FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Април 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите; Републички девизни инспекторат

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 07 Фебруар 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

  I - 1   Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

1.1.     Виши стручни сарадник за нормативно-правне послове за област рада,

           запошљавања, заштите на раду, пензијско-инвалидског осигурања

            и лица са инвалидитетом - Ресор за рад и запошљавање                                 1 извршилац

1.2.      Виши стручни сарадник за управно-надзорне послове,

            Ресор борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата              1 извршилац

 

      2    Републички девизни инспекторат

 

2.1.      Инспектор                                                                                                                2 извршиоца

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Прати и проучава стање у области рада, запошљавања, заштите на раду, пензијског и инвалидског осигурања, професионалне рехабилитације, оспособљавања и запошљавања лица са инвалидитетом; припрема нацрте закона, подзаконских аката и других прописа из области рада, запошљавања, заштите на раду, пензијског и инвалидског осигурања и професионалне рехабилитације, оспособљавања и запошљавања лица са инвалидитетом; сарађује са надлежним органима (фондови, агенције и слично) који непосредно примјењују прописе поменутих области; стручно обрађује питања из наведених области; учествује у припреми програма рада и радних материјала из дјелокруга рада Rесора; обрађује питања од посебног значаја за наведене области; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и одговара му за свој рад.

Статус и категроријa радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

По правилима управног поступка и уз примјену материјалних прописа рјешава у другостепеном поступку; врши ревизију првостепених рјешења; рјешава по захтјевима за понављање поступка; доноси рјешења о мјесној надлежности; даје одговоре на тужбу у управним споровима; улаже ванредна правна средства; подноси апелације Уставном суду у сарадњи са извршиоцима из других одјељења у оквиру Ресора; сарађује са надлежним органима и установама; по потреби припрема инструкције у вези са управним рјешавањем; даје стручна мишљења, упутства и објашњења; одговара на упите у вези са рјешавањем у управном поступку; сачињава и подноси извјештаје; врши надзор над повјереним пословима органа јединица локалне самоуправе из области борачко инвалидске заштите и заштите ЦЖР; сачињава извјештаје о извршеном надзору и даје приједлог мјера за поступање; пружа стручну помоћ првостепеним органима у погледу повјерених послова; рјешава у другостепеном поступку по правилима управног поступка у предметима изузетим по праву надзора; даје одговоре на тужбе поводом покренутих управних спорова у овим предметима; улаже ванредна правна средства и подноси апелације Уставном суду у сарадњи са извршиоцима из других одјељења у оквиру Ресора; израђује извјештаје и информације из дјелокруга Одсјека; обезбјеђује стручну помоћ странкама у остваривању права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата; одговара на поднесене захтјеве и упите у вези са примјеном закона и прописа из области борачко инвалидске заштите и заштите ЦЖР из надлежности Одјељења; даје усмене упуте странкама ради остваривања права; врши пријем странака; обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења. За свој рад одговара непосредном руководиоцу.

Статус и категроријa радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

У складу са законом врши непосредну контролу девизног, спољнотрговинског пословања, кредитних односа са иностранством и укупног обављања привредних послова са иностранством код правних лица и других субјеката; контролу извршења републичких закона; примјењивања прописа и мјера републичких органа; предузима мјере за које је овлашћен у току контроле; по завршеној контроли израђује записник и потребне изводе из записника; као и повремене информације у вези са извршеном контролом; иницира прекршајни поступак. Информације и чињенице из надлежности других органа које су уочене у поступку инспекцијског надзора доставља начелнику Одјељења; у случају потребе сарађује са надлежним органима откривања, гоњења, пресуђивања по конкретним предметима. Предлаже мјере и доноси рјешења за отклањање уочених неправилности у контроли, као и одређена рјешења у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; подноси извјештаје. Обавља и друге послове које му повјери начелник Одјељења.

Статус и категроријa радног мјестa: државни службеник III категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; завршен економски, правни или факултет пословне економије; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару и положен возачки испит „Б" категорије.

 

 V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену обраљзовања;

г) доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто означено под бројем: 2.1. обавезни су донијети возачку дозволу „Б категорије" на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за раду републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.;

-       копију возачке дозволе „Б" категорије за радно мјесто означено под бројем: 2.1.

   

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

                                                                                                                          В.Д. ДИРЕКТОРА  

 Александар Радета

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija