FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Октобар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове; Министарство саобраћаја и веза

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 31 Јули 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

 

1.1.      Шеф подручне јединице, Подручна јединица Требиње                                   1 извршилац

1.2.      Шеф подручне јединице, Подручна јединица Костајница                                1 извршилац

1.3.      Виши стручни сарадник за геодетске послове,

            Подручна јединица Бања Лука                                                                          1 извршилац

1.4.      Виши стручни сарадник за геодетске послове,

            Подручна јединица Бијељина                                                                           1 извршилац

1.5.      Виши стручни сарадник за геодетске послове,

            Подручна јединица Билећа                                                                               1 извршилац

1.6.      Виши стручни сарадник за имовинскоправне послове,

            Подручна јединица Кнежево                                                                             1 извршилац

1.7.      Виши стручни сарадник за имовинскоправне послове,

            Подручна јединица Источно Ново Сарајево                                                    1 извршилац

1.8.      Стручни сарадник за ГИС и дигитализацију података,

            Подручна јединица Билећа                                                                                1 извршилац

 

    2      Министарство саобраћаја и веза

 

2.1.      Виши стручни сарадник за координисање рада јавних предузећа.

            агенција и стручних институција из области саобраћаја и веза                        1 извршилац

 

 

II Опис послова

За радна мјеста означена под бројем: 1.1. и 1.2.

Шеф подручне јединице организује, обједињује и руководи радом подручне јединице, обавља најсложеније послове из дјелокруга рада подручне јединице, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из надлежности подручне јединице, води управни поступак, одговоран је за правилно канцеларијско пословање, обрачун и наплату накнада за коришћење података премјера и катастра непокретности и комуналних уређаја и накнада за вршење услуга из области премјера и катастра непокретности и комуналних уређаја, одговоран је за припрему привремених база катастра непокретности за потребе излагања, координацију рада подручне јединице и комисија за излагање у свим фазама оснивања катастра непокретности, тачност података из извјештаја комисија за излагање, одговоран је за вођење преосталих промјена у катастарском операту, земљишнокњижној евиденцији, књигама уложених уговора и рјешавању имовинскоправних односа, за идентификацију старог и новог премјера, за израду елабората за излагање на јавни увид непокретности, за поступање по приговорима странака у поступку оснивања катастра непокретности, као и по наложеним мјерама из записника стручног и управног надзора, обавиештава директора Управе о току поступка оснивања катастра непокретности, брине о правилном вођењу књиге уложених уговора свих послова из надлежности подручне јединице, спровођење мјера заштите на раду и противпожарне заштите, одговара за тачност извјештаја и података достављених Управи, поштивање Кодекса државних службеника, распоређује послове на непосредне извршиоце подручне јединице, организује и одговара за коришћење материјалних и људских ресурса у подручној јединици којом руководи, оцјењује рад запослених, одговоран је за законито и благовремено спровођење мјера заштите на раду и противпожарне заштите, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности, обавља и друге послове које му одреди директор и помоћници директора из њихове надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

За радна мјеста означена под бројем: 1.3., 1.4. и 1.5.

Виши стручни сарадник за геодетске послове самостално обавља сложене послове који се односе на: обнављање биљега сталних геодетских тачака, рекогносцирање, стабилизацију, мјерење и рачунање новопостављених геодетских тачака, спроводи промјене у елаборатима о геодетским мрежама, брине се о њиховој ажурности, врши издавање података о геодетским мрежама корисницима, по потреби врши снимање промјена у катастру комуналних уређаја и њихово спровођење на плановима и елаборату катастра комуналних уређаја, врши праћење и евидентирање насталих промјена на непокретностима, катастра земљишта и катастра комуналних уређаја, по потреби врши преглед и пријем радова у подручној јединици, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радна мјеста означена под бројем: 1.6. и 1.7.

Виши стручни сарадник за имовинскоправне послове самостално обавља сложене послове који се односе на својинско правне односе на непокретностима, расправљање имовинскоправних односа на грађевинском земљишту, припрему нацрта и приједлога рјешења и одлука за скупштине јединица локалне самоуправе, утврђивање служности, правни режим промета непокретности, експропријацију, узурпацију земљишта, национализацију, кметско земљиште, беглучке односе, комасацију, облигационе односе, управљање на непокретностима у државној својини, послове који се односе на надзиђивање зграда и претварање заједничких просторија у станове, врши надзор над вођењем књиге уложених уговора, доноси рјешења по земљишнокњижним предметима, даје стручна мишљења правним лицима, организацијама и грађанима, израђује нацрте првостепених рјешења из имовинскоправне области, обавља најсложеније послове који се односе на спровођење поступка на непокретностима у својини носилаца јавног права, расправља имовинскоправне односе на грађевинском земљишту и зградама, расправља имовинскоправне односе у поступцима експропријације непокретности, узурпацију, кметска селишта, беглучких односа, аграрних односа, комасације, приватизације државног капитала у предузећима, денационализације (успостављање ранијих својинскоправних односа на земљишту у својини носилаца јавног права и претварање уписаних права у јавним евиденцијама у право својине), спроводи поступке одржавања евиденција о непоктретностима (земљишна књига, катастар, књига уложених уговора), расправља имовинскоправне односе у вези са непокретностима на којима Република Српска и јединице локалне самоуправе имају право својине, спроводи поступак дававња мишљења правним, физичким лицима и организацијама, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Стручни сарадник за ГИС и дигитализацију података обавља стручне послове на превођењу катастарских планова у дигитални облик поступком дигитализације, векторизације или уносом оперативних података премјера, врши унос података за израду и одржавање база података катастра непокретности, катастра комуналних уређаја, основних геодетских радова и других база података из надлежности Управе, спроводи промјене у постојећим евиденцијама по потреби и ручно, врши рачунање површина парцела, обавља послове и задатке оснивања катстра непокретности на цијелој територији Републике Српске, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Координира рад Министарства и јавних предузеће, агенција и стручних институција чији је рад везан за дјелатност Министарства, прати реализацију планова, програма и пројеката јавних предузећа, агенција и стручних институција, прати извршавање њихових обавеза према Влади, Министарству, грађанима, правним лицима и предузетницима, евидентира извршене и реализоване задатке, обавља и друге послове по налогу секратара. За свој рад одговара начелнику Одјељења и секретару.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радна мјеста означена под бројем 1.1. и 1.2.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера (академски студиј првог циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент - најмање четири године основних студија) или геодетски факултет, војно-техничка академија - смјер геодезија или други факултет геодетског смјера (академски студиј првог циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент - најмање четири године основних студија или други циклус струковних студија геодетског смјера са укупно 240 ECTS бодова); најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радна мјеста означена под бројем 1.3., 1.4. и 1.5.

VII степен стручне спреме, геодетски факултет или факултет геодетског смјера, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радна мјеста означена под бројем 1.6. и 1.7.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

IV степен стручне спреме, геодетска школа, геодетско-техничка школа, грађевинска школа -смјер геодезија, економска школа, техничка школа - смјер геодезија, машинска школа, електротехничка школа или гимназија, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, 240 ECTS бодова, правни, економски, машински, саобраћајни, филозофски факултет или факултет пословне економије, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен струични испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) дипломе/свједочанства о завршеној средњој стручној спреми за радно мјесто означено под бројем: 1.8.;

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

г) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                         ВД ДИРЕКТОРА

 Саша Глигорић

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija