FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Септембар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републички педагошки завод; Републичка дирекција за обнову и изградњу

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 07 Септембар 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1    Републички педагошки завод

1.1.    Инспектор-просвјетни савјетник за предметну наставу за област физичко

          васпитање, музичка и ликовна култура, Подручна канцеларија Фоча                   1 извршилац                                                     

1.2.    Инспектор-просвјетни савјетник за предшколско васпитање, Подручна

          канцеларија Бијељина                                                                                               1 извршилац

1.3.    Инспектор-просвјетни савјетник за вредновање квалитета васпитно-

          образовног рада, Подручна канцеларија Фоча                                                        1 извршилац

 

   2.    Републичка дирекција за обнову и изградњу

2.1.    Виши стручни сарадник за послове грађења и надзора за

          грађевинско-занатске радове, Одјељење за техничке послове                             1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Организује послове везане за развој и развија наставне планове и програме; учествује у изради програма за ученике са посебним васпитно-образовним потребама; израђује стручна упутства за примјену наставног плана и ппрограма и проширених програма; врши праћење и непосредни увид у примјену и реализацију наставног плана и програма и проширених програма; врши стручно-педагошки увид у рад наставника;пружа савјетодавно-инструктивну помоћ наставницима, стручним сарадницима и директорима школе; учествује у пословима везаним за вредновање квалитета васпитно-образовног рада школе; учествује у пословима развоја каталога и стандарда знања за основу школу; учествује у изради испитног материјала и стручних упутстава за провјеру постигнућа ученика, као и у пословима спољашњих провјера ученичких постигнућа; обавља аналитичко-истраживачке послове у области основног васпитања и образовања; обавља послове на унапређењу квалитета основног васпитања и образовања; предлаже школи и наставнику предузимање мјера за отклањање неправилности и недостатака, као и мјере за унапређење васпитно-образовног рада; учествује у изради педагошких нормативна и стандарда наставних средстава и опреме; проводи активности на унапређењу школовања учесника с посебним васпитно-образовним потребама; организује смотре и такмичења ученика; даје стручна мишљења за потребе министарства просвјете и културе; обавља послове везане за професионални развој и стручно усавршавање наставника; учествује у припреми стручне периодике за потребе наставника; учествује у припреми и реализује пројекте везане за ниво основног образовања и васпитања; учествује у развоју модела педагошке документације и евиденције за основну школу; обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Организује послове везане за развој и развија програм за предшколско васпитање и образовање,те програм за дјецу са сметњама у развоју у предшколском васпитању и образовању; израђује стручна упутства за примјену свих програма рада у предшколсим установама; врши праћење и непосредни увид у примјену и реализацију програма предшколског васпитања и образовања и свих других програма који се реализују у предшколским установама; врши стручно-педагошки увид у општу организацију рада предшколских установа, рад васпитача, стручних сарадника и директора; пружа савјетодавно-инструктивну помоћ васпитачима, стручним сарадницима и директорима; учествује у планирању и изради методологије вредновања квалитета васпитно-образовног рада; пружа подршку предшколским установама у самовредновању и учествује у вредновању квалитета васпитно-образовног рада у предшколским установама; обавља аналитичко-истраживачке послове у области предшколског васпитања и образовања и друге послове у циљу унапређења квалитета рада; предлаже предшколским установама предузимање мјера за отклањање неправилности и недостатака, као и мјера за унапређење васпитно-образовног рада; даје стручна мишљења за потребе министарства просвјете и културе; обавља послове везане за професионални развој и стручно усавршавање васпитно-образовних радника у предшколским установама; учествује у припреми стручне периодике за потребе васпитно-образовних радника у предшколским установама; учествује у припреми и реализује пројекте везане за предшколско васпитање и образовање; учествује у развоју модела педагошке документације за потребе предшколског васпитања и образовања; обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Организује послове везане за израду и израђује каталоге и стандарде знања у основном и средњем образовању и васпитању; припрема и утврђује методологију за провођење матура и спољашњих провјера постигнућа ученика; израђује задатке и формира базу задатака и других испитних материјала за спровођење мале матуре и матурског испита у средњим школама; израђује испитне материјале за спровођење мале матуре и матурског испита у средњим школама и обезбјеђује тајност штампања и чувања истих; припрема и реализује матуре и спољашње провјере ученичких постигнућа у основном и средњем васпитању и образовању; организује савјетодавни рад и обуке са директорима и наставницима и стручним сарадницима школа у циљу квалитенијег провођења матура и спољашњих провјера постигнућа; организује семинаре, савјетовања, предавања и друге активности од значаја за провођење и унапређење матура; спољашњих провјера постигнућа; припрема и проводи међународна истраживања ученичких постигнућа; пружа стручну подршку васпитно-образовним установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева и исхода учења и припремања материјала за испитивање и оцјењивање ученика; организује послове везане за израду и израђује стандарде квалитета васпитно-образовног рада и дефинише индикаторе квалитета у установама из надлежности Звода; дефинише методологију вредновања квалитета васпитно-образовног рада у установама из надлежности Звода; организује семинаре, савјетовања, предавања и др. активности од значаја за вредновање квалитета васпитно-образовног рада; врши вредновање квалитета васпитно-образовног рада у установама из надлжености Завода; организује послове на разоју и развија стандарде занимања васпитача, наставника и стручних сарадника у предшколском, основном и средњем васпитању и образовању; организује послове на развоју и развија стандарде занимања, стандарде квалификација, каталоге знања, вјештина и компентенција и дају стручна мишљења о истим; сарађује са тржиштем рада и партнерским институцијама и организацијама по питањима из области развоја васпитања и образовања; предлажу мјере за побољшање квалитета васпитно-образовног рада у установама из надлежности Звода; организује савјетодавно-инструктивни рад са васпитно-образовним радницима за потребе вредновања квалитета рада васпитно-образовних установа; обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Обавља сложене стручно-техничке послове у току реализације програма обнове и изградње грађевинских објектата и објеката инфрастуктуре; врши стручни надзор на изградњи објеката по програму изградње и по уговорима; даје стручно мишљење на техничку докуменацију и њену примјену; врши контролу и провјеру квалитета извођења свих врста радова и примјену прописа, стандарда, техничких нормативна и норми квалитета радова, контролу уградње материјала, опреме и инсталација у складу са пројектном документацијом, техничким прописима и цертификатима; даје упутства извођачима радова и обавља све друге послове за које добије налог од непосредног извршиоца; учествује у раду комисија о јавним набавкама за одабир најповољније понуде из надлежности Одјељења; самостално и системски ради послове стручног надзора и учествује у изради прописа и аката Дирекције, те сложених аналитичких материјала који захтијевају самосталност у раду и шире познавање проблематике из једне или више повезаних области; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова; обавља и све друге послове из дјелокруга рада Дирекције за које добије налог од непосредног руководиоца, а за свој рад, законито и благовремено обављање послова и рационално коришћење средстава рада приликом остваривања циљева одговоран је непосредном руководиоцу.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме - факултет хуманистичких наука из области физичког васпитања, музичког васпитања и ликовне културе, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен стручни испит за обављање васпитно-образовног рада, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме - педагошки факултет, филозофски факултет и други наставнички факултети смјер за предшколско васпитање и образовање, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен стручни испит за обављање васпитно-образовног рада, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

VII степен стручне спреме - факултети природних наука, друштвених наука, филолошких факултета на којима се школују професори који предају српски језик и књижевност и стране језике који се изучавају у основном и средњем образовању, факултет хуманистичких наука за подручја физичко васпитање, музичко васпитање и ликовну културу и факултети стручних предмета који се изучавају у средњем образовању и васпитању, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен стручни испит за обављање васпитно-образовног рада, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме и ли 240 ECTS бодова - архитектонски факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање лиценце за извођење грађевинских радова на објектима високоградње и надзор и лиценце за израду техничке документације - архитектонска фаза и надзор, познавање рада на рачунару (MS Office, AutoCAD ili ArchiCAD).

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г)  увјерења о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2. и 1.3.;

д)  лиценце за извођење грађевинских радова на објектима високоградње и надзор и лиценце   за израду техничке документације - архитектонска фаза и надзор за радно мјесто означено под бројем: 2.1.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

         

                        

                                                                                                                                                       ВД ДИРЕКТОРА  

 Саша Глигорић

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija