FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Новембар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију; Министарство здравља и социјалне заштите

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 08 Септембар 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњено радно мјесто

 

 

I - 1.  Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

 

1.1.   Помоћник министра за заштиту животне средине                                             1 извршилац

 

    2   Министарство здравља и социјалне заштите

2.1.   Руководилац Јединице за интерну ревизију                                                       1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Помоћник министра за заштиту животне средине руководи Ресором за заштиту животне средине; обавља најсложеније послове из дјелокруга Ресора; одговара за коришћење финансијских, материјаних и људских ресурса у Ресору; врши друге послове утврђене Законом и послове које одреди министар. За свој рад одговара министру.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Руководи Јединицом за интерну ревизију; обавља најсложеније послове интерне ревизије у Министарству и институцијама Министарства; предлаже и спроводи усвоојену стратегију јавне интерне финансијске контроле; успоставља функцију интерне ревизије за Министарство; припрема правилник о интерној ревизији и оперативна упутства о интерној ревизији; припрема стратешки план за период од три године и годишњи план интерне ревизије; организује и координира активности интерне ревизије, те врши надзор над имплементацијом планираних активности и обезбјеђује рад интерне ревизије у складу са законском регулативом; припрема годишње извјештаје о интерној ревизији и доставља их министру; саставља извјештај о спроведеним контролама и прикупљеним доказима, те исти доставља министру са препорукама о активностима које треба спровести за отклањање неправилности и пропуста; разматра извјештаје Главне службе за ревизију јавног сектора; сарађује из дјелокруга свог рада са екстерним или државним ревизором, руководиоцима организационих јединица Министарства, институцијама у његовој надлежносту и другим министарствима у Влади, обавља и друге послове по налогу министра. За свој рад одговара министру

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; технолошки или други факултет - одсјек екологија или заштита животне средине; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, 240 ECTS бодова; економски факултет; најмање пет (5) година радног искуства у траженом степену образовања, од чега намање три (3) године на пословима интерне или екстерне ревизије; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; посједовање сертификата и лиценце за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а)  дипломе о завршеној школској спреми - признате дипломе уколико су стечене ван  Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или  рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о  траженом радном искуству;

г) сертификата и лиценце за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору за радно мјесто означено под бројем: 2.1.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                                                     ВД ДИРЕКТОРА  

 Саша Глигорић

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija