спорова у овим предметима; улаже ванредна правна средства и подноси апелације Уставном суду у сарадњи са извршиоцима из других одјељења у оквиру Ресора; израђује извјештаје и информације из дјелокруга Одсјека; обезбјеђује стручну помоћ странкама у остваривању права из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата; одговара на поднесене захтјеве и упите у вези са примјеном закона и прописа из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата из надлежности Одјељења; даје усмене упуте странкама ради остваривања права; врши пријем странака; обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења; за свој рад одговара непослредном руководиоцу.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Обавља управне и друге послове који се односе на заштиту људских права и реинтеграцију повратника који се враћају у Републику Српску на основу споразума о редамисији; прикупља податке; сачињава извјештаје и предлаже мјере за унапређење и отклањање евентуалних неправилности у заштити људских права; прати процес реинтеграције у локалним заједницама; координира рад са јединицама локалне самоуправе и предлаже мјере мјере за унапређење послова реадмисије; сачињава анализе, извјештаје и информације из области редамисије; координира активности које се односе на повратнике на основу споразума о редамисији с институцијама Владе Републике Српске (Министарство унутрашњих послсва, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство рада и борачко инвалидске заштите, Министарство управе и локалне самоуправе, Министарство просвјете и културе, Министарство породице, омладине и спорта); координира активности које се односе на повратнике по основу споразума о редамисији с Министарством за људска права и избјеглице БиХ, као и осталим институцијама и невладиним организацијама; организује и врши координацију примарног прихвата повратника на основу споразума о редамисији с локалним реадмисионим тимовима; сарађује са јединицама локалне самоуправе који прихватају повратнике на основу споразума о редамисији; спроводи активности на терену ради успјешне реинтеграције повратника и превенције трговине људима; обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима по налогу начелника Одјељења; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова. За свој рад одговара начелнику Одјељења

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет, факултет правних наука, економски факултет или факултет економског смјера, факултет политичких наука или филозофски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

          

 

                        

                                                                                                                                                       ВД ДИРЕКТОРА  

 Саша Глигорић

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija