FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Септембар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 14 Аугуст 2020

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е   

 

 

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

 

  I - 1   Министарство за научнотехнолошки развој, високо

            образовање и информационо друштво

 

1.1.        Виши стручни сарадник за препоруке, стандардизацију и сертификацију      1 извршилац

1.2.        Виши стручни сарадник - софтверски инжењер                                             1 извршилац

1.3.        Виши стручни сарадник за нормативне послове у области развоја информационог друштва (еЛегислатива)                                                   1 извршилац

 

      2    Министарство просвјете и културе

 

2.1.      Виши стручни сарадник за развој предшколског програма и педагошке

документације, Одјељење за предшколско васпитање и образовање,

Ресор за предшколско и основно васпитање и образовање                           1 извршилац

2.2.      Виши стручни сарадник за аналитику у области предшколског

васпитања и образовања, Одјељење за предшколско васпитање и

образовање, Ресор за предшколско и основно васпитање и образовање       1 извршилац

 

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Прописује смјернице из области развоја, имплементације и тестирања апликативних рјешења која се користе унутар информационих система Владе и републичких органа управе у складу са најбољим праксама струке и глобалним трендовима, савјетодавно учествује у припреми и изради законских и подзаконских аката из области информационе безбједности, прописује смјернице за тестирање, евалуацију и употребу хардверских и софтверских рјешења која се користе у јавној управи, креира програме сертификације и врши сертификацију информационо-комуникационих уређаја и услуга које се користе унутар информационих система Владе и републичких органа управе у складу са најбољим праксама струке и глобалним трендовима, прати свјетска достигнућа и најбоље праксе у области информационе безбједности, упознаје јавност са новим дешавањима из области информационе безбједности и обавијештава јавност о непосредним пријетњама по информациону безбједност, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Прати и примјењује најбоље праксе и препоруке из области писања безбједних софтверских рјешења, креира тестове и документацију за софтверска рјешења, израђује скрипте за аутоматизацију задатака које обавља Одјељење, врши истраживање и имплементацију нових информационих технологија које се могу користити за потребе Одјељења, креира тестна окружења за анализу софтвера и хардвера како би се пријетње по рачунарске системе могле анализирати у безбједном окружењу и без посљедица по рачунарске системе, креира програмски код неопходан за демонстрацију рањивости које су пронађене анализом, ради на креирању сервиса које Одјељење пружа овлаштеним лицима или институцијама у циљу размјене информација и подизања нивоа рачунарске безбједности у региону, надзире рад перформансе рачунарских система које користи Одјељење и ради на оптимизацији и заштити истих, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

 


За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Учествује у изради закона, стратегија и других прописа из области информационог друштва, прати и анализира међународну регулативу у области информационог друштва, учествује у усаглашавању прописа са међународним стандардима и препорукама у области информационог друштва, учествује у изради стандарда везаних за прописе у еУправи, даје мишљења другим органима из области информационог друштва, учествује у изради и праћењу прописа који се односе на електронске регистре, прати и припрема правни оквир за постизање интероперабилности, даје стручна мишљења на пројекте из области развоја информационог друштва, прати и анализира дејство прописа на правни и институционални оквир за електронско пословање, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Ради на планирању развоја предшколског програма васпитања и образовања, планира и координира рад са Републичким педагошким заводом, припрема образац Годишњег програма рада, те предлаже активности за израду програма рада за идућу годину, учествује у изради плана и програма стручног усавршавања васпитно образовних радника, те учествује у њeговој реализацији, води бригу о стручном усавршавању и компетенцијама васпитача, промовише важност едукације родитеља кроз програме за одговорно родитељство, учествује у активностима везаним за израду и провођење квалификационог оквира предлаже мјере превенције за стварање безбједне средине без насиља за живот дјеце у предшколским установама, осмишљава мјере за спровођење програма инклузивног образовања у предшколским установама, ради на развијању и изради педагошке документације за предшколске установе, прати ефекте уведених иновација у предшколским установама и врши вредновање различитих области рада предшколске установе, учествује у раду комисија које именује министар за процјену квалитета рада предшколске установе, учестује у комисији коју именује министар за добијање рјешења о одобрењу за рад предшколске установе, ради на припреми за спровођење програма за дјецу у години пред полазак у школу коју финансира Министарство, сарађује са организацијама, установама и удружењима која се баве унапређењем положаја дјеце и услова за њихов раст и развој, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења за предшколско васпитање и образовање. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2.

Врши системско и дугорочно прикупљање и обраду података релевантних за предшколско васпитање, припрема информативно аналитичке материјале из области предшколског васпитања, контролише годишње програме рада предшколских установа и прати планирану реализацију програма, води евиденцију планова и програма предшколских установа, води евиденцију одобрења за рад предшколских установа, врши стручне и управне послове у области предшколског васпитања и образовања, ради на припреми за спровођење програма за дјецу у години пред полазак у школу коју финансира Министарство, остварује сарадњу са предшколским установама и локалним заједницама, учествује у комисији коју именује министар за добијање рјешења о одобрењу за рад предшколске установе, учествује у изради прописа и аката у области предшколског васпитања и образовања, креира и благовремено ажурира информације за web сајт Министарства, уноси и ажурира базе података која се односе на регистар предшколских установа, припрема план расподјеле финансијских средстава из буџета за финансирање предшколског програма, развој и евалуацију програма, професионалног усавршавања радника у предшколском васпитању и образовању, те за финансирање подршке васпитача и стручних сарадника - креатора дидактичког материјала и играчака за рано учење, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења за предшколско васпитање и образовање. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 


III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

  1. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; електротехнички или факултет рачунарства/информатике; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; електротехнички или факултет рачунарства/информатике; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

VII степен стручне спреме; правни факултет или факултет правног смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, економски, филозофски, педагошки, филолошки или природно математички факултет, факултет политичких наука; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме, филозофски, педагошки, филолошки, природно математички или факултет политичких наука; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене

ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе

или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким

органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену обраљзовања;

г) доказа о познавању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2. и 1.3.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима

управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад

у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о познавањеу енглеског језика за радна мјеста

означена под бројем: 1.1., 1.2. и 1.3.

-       

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

ВД ДИРЕКТОРА  

Саша Глигорић

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija