FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Аугуст 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство енергетике и рударства; Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица; Републички секретаријат за расељена лица и миграције; Републичка дирекција за обнову и изградњу

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 02 Јули 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е     

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

  I - 1   Министарство енергетике и рударства

 

1.1.     Виши стручни сарадник за одрживи развој, пројекте, међународне

           уговоре и техничку регулативу                                                                                  1 извршилац

 

      2    Републички центар за истраживање рата, ратних злочина

            и тражење несталих лица

 

2.1.      Виши стручни сарадник за односе са правосудним институцијама

            и тимовима одбране                                                                                                  1 извршилац

 

      3    Републички секретаријат за расељена лица и миграције

 

3.1.      Виши стручни сарадник за послове реадмисије у Сектору за

            миграције и послове реадмисије                                                                               1 извршилац

 

      4    Републичка дирекција за обнову и изградњу

 

4.1.      Виши стручни сарадник за послове грађења и надзора за

            грађевинско-занатске радове, Одјељење за техничке послове                               1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Учествује у планирању и спровођењу мјера и политика којима се спречава угрожавање животне средине у овој области; пружа стручну помоћ у припреми докумената за почетак и даљи рад на експлоатацији и преради минералних сировина са становишта заштите и утицаја на животну средину; учествује у изради и праћењу реализације стратегије и планова заштите животне средине у области експлоатације минералних сировина у циљу одрживог развоја ове области; предлаже и прати реализацију мјера заштите животне средине у случају обуставе рударских радова; води податке о статусу и условима заштићених простора у области геолошких истраживања и експлоатације минералних сировина; прати планове и изградњу рударских објеката и њиховог утицаја на околину; ради на праћењу, проучавању и евидентирању одлагалишта јаловине, пепела, муља и других материјала који се добијају експлоатацијом и прерадом минералних сировина и материја које се добијају у другим гранама привреде и енергетике, евидентира и даје приједлоге за санацију напуштених рудишта на којима није урађен поступак рекултивације; учествује у усклађивању регулативе у области заштите животне средине у рударству са законодавством ЕУ; прати примјену мјера заштите животне средине прописаних условима за додјелу концесија; идентификује и предлаже пројекте из области заштите животне средине у рударству; прати могућности, модалитете и механизме за укључивање и коришћење развојних програма и фондова техничке помоћи и сарадње, регионалних и других програма ЕУ у области рударства, учествује у активностима везаним за механизам Кјото протокола у области рударства; прати области, води евиденцију о програмима и пројектима помоћи који се реализују у ресору у овој области; учествује у припреми и провођењу пројеката претприступних програма и фондова ЕУ; прати и анализира стање у области међународних конвенција и уговора  у области експлоатације минералних сировина; прати и статистички обрађује податке о инвестицијама и донаторским средствима за унапређење конкурентности, израђује све врсте аналитичких образаца и табела; прати, анализира и предлаже мјере, активности и документе за испуњење обавеза које проистичу из потписаних међународних споразума и обавеза из процеса приступања  EU, WTO, CEFTA и сл. у овој области; прати техничку регулативу ресора и њену усаглашеност са регулативом у окружењу и ЕУ; учествује у изради закона и подзаконских аката у ресору са аспекта заштите здравља људи и заштите животне средине и прати реализацију и утицај донесених прописа и извјештава о томе; припрема аналитичко-информативне материјале, извјештаје, анализе и друге материјале у вези са животном средином у области експлоатације минералних сировина; иницира и предузима мјере за рјешавање одређених питања из надлежности одјељења; даје стручна мишљења и објашњења у примјени прописа;  учествује у припреми одговора на посланичка питања; обавља  и  друге послове  по налогу  руководиоца Одсјека и начелника Одјељења. За свој рад одговара руководиоцу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Остварује сарадњу са Механизмом за међународне кривичне судове у Хагу, као и непосредну сарадњу са правосудним институцијама (тужилаштво и судови); непосредно сарађује са адвокатским тимовима ради размјене доказне документације и информација; припрема извјештаје о праћењу суђења; организује процес вођења службене евиденције о предметима ратних злочина и оптуженим лицима; припрема презентовање резултата извјештаја и документације на реализацији пројеката у оквиру Одјељења и Центра; сарађује са осталим групама на реализацији пројеката у оквиру Одјељења и Центра и врши друге послове које одреди руководилац Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 3.1.

Обавља управне и друге послове који се односе на заштиту људских права и реинтеграцију повратника који се враћају у Републику Српску на основу споразума о реадмисији; прикупља податке, сачињава извјештаје и предлаже мјере за унапређење и отклањање евентуалних неправилности у заштити људских права; прати процес реинтеграције у локалним заједницама. Координира рад са јединицама локалне самоуправе и предлаже мјере за унапређење послова из реадмисије; сачињава анализе, извјештаје и информације из области реадмисије; координира активности које се односе на повратнике на основу споразума о реадмисији с институцијама Владе Републике Српске (Министарство унутрашњих послова, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство рада и борачко инвалидске заштите, Министарство управе и локалне самоуправе, Министарство просвјете и културе, Министарство породице, омладине и спорта); координира активности које се односе на повратнике на основу споразума о реадмисији с Министарством за људска права и избјеглице БиХ, као и осталим институцијама и невладиним организацијама; организује и врши координацију примарног прихвата повратника на основу споразума о реадмисији с локалним реадмисионим тимовима; сарађује са јединицама локалне самоуправе које прихватају повратнике на основу споразума о реадмисији; спроводи активности на терену ради успјешне реинтеграције повратника и превенцији трговине људима; обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима по налогу начелника Одјељења; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 4.1.

Обавља сложене стручно техничке послове у току реализације програма обнове и изградње грађевинских објеката и објеката инфраструктуре; врши стручни надзор на изградњи објеката по програму изградње и по уговорима; даје стручно мишљење на техничку документацију и њену примјену; врши контролу и провјеру квалитета извођења свих врста радова и примјену прописа, стандарда, техничких норматива и норми квалитета радова; контролу уградње материјала, опреме и инсталација у складу са пројектном документацијом, техничким прописима и цертификатима; даје упутства извођачима радова и обавља све друге послове за које добије налог од непосредног руководиоца; учествује у раду комисија о јавним набавкама за одабир најповољније понуде из надлежности Одјељења; самостално и систематски ради послове сручног надзора и учествује у изради прописа и аката Дирекције, те сложених аналитичких материјала који захтијевају самосталност у раду и шире познавање проблематике из једне или више повезаних области; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова; обавља и све друге послове из дјелокруга рада Дирекције за које добије налог од непосредног руководиоца; а за свој рад, законито и благовремено обављање послова и рационално коришћење средстава рада приликом остваривања циљева одговоран је непосредном руководиоцу.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; рударско-геолошки факултет, електротехнички факултет - смјер информатика, правни или економски факултет или други факултет рачунарско - информатичког, правног или економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), правни факултет или други факултет правног смјера или филозофски факултет - смјер енглески језик и књижевност; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет, факултет правних наука, економски факултет или факултет економског смјера, факултет политичких наука или филозофски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 4.1.

VII степен стручне спреме или 240 ECTS бодова - архитектонски факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; посједовање лиценце за извођење грађевинских радова на објектима високоградње и надзор и лиценце за израду техничке документације - архитектонска фаза и надзор; познавање рада на рачунару (MS Office, AutoCAD или ArchiCAD)

 

 V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе  или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким  органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену обраљзовања;

г) доказа о знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.;

д) доказа о посједовање лиценце за извођење грађевинских радова на објектима високоградње и надзор и лиценце за израду техничке документације - архитектонска фаза и надзор за радно мјесто означено под бројем: 4.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-        дипломe о завршеној школској спреми;

-        увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-        увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-        увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-        увјерењa о општој здравственој способности;

-        доказа о  знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.;

-        доказа о посједовање лиценце за извођење грађевинских радова на објектима високоградње и надзор и лиценце за израду техничке документације - архитектонска фаза и надзор за радно мјесто означено под бројем: 4.1.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                          ВД ДИРЕКТОРА  

 Александар Радета

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija