FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Октобар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство енергетике и рударства, Републички секретаријат за расељена лица и миграције

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 25 Септембар 2020

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

 

 

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1         Министарство енергетике и рударства

1.1.             Виши стручни сарадник за праћење реализације уговора и

додијељених концесија                                                                                                         1 извршилац

1.2.             Виши стручни сарадник за усклађивање законодавства

Републике Српске са прописима ЕУ                                                                                  1 извршилац

 

 2            Републички секретаријат за расељена лица и миграције

 

2.1.         Стручни савјетник за правне, кадровске и рачуноводствене послове,

другостепени поступак, развој, информисање и аналитику, Сектор за

правне, кадровске и рачуноводствене послове, другостепени поступак,

развој, информисање и аналитику                                                                                     1 извршилац

2.2.         Виши стручни сарадник за припрему пројеката обнове и изградње,

Сектор за планирање, пројектовање и послове реализације

пројеката обнове и изградње                                                                                               1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Прати реализацију уговора и додијељених концесија, прати динамику реализације остваривања уговорених права и обавеза уговорних страна, сарађује и пружа помоћ при реализацији уговорених обавеза и добивања свих потребних сагласности и сл., израђује извјештаје и техно-економске анализе у вези додијељених концесија и реализације додијељених концесионих права, сарађује са концесионарима, Комисијом за  концесије и другим институцијама у циљу реализације концесионих уговора и изградње објеката, прати реализацију свих уговора у смислу плаћања концеионих накнада и води базу података о томе, предузима све неопходне радње у циљу обезбјеђења редовних и адекватних уплата концесионих накнада, сарађује са концесионарима, Министарством финансија и Пореском управом, припрема извјештаје, анализе и друге материјале, иницира и предузима мјере за рјешавање одређених питања, даје стручна мишљења и објашњења у примјени прописа и закона из предметне области, учествује у изради закона и прописа из ресорне надлежности, учествује у припреми одговора на посланичка питања, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсјека и начелника Одјељења. За свој рад одговара руководиоцу Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Прати прописе Европске уније и анализира прописе Европске уније са становишта ресорне надлежности Министарства, учествује у изради законких и подзаконских аката из ресорне надлежности Министарства, координира активности усклађивања законодавства Републике Српске и прибављање неопходних мишљења, учествује у радним тијелима формираним за усаглашавање домаћег законодвства са ЕУ законодавством и сарађује са надлежним органима и институцијама у процесу ЕУ интеграција,

 

 

 

 

припрема извјештаје о реализацији Акционих планова усклађености и припрема приједлог Акционог плана усклађености и обавља друге послове по налогу руководиоца Одсјека и начелника Одјељења. За свој рад одговара руководиоцу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Обавља управне и друге послове из дјелокруга Сектора који се односе на правна и кадровска питања, развој, информисање и аналитику која захтијевају посебну стручност, самосталност и одговорност у раду, припрема нацрт плана финансијских средстава Секретаријата, прати извршење финансијског плана, учествује у припреми и изради развојних стратегија Секретаријата, учествује у припрем и прописа који се односе на област рада Сектора, по налогу помоћника директора припрема приједлоге аката, сачињава мишљења, врши најсложеније послове из дјелокруга Сектора на обављању нормативно правних и њима одговарајућих послова и задатака који се односе на припремање, предлагање и спровођење закона и других прописа у области рјешавања питања избјеглица, расељених лица и повратника на билатералном и мултилатералном новоу, предлаже предузимање одговарајућих мјера и учествује у припреми планова, информација, извјештаја, анализа, елабората и других материјала из дјелокруга рада Секретаријата, обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима по налогу помоћника директора, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова. За свој рад одговара помоћнику директора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IV категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2.

Обавља управне и друге стручне послове који се односе на учешће у припреми и изради развојних и планских докуманата, учешће у припреми и изради посебних програма и пројеката који се односе на обнову, реконструкцију, санацију и изградњу стамбених јединица, инфраструктуре, културних, вјерских и јавних објеката за расељена лица и повратнике у сврху повратка, репатријације, ресоцијализације и реинтеграције, врши прикупљање података неопходних за припрему пројеката, њихово евидентирање и стручну обраду, врши теренски обилазак локација ради утврђивања стања стамбених јединица, инфраструктуре, културних, вјерских и јавних објеката за расељена лица, избјеглице и повратнике у сврху повратка, репатријације, ресоцијализације и реинтеграције, сачињава извјештаје, даје стручно мишљење и предлаже рјешења која се односе на обнову, реконструкцију, санацију и изградњу стамбених јединица, инфраструктуре, културних, вјерских и јавних објеката за расељена лица, избјеглице и повратнике у сврху повратка, репатријације, ресоцијализације и реинтеграције, учествује у прикупљању и изради документације неопходне за обнову, реконструкцију, санацију и изградњу стамбених јединица, инфраструктуре, културних, вјерских и јавних објеката, учествује у раду Комисија за одабир корисника помоћи, Комисија за снимање стања објеката, врши преглед пројектно-техничке документације током и након израде исте, остварује сарадњу са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Федералним Министарством расељених особа и избјеглица, међународним и домаћим организацијама који реализују пројекте обнове и изградње, те са управама и управним организацијама у оквиру републичке управе Републике Српске и јединицама локалне самоуправе и субјектима који врше пројектовање, сарађује са организационим јединицама у оквиру Секретаријата, обавља и друге послове у складу са закономи другим прописима по налогу начелника Одјељења, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

 

 

 

 

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; електротехнички, машински, правни или економски факултет или други факултет електротехничког, машинског правног или економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање једног страног језика.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; правни факултет или други факултет правног смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе;  познавање једног страног језика.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет, филозофски факултет, економски факултет или факултет економског смјера; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме; грађевински факултет, технички факултет-грађевински смјер, архитектонско-грађевински факултет или архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене

ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе

или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким

органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену обраљзовања;

г) доказа o познавању једног страног језика за радна мјеста означена под бројем: 1.1 и 1.2.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима

управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад

у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о познавању једног страног језика за радна мјеста

означена под бројем 1.1. и 1.2.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                 ВД ДИРЕКТОРА  

                                                                                  Саша Глигорић

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija