FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Октобар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Агенција за аграрна плаћања; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 23 Септембар 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1        Агенција за аграрна плаћања

 

1.1.        Виши стручни сарадник за обраду захтјева у области руралног развоја          1 извршилац

1.2.        Виши стручни сарадник за обраду захтјева у области биљне производње      2 извршиоца

1.3.        Виши стручни сарадник за теренску контролу                                                    1 извршилац

 

   2.        Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

2.1.        Начелник Одјељења за контролу корисника шума                                             1 извршилац

2.2.        Виши стручни сарадник за координацију узгоја

              квалитетно приплодних животиња                                                                        1 извршилац

 

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Врши административну контролу документације у поступку по захтјевима за одобравање средстава у области руралног развоја (унапређење конкурентности, очување природе и рационално газдовање природним ресурсима, диверзификација економских активности и друге мјере из ове области), обрађује захтјеве за подстицаје, припренма обрачун и рјешење по захтјевима за одобравање подстицаја, води базу захтјева и стара се о комплетирању захтјева и прилога, води евиденције и припрема извјештаје о обрађеним захтјевима, припрема предмете за теренску контролу, учествује у изради прописа из области спровођења мјера руралног развоја и припреми програмских захтјева за информатичка рјешења за послове спровођења мјера руралног развоја, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговаран је начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Обрађује захтјеве за одобравање подстицаја у области биљне производње, стара се о комплетирању захтјева и прилога, припрема обрачуне за доношење рјешења по захтјевима за одобраваење подстицаја, води евиденције и припрема извјештаје о обрађеним захтјевима, припрема предмете за теренску контролу, учествује у припреми конкурса и јавних позива за директна плаћања у области биљне производње, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Врши анализу и избор пољопривредних газдинстава корисника подстицаја који ће се контролисати у оквиру претходно утврђеног процента, а на основу анализе ризика и случајног избора, прикупља податке за подношење иницијативе за контролу подстицаја Републичкој управи за инспекцијске послове, врши тетренску контролу корисника подстицаја у сарадњи са инспекцијом у циљу њиховог одобравања, врши контролу намјенског утрошка исплаћених подстицајних средстава корисника, израђује извјештаје и информације о извршеним контролама, предлаже годишњи план и тромјесечне планове контрола подстицаја, иницира измјене и допуне методолошких и других упутстава за јединствено поступање у контроли, по потреби обрађује захтјеве за подстицаје за оне подстицајне мјере за које не врши тетренску контролу, врши обрачун средстава, доноси рјешења о одобравању средстава по захтјевима, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Организује, обједињује, руководи и усмјерава рад Одјељења за контролу корисника шума, одговара за законито и благовремено обављање послова из дјелокруга Одјељења, пружа неопходну стручну помоћ и обавља најсложеније послове из дјелокруга Одјељења, учествује у припреми закона и подзаконских аката из области шумарства и ловства, анализира и прати стање и предлаже мере за развој и унапређење шумарства и ловства, обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу помоћника министра за шумарство и ловство. За свој рад одговоран је помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2.

Пружа стручну помоћ организацијама узгоја, прати реализацију одобрених узгојних програма за поједине врсте и расе домаћих животиња, прикупља податке од узгојних организација, а који се односе на контролу производности које су у складу са правилима вођења матичних књига и узгојних регистара, те Програма узгоја домаћих животиња по врстама и осталим стандардима ICAR-а, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; завршен пољопривредни или економски факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет - смјер: ратарство, биљна производња-заштита биља или аграрна економија и рурални развој; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

VII степен стручне спреме, завршен пољопривредни факултет, најмање три  (3)године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; шумарски или економски факултет, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет - смјер сточарство; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

          

 

                        

                                                                                                                                                       ВД ДИРЕКТОРА  

 Саша Глигорић

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija