FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јули 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове; Републичка дирекција за обнову и изградњу

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 04 Јун 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

  I - 1   Републичка управа за инспекцијске послове

 

1.1.     Инспектор за водни саобраћај, Сектор саобраћајне инспекције                   1 извршилац

1.2.     Интерни ревизор, Јединица за интерну ревизију                                           1 извршилац

 

       2  Републичка дирекција за обнову и изградњу

 

2.1.     Виши стручни сарадник за опште и правне послове, Одјељење за опште,

           правне, рачуноводствено-финансијске послове и непокретности                 1 извршилац

 

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

У примјени прописа у области водног саобраћаја врши контролу домаћих цивилних пловних и плутајућих објеката, њихову способност и опремљеност за пловност и плутање; контролу страних цивилних бродова у лукама или пристаништима; контролу спровођења прописаног стања и режима рада лука и пристаништа у међународном саобраћају; контролу стања зимовника отворених за зимовање страних бродова; контролу одржавања и обиљежавања пловних путева и објеката значајних за безбједност пловидбе; контролу превоза лица и ствари тегљењем и потискивањем; контролу заштите животне средине и лица и материјалних средстава у пловидби. У области водног саобраћаја предлаже доношење или измјене прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; одговара за законито, стручно, рационално и благовремено извршавање послова; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара помоћнику директора-главном републичком саобраћајном инспектору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

По налогу руководиоца врши систематичан преглед и оцјену управљања ризиком; оцјењује организацију и функционисање рачуноводственог система и система интерних контрола, те процјењује имовинско и финансијско стање и резултате пословања кроз утврђивање усклађености извршења буџета у обрачунском периоду; оцјењује законску усклађеност и документованост финансијских трансакција и примјену општеприхваћених рачуноводствених начела и усвојених рачуноводствених стандарда за јавни сектор; оцјењује одлуке донесене од менаџмента Инспектората и даје препоруке за унапређење и побољшање пословања; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара руководиоцу Јединице за интерну ревизију.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Обавља послове који се односе на припрему уговора, рјешења и других аката из дјелокруга рада Одсјека и надлежности Дирекције; обавља стручне послове из области радних односа, самостално и систематски ради управнонадзорне послове и нормативне послове из дјелокруга рада Одсјека и надлежности Дирекције; припрема изјашњења у судским и управним поступцима; ажурно води табелу спорова за Дирекцију; обавља стручне послове из области јавних набавки Дирекције; у сарадњи са вишим сарадником за стратешко планирање, а у складу са одговарајућим прописима учествује у изради статешких и других планова; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова; обавља и све друге управноправне послове из дјелокруга рада Одсјека и надлежности Дирекције за које добије налог од непосредног руководиоца, а за свој рад, законито и благовремено обављање послова и рационално коришћење средстава рада приликом остваривања циљева, одговоран је непосредном руководиоцу.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса

 

III Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system); дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер бродоградње или дипломирани инжењер саобраћаја; три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије:

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

ВСС - 240 ECTS бодова; дипломирани економиста; три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме, од чега двије (2) године на пословима интерне или екстерне ревизије и да посједује цертификат и лиценцу за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме или 180 ECTS бодова - правни факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару (MS Office).

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.


VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у  републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

д) увјерења или потврде о траженом радном искуству;

г) цертификата и лиценце за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору за радно мјесто означено под бројем 1.2.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто означено под бројем: 1.1. (инспектор за водни саобраћај) обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

Кандидат који први пут заснива радни однос у Републичкој управи за инспекцијске послове на неодређено вријеме на радном мјесту инспектора - радно мјесто означено под бројем: 1.1.  инспектор за водни саобраћај - провошће одређено вријеме на пробном раду, према плану и програму који доноси Републичка управа за инспекцијске послове.

Пробни рад траје 60 дана, а у току пробног рада кандидат ће бити упознат са садржајем послова и задатака радног мјеста, те са начином праћења и оцјењивања резултата његовог рада.

Уколико оцјена рада кандидата буде задовољавајућа, руководилац органа/директор Републичке управе за инспекцијске послове доноси рјешење о пријему у радни однос на неодређено вријеме.

Уколико оцјена рада кандидата буде незаодовољавајућа, руководилац органа/директор Републичке управе за инспекцијске послове доноси рјешење о престанку радног односа.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                         В.Д. ДИРЕКТОРА  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija